Engaged to a Stranger-20

Itinakda sa isang buwan ang araw ng kasal nina Ruan at Amber.

Si Carlos ang nagsuhestiyon sa halos lahat ng detalye. Walang tumutol kaya naging mabilis ang pag-usad ng mga araw. Isang linggo bago ang kasal, ang trahe de boda na lamang ni Amber ang hindi pa nai-deliver.

Dahil araw-araw umaalis sina Ruan at Carlos, palaging naiiwang magkasama sina Rosa at Amber.

Mahilig mag-shopping ang matandang babae pero kapuna-punang maingat naman sa paggastos ng pera. Medyo makaluma rin ang pagkilos kaya naman naging magiliw sila sa isa’t isa.

Unti-unti ring napalagay ang kalooban ni Amber sa magiging biyenan. Lantaran naman kasi ang pagkagusto ni Mama Rosa para sa babaeng pakakasalan ng anak.

Lalo na nung ipahiwatig ni Amber na welcome ang mga suggestions para sa improvement ng grooming at dress code. Labis na ikinatuwa ng matandang babae ang pagtitiwala niya nung magpunta sila sa beauty salon para sa bagong hairstyle niya.

Buong puso ring tinanggap ni Amber ang lahat ng mga suhestiyon tungkol sa mga damit na babagay sa kanya.

“Medyo pihikan ang taste ni Ruan but I know he hit the jackpot when he found you, iha. You are so precious!” Ganito ang palaging papuri ni Mama Rosa sa kanya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – ENGAGED TO A STRANGER…? Click Here!]

Ang gustung-gusto naman ni Amber ay ang mga kuwento ng ina ni Ruan tungkol sa pagkatao ng lalaking pakakasalan niya. Ang higit pang nakakatuwa ay ang mga photo albums ng Pamilya Belarmino na ipinahiram ni Mama Rosa.

Halos gabi-gabi, binubuklat ni Amber ang mga albums. Wala siyang kasawaan sa pagmamasid sa mga letrato ni Ruan – magmula nung bata pa hanggang sa magbinata.

Kaya naman hindi na estranghero ang tingin ni Amber sa nobyo kahit bihira lang silang magkasama.

Ang walang palya sa pagdating tuwing gabi ay ang tatlong buko ng puting rosas sa kanyang kuwarto. Kasabay ng isang baso ng gatas na naging ugaling ihatid ni Aling Berta sa kanya magmula pagkabata.

“Ilang araw na lang, hindi na ako ang magdadala ng gatas sa iyo. Ang iyong bagong kabiyak na. Pero habang puwede pa, pumayag si Sir Ruan na ihatid ko rin ang mga rosas na galing sa kanya.” Palaging maluha-luha si Aling Berta pero halata namang masayang-masaya din.

Tatlong araw bago sumapit ang petsa ng kasal, may naging bisita si Amber.

Si Meilly.

“Hi, Amber!” Plastik ang ngiti ng dalagang kapitbahay habang sinusuri ang kabuuan niya.

“Hi, Meilly. Uhm, maupo ka.” Nasa swimming pool si Amber kaya doon na niya inestima ang bisita. Na-conscious siya kaya maliksing isinuot ang towelling robe. Medyo luma na ang one-piece bathing suit na kulay itim kaya parang hapit na hapit sa lahat ng kurba ng katawan niya.

Natural na slim si Meilly kaya parang naging chubby ang pakiramdam ni Amber kahit na voluptuous ang pigura niya.

“Hay! Ang init ng panahon! Okey na sa akin ang ice-cold pineapple juice.” Ipinaypay ni Meilly ang isang kamay sa tapat ng mukha at leeg matapos pasalampak na naupo sa isang garden chair.

Kinawayan ni Amber ang kasambahay na naghintay sa di-kalayuan matapos ihatid ang bisita.

