Engaged to a Stranger-22

Tumango si Amber. “Ayun sila.” Itinuro niya ang mga bulaklak na inipon sa isang malaking plorera.

“Si Papa Carlos ang nagsabi sa akin na rosas ang paborito mong bulaklak,” pahayag ni Ruan. “Alam ko rin ang mga pagkaing gusto mo. Pati na ang taste mo sa maraming bagay.”

“P-pasensiya ka na kay Papa. Mahilig talaga siya magkuwento — ” Hiyang-hiya ang dalaga.

“Ako ang nagtatanong kay Papa Carlos tungkol sa ‘yo,” salo ni Ruan. “Gusto kitang makilala nang husto bago man lang tayo ikasal. And I hope, naipakilala na rin ako sa ‘yo ni Mama.”

“Ha?” Napamaang ang dalaga dahil naalala niya ang walang humpay na pagkukuwento ni Mama Rosa tungkol sa anak na binata. Pati na ang mga photo albums.

“Sinabi sa akin ni Mama na ibinigay niya sa ‘yo ang mga photo albums.”

Namula nang husto ang mga pisngi ni Amber dahil naalalang nasa ilalim ng unan ang naturang mga albums.

“I hope tiningnan mo ang mga letrato ko?” Nakatawa na naman si Ruan habang minamasdan ang pamumula ng mga teynga niya. “Si Papa Carlos ay nagpakita rin ng mga pictures mo magmula nung baby ka pa.”

“Oh! I hope you weren’t bored…”

[Want to read the Start of Stories Online titled – ENGAGED TO A STRANGER…? Click Here!]

“No. Never bored. You were a cute baby. I’m sure, magiging cute din ang mga magiging babies natin.”

“Babies!” Napasinghap si Amber nang dumantay ang isang kamay ni Ruan sa ukab ng beywang niya.

“I know you’re too young, honey.” Tila natigilan ang lalaki. “Pero kapwa sabik nang magkaapo sina Mama at Papa Carlos.”

“P-pero…” Parang biglang nablangko ang utak ni Amber kaya hindi maituloy ang gustong sabihin. “Pero baka hindi dapat matuloy ang kasal…”

“What?” Biglang bumangon si Ruan. Kunot-noong tinunghayan ang mukha ni Amber. Tiniyak na seryoso siya. “Bakit ayaw mong matuloy ang kasal natin?”

“Napilitan ka rin lang, hindi ba?” paalala niya.

“Nung una lang,” tugon ni Ruan. “Pero habang tumatagal, nagugustuhan ko na ang ideyang magkakaasawa ako ng isang babaeng katulad mo. You are beautiful inside and out, Amber. And I am very much honored to be your husband.”

Ginagap ng lalaki ang isang kamay para alalayan siya sa pagbangon.

“Tama si Papa Carlos. Nahulaan niyang nag-aalinlangan ka na sa katapatan ng hangarin ko sa ’yo.”

Hindi maitanggi ni Amber ang hula ng ama.

“Kaya naman mula ngayon hanggang sa sumapit ang itinakdang araw ng ating kasal, susuyuin kita hanggang sa makumbinsi kang ikaw ang aking dream wife!”

“P-pero paano ang trabaho mo?”

“Si Papa Carlos na ang nagprisintang tumapos sa mga natitirang detalye. Halos tapos na ang lahat ng mga malalaking tasks kaya wala ka nang dapat ipag-alala, honey.”

“P-pero – “

“Gusto kong maging dream husband para sa ‘yo, sweetheart, kaya liligawan kita.”

“Y-you don’t have to do it, Ruan.”

“Inalok ako ni Papa Carlos ng kalayaan. Ayaw na niyang ituloy ang pamimikot sa akin nung matuklasan kung sino ang Mama ko. For the sake of our parents’ friendship, hindi raw niya gagawing miserable ang buhay ko.”

Nagulat si Amber sa narinig. “Iyan din ang gusto kong sabihin kanina. Bakit hindi mo pa tinanggap ang alok ni Papa?”

