Engaged to a Stranger-19

“She wanted to meet you in person. Lalo na nang malaman niyang si Papa Carlos ang iyong ama,” ang malumanay na paliwanag ni Ruan.

“B-baka hindi ako magustuhan ng iyong Mama.” Umatake ang mga insecurities ni Amber.

“Bakit naman hindi?”

“H-hindi naman ako babaeng ipinagkasundo nila sa ‘yo. Tiyak na mabibigla siya.”

“Mas magugustuhan ka niya kaysa sa ibang babaeng napaugnay na sa akin, Amber,” ang siguradong tugon ng lalaki.

“Si Meilly ang kilala niyang fiancee mo at – “

At maganda, elegante at sopistikada si Meilly. Ganito sana ang idudugtong niya pero isang halik ang iginawad ni Ruan sa kanyang mga labi kaya muling lumipad ang kanyang wisyo.

“Ikaw na ang babaeng gusto kong pakasalan, Amber.”

Dapat ay mawala na ang mga agam-agam ng dalaga dahil sinseryo ang mga katagang sinambit ng nobyo.

[Want to read the Start of Stories Online titled – ENGAGED TO A STRANGER…? Click Here!]

Pero sadyang mahirap iwaksi ang takot at pangamba. Lalupa ng isang katulad niyang walang gaanong self-confidence at zero experience sa pakikitungo sa opposite sex.

Wala pang lalaking nagpakita ng paghanga sa kanya. Sino ba naman ang makakapansin sa isang sobrang tahimik at sobrang nerdy pa sa pananamit?

Hindi maiwaksi ni Amber ang katotohanang napilitan lang si Ruan na pumayag na maging nobyo niya. Kundi sila na-set-up ng mga magulang ni Meilly, imposibleng mapansin siya ng lalaking ito.

Tila nabasa ni Ruan ang lahat ng iniisip ni Amber.

“Stop tormenting yourself with negative thoughts, honey.”

Umiwas ang dalaga nang akmang hahalikan na naman siya ng lalaki.

“P-please excuse me. Magbibihis na ako. Baka mainip sina Papa at ang – ang Mama mo.”

“Okay.” Pabuntonghininga ang tugon ni Ruan. “I’ll be after you.”

Tumango lang siya at pinilit ngumiti.

Matapos mag-shower, isang simpleng bestida na kulay puti ang isinuot niya. Dahil hindi naman nabasa ang mahabang buhok, itirintas lang niya ng isa at hinayaang nakalugay sa likod.

“A, nandito na ang aking kaisa-isang dalaga!” Masigla ang salubong ng kanyang Papa. “Balae, siya si Amber.”

“M-magandang gabi po, uh, ma’am…”

“Of course, Mama Rosa ang itatawag mo sa akin, iha. Ay, napakagandang bata ng iyong anak, balae!”

Namula ang mga pisngi ni Amber nang yakapin ng matandang babae. Medyo mahirap hulaan ang edad ni Rosa Belarmino dahil slim at elegante ang hitsura.

Parang ang anak na si Ruan.

Isang kiming sulyap at matipid na ngiti lang ang nakaya niyang iukol sa matangkad na lalaking tahimik na nakatayo sa tabi ng ina.

Nanliliit kasi siya. Sa unang tingin pa lang ay hindi na siya bagay na maging kabilang sa Pamilya Belarmino.

“Buweno, mauna na tayo sa kumedor, balae.” Tila may nagsenyas kay Carlos para yayaing umalis si Rosa.

“Mabuti pa nga, balae.”

Nang mapag-isa na sila, wala pa ring imik si Amber.

“May nagawa ba akong mali, honey?” tanong ni Ruan.

Tarantang umiling ang dalaga. “W-wala.”

“Bakit awkward ka ngayon?”

“N-nahihiya ako sa Mama mo.” Isa lang sa mga dahilan ang inamin niya.

Matamis ang ngiti ni Ruan. “Botong-boto sa ‘yo si Mama kaya wala kang dapat ipag-alala.”