“Delia, pakidalhan mo kami ng dalawang basong juice.” Sinadya niyang huwag banggitin ang flavor ng juice na in-order ni Meilly.

“Pineapple juice ang sa akin,” pahabol ng bisita.

Na kinontra ni Amber sa tonong malumanay. “Kahit na anong juice, Delia. Basta maraming yelo, please.”

“Aba – “ Umirap si Meilly sa kanya. Halatang naibahan sa pagkontra niya. Kilala kasi siyang mahiyain. “Wow! Ang laki na ng ipinagbago mo, friend, a? Porke ba’t ikakasal ka na, ha?” Puno ng sarkasmo ang tono.

Hindi umimik si Amber. Naupo siya sa kaharap na silya at naghintay.

“Nakita ko ang wedding announcement sa diyaryo. Bakit wala akong natanggap na invitation?”

Pinilit niyang maging kaswal sa pagkibit ng isang balikat at sa pagsasalita. “Sina Papa at Mama Rosa ang nagpadala sa mga invitations.”

“Papa’s girl ka pa rin! Alam ba ng ex-fiance ko na wala kang sariling disposisyon?” Ang tono ni Meilly ay malinaw na nang-aakusa. Para bang nang-agaw si Amber.

Huminga muna siya nang malalim bago sumagot. “Alam ni Ruan na close ako sa Papa ko.”

“At dahil close na rin naman si Amber sa akin, puwede mo rin siyang tawaging mama’s girl,” sabad ng pormal na boses ni Mama Rosa.

Sabay na luminga sina Amber at Meilly.

Kasama ni Rosa Belarmino ang ina ni Meilly. At base sa nakabusangot na ekspresyon ng maaskad na mukha, halatang hindi rin maganda ang naging paghaharap ng dalawang babae muntik nang maging magbalae.

“Meilly, halika na. Uuwi na tayo.”

“Pero hindi pa ako nakakainom ng juice!”

Kasunod lang ng dalawang matandang babae si Delia, na may dalang isang food tray.

“Arbor ko na rin ang mga baso, Amber! Mayaman ka naman, e!” Maliksing lumakad palayo si Meilly, bitbit ang dalawang basong juice.

“Meilly! Para kang patay-gutom!” Maliksing sumunod ang ina sa anak. Kapuna-punang hindi naman ipinabalik ang dalawang baso ng juice.

“Matutuwa si Ruan dahil natuldukan na nang tuluyan ang isang pagkakamali ng aking asawa!” Halos pabulalas na wika ni Mama Rosa kasabay ng pag-antada ng krus sa harapan. “Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa!”

“P-pagkakamali po?” Para namang latang-lata ang pakiramdam ni Amber, epekto ng pagtitimpi niyang magpakita ng reaksiyon sa mga patutsada ni Meilly.

“Masyadong mahabang kuwento pero sinisigurado ko sa ‘yo na tutol ang buong Pamilya Belarmino sa arranged marriage na nabuo sa pagitan nina Ruan at Meilly!”

Hindi agad nakapagsalita si Amber dahil bumalik si Delia para magdala ng panibagong inuming pampalamig para sa kanila.

“Salamat, Delia.” Pinilit niyang ngumiti nang makitang tigib sa kuryosidad ang mukha ng dalagang kasambahay.

“Mabuti na lang pala, iba ang nakarating na balita dito tungkol sa negosyo namin,” patuloy ni Mama Rosa.

“Ano po ang tunay na nangyari?”

“Ibinenta namin ang kumpanyang iniwan ng aking asawa dahil may ibang negosyong naipundar at napalago na si Ruan. Inisip agad ng pamilya ni Meilly na bankrupt na kami at ngayon ay mahirap pa sa daga.”

Marahang tumango si Amber dahil iyon nga rin ang pagkaintindi at paniniwala niya.

“P-pero hindi po tutoo ‘yon,” sambit niya.

ENGAGED TO A STRANGER-21

Comments are closed.