“Because I love you, Amber. Please give me a chance to teach you to love me.”

“You love – me?” Nanlaki ang mga mata ng dalaga.

“Yes, I love you, my shy bride.” Hinagkan ni Ruan ang mga labing malalambot. Maikli at magaan ang pagdampi ng maskulinong bibig sa pisngi at panga niya. “I had to bury myself in work para lang hindi ko masira ang pangako ko kay Papa Carlos.”

“Ano’ng pangako?” Nakalapat ang mga palad ni Amber sa malapad na dibdib ng lalaki kaya naramdaman ang bumilis na pagpintig ng puso.

“He couldn’t believe that I really fell in love with her precious princess. At para makumbinsi siya, nangako ako na igagalang kita at tuturuan kitang mahalin rin ako.”

Saka pa lang napagtanto ni Amber na pagtitimpi ng damdamin ang dahilan ng mga litid na nakalitaw sa magkabilang gilid ng leeg ng lalaki.

“And I almost broke that promise when I saw you sleeping in your favorite room. Muntik ko nang makalimutang isang inosente ang aking fiancee.”

“Sinadya mong umiwas sa akin?”

“Iyon lang ang tanging paraan para hindi ma-disappoint ang aking future father-in-law,” ang patudyong paliwanag ni Ruan.

“Papa is so very protective,” sambit ni Amber.

“Na tama lang dahil lubhang maraming panganib ang nakakalat sa paligid. Katulad ni Papa Carlos, magiging protective father din ako.”

Nagbaba ng tingin si Amber kaysa isiwalat ang isa pang katangian ng kanyang Papa.

Pero malinaw namang nahulaan ni Ruan.

“At sisiguraduhin ko ring palagi akong may panahon para sa aking esposa at sa magiging mga anak natin.” Buong pagsuyong hinagkan ng lalaki ang mga labi ng dalaga. “Isa iyan sa mga pangakong inialay ko kay Papa Carlos para makamtan ang basbas niya sa engagement natin, Amber.”

“N-naiintindihan ko kung bakit palaging abala si Papa,” pahayag niya. Napapahiya siya dahil alam niyang para sa magandang kinabukasan niya ang lahat ng mga pagsisikap ng ama magmula nung bata pa siya.

“Gustong siguraduhin ng iyong ama na hindi na mauulit ang pagkakamali niya sa ’yo.”

“Oh, ang Papa talaga!” Iyon na lang ang naibulalas ni Amber habang nangangako sa sarili na kakausapin ang ama para kumbinsihing kalimutan na ang nakaraan.

“Puwede ko bang marinig ang sagot mo sa tanong ko, sweetheart?”

“A-ano ang tanong mo?” Parang binalot ng malambot na init ang puso ni Amber nang marinig ang napakalambing na tinig ni Ruan.

“Mahirap ba akong matutuhang mahalin?”

“Oh, Ruan!” Muling napabulalas si Amber.

“I promise to love you forever. Magiging faithful and thoughtful husband ako sa ‘yo. I will never forget important dates.”

Hindi na niya napigilan ang mapaiyak. “Nakakahiya ako. Napaka-childish ko. Palagi akong nagtatampo kay Papa dahil lang sa mga walang kuwentang bagay. Sana ay mapatawad na ni Papa ang mga panunumbat ko sa kanya noon! I promise I won’t be a demanding wife to you, Ruan!”

“I’d like you to be a demanding wife, Amber,” ang masuyong wika ng lalaki. “Because I will be a demanding husband. I’ll demand to be kissed each morning and to be made love with each night…”

Ilang minutong natahimik sa loob ng silid nang tuluyang magniig ang kanilang mga labi.

“I love you, Ruan,” bulong ni Amber.

“I know it,” ang nakangiting sambit ni Ruan. “We fell in love when we’re still strangers.”

Ngumiti rin nang ubod tamis si Amber dahil sabay pala silang napaibig sa isa’t isa nung unang pagkikita sa loob ng eroplano noon.

*** WAKAS ***

Click Here – LADY ROMANTICA TABLE OF CONTENT

Comments are closed.