“I’m glad.” Pinilit niyang gawing magaan ang tono at natural ang ngiti. “Uhm, sundan na natin sila?”

Maingat na umiwas si Amber nang tila hahawakan ni Ruan ang isang braso niya. Kunwa’y hindi niya napunang tila nagtaka ito. Maliksi siyang lumakad patungo sa kumedor.

“Natutuwa ako dahil nakabalik ka agad, Ruan,” pahayag ni Carlos habang buong giliw na nakangiti sa lalaking magiging manugang.

“Gayundin kami, Papa Carlos. Hindi naging gaanong mahirap ang paglilinis sa office desk at pati sa aking appointment book. Si Mama naman ay naka-impake na nang dumating ako.”

“Ay, tutoo ‘yan, balae! Pero plano naman talaga naming pumunta dito dahil nga – “ Nagkunwaring nasamid ang matandang babae para hindi matuloy ang sasabihin sana.

Nahulaan ni Amber na ang tungkol sa arranged marriage nina Meilly at Ruan ang tinutukoy ng matandang babae. Unti-unting humulas ang kulay sa mga pisngi niya. Parang gusto niyang matunaw para makapagtago.

Tila wala namang napansin ang Papa niya.

“Mabuti nga’t nandito ka na, balae. Mapapag-usapan na natin ang tungkol sa mga detalye ng preparasyon sa kasal ng mga anak natin.”

“P-papa, simple lang po sana ang gusto ko,” pahayag ni Amber.

“Gayundin ang nais ko, Papa Carlos,” segunda ni Ruan.

“Mga ilang bisita kaya ang iimbitahan natin?” tanong ni Rosa.

“Aba’y kahit na simple lang ang kasal ninyo, tiyak na aabot pa rin sa mahigit isandaan ang mga bisita.” Nagkamot ng baba si Carlos. “Kailangan nating mag-imbita ng maraming business people, iho. Para naman makilala ka na agad ng business community dito sa Pilipinas.”

“May punto si Balae, anak,” sang-ayon ni Rosa.

Hindi na umimik si Amber pero nang marinig na dito sila sa Pilipinas maninirahan, parang nanlumo siya. Tiyak din kasing dito sa bahay ng Papa niya sila titira.

At si Meilly ay palaging nasa kabilang bahay lang…

“Dahil ikaw ay magiging anak na lalaki ko, lahat ng suporta ay ibibigay ko sa ‘yo, iho,” pangako ni Carlos.

Kung posible pang mangyari, parang nadagdagan ang mabigat na pakiramdam ni Amber. Bukod pala sa frame-up, nakakaranas din ng bribery si Ruan.

Ayon sa mga magulang ni Meilly, na-bankrupt ang negosyo ng Pamilya Belarmino. At kung tutoong dito na magnenegosyo ang lalaki, pihong mayroong kinalaman ang kanyang Papa.

Baka inalok ni Carlos ng puhunan si Ruan kaya naging atraktibo na si Amber!

Biglang sumakit ang ulo ng dalaga. Ayaw na niyang mag-isip. Parang gusto na lang niyang magpatianod sa lahat ng nais mangyari ng mga taong nasa paligid niya.

“May dinaramdam ka ba, honey?” Nagtanong si Ruan habang naglalakad sila patungo sa sala, kungsaan nakahain na ang mga minatamis at mainit na tsokolate o kape.

“M-medyo masakit ang ulo ko.” Sinadya niyang aminin ang nararamdaman para may dahilang huwag humarap sa diskusyon tungkol sa kasal.

“Ihahatid kita sa kuwarto mo. Ako na ang bahalang magsabi kina Mama at Papa Carlos.” Masuyo ang tono habang maingat na nakaalalay ang isang palad sa gawing ibaba ng likod ni Amber.

Napahiya ang dalaga dahil napag-isipan na niya ng kung anu-ano ang lalaki. Masungit at suplado lang naman ito nung una silang nagkakilala pero ang tutoo ay natural na maginoo si Ruan Belarmino.

ENGAGED TO A STRANGER-20

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.