Engaged to a Stranger-4

Para bang narinig na niya ito mula sa kung saan.

“Iho — ”

“Senyor, ikinalulungkot ko, ngunit imposibleng magpakasal ako ngayong panahon na ito. Kamamatay lamang ni Papa at nakalubog ako ngayon sa dami ng mga trabahong iniwan niya sa akin.”

“A-ang ibig mong sabihin, nakalubog sa utang ang kumpanya ng pamilya mo?”

Isang malalim na buntonghininga muna bago ang matamlay na pahayag.

“Ayaw kong madamay ang inyong anak sa magiging paghihirap ng mga susunod na buwan ng pamilya ko.”

Matagal at malaman ang katahimikan na sumunod.

Natalo na ng pagkapahiya sa sarili niya si Amber.

Inutusan niyang humakbang palayo ang mga paa bago pa siya mahuli na nanunubok doon.

[Want to read the Start of Stories Online titled – ENGAGED TO A STRANGER…? Click Here!]

Nasabat siya ni Mrs. Mendez.

“Ah, hija! Naghahanap ka ba ng comfort room? Halika, halika dito sa ipinagawa kong powder room para kay Meillyn.”

Pakiramdam ni Amber, naging isang sisiw siya na muling nabihag ng isang malaking agila.

“Alam mo bang magiging kanya na itong bahay na ito sa lalong madaling panahon? Nagpapagawa ako ng mas maliit na bungalow sa may likuran ng bakurang ito. Alam mo namang importante ang privacy sa mga kabataan ngayon.”

Parang ibon din sa bilis ng pagsasalita si Mrs. Mendez.

“You should know that, of course, dahil sa kaedad mo lang si Meillyn ko.”

Tila alanganin pa ang ginang sa huling sinabing ito. Nasa mga mata nito na hindi kabataan ang tingin nito sa kanya.

Paano’y nasa dating ayos ang mahabang buhok niya.

Mahigpit ang pagkakapusod sa maiitim na makikintab na hibla.

At wala ring nakakaalam kung gaano kahaba ito dahil hindi pa lumalabas ng silid niya si Amber na nakalugay o hindi pa ayos ang buhok.

Myopic siya at palaging nakasalamin noon. May contact lens na siya pero pinili niyang isuot ang tortoiseshell spectacles na iniregalo ni Mrs. Megan sa kanya ngayong gabi.

Alam kasi niyang kailangan niya ng pananggalang sa gabing ito.

Unang pagkakataon na lalabas siya sa tutoong mundo at kailangang mayroon siyang depensa dahil pulbo lang ang piniling ipantakip sa makinis na balat.

Ngayon lamang siya nagkaroon ng pagkakataong makihalubilo sa social circle na kinabibilangan nilang mag-ama.

“Ah, heto na ang ipinagmamalaki kong powder room! Alam mo bang kopyang-kopya ito sa dressing room ni Marilyn Monroe? Number one fan kasi ako ng American star na iyon. Kilala mo siya, hindi ba?” May himig-panunuya na ba ang tinig ng kaharap?

Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Amber sa nakitang loob ng maliit na silid.

Tila walang katapusan ang mga sorpresa sa loob ng bahay na ito! bulong niya sa sarili niya habang iginagala ang paningin sa pulang-pulang alpombra at dingding, pati na ang mababang upuan na de-kutson.

Ang salamin na parisukat ay napapalibutan ng mga bumbilya.

Maging ang lababong porselana at ang tiles ng counter at toilet area ay glazed red din.

Pati ang mismong bowl!

‘Ugh!’ bulalas ni Amber sa sarili.

Hindi niya matagalan ang nakikita kaya umiling na lamang siya at pahangos na lumabas sa pintuang kulay pula rin.

“Amber? Masama ba ang pakiramdam mo?” Nag-aalalang tanong ng sumunod na ginang.

“N-nahihilo po ako…” pagsisinungaling niya pero nang magtaas siya ng paningin at makita ang likod ng lalaking papalayo na naglalakad sa koridor, naging tutoo na ang pag-ikot ng kanyang paligid.

Hindi puwedeng nakikita niya uli ang lalaking iyon! Isang halusinasyon lamang ang lahat! Ah, gusto na niyang umuwi talaga!

Hindi niya namalayan na natumba na pala siya at tuluyang nawalan ng ulirat.

Natagpuan na lamang niya ang sarili na nakahiga sa isang sopa sa loob ng music room.

Nakatalikod ang mag-asawang dumalo sa kanya kanina.

Tila labis ang pag-aalala ng mga ito sa pinag-uusapan dahil hindi napansin na nagkakamalay na siya.

“Paano ngayon, John? Mahirap pa pala sa daga ang lalaking iyon! Hindi dapat mapunta ang baby ko sa kanya! Oh, hu! hu! hu!”

Umakbay ang lalaki sa asawang napapahagulgol na sa pang-gigipuspos.

“Tahan na, mahal. Nag-iisip na ako ngayon ng magandang solusyon. Sa tingin mo ba’y magaling na ang anak natin sa kanyang sakit sa puso? Matagal-tagal na rin siyang hindi inaatake, hindi ba?”

Nagtataka si Amber sa narinig.

Alam niyang si Meillyn ang ‘baby’ na sinasabi ni Mrs. Mendez pero ngayon lamang niya nalaman na may sakit pala sa puso ang dating kaklase sa eskuwelahang ekslusibong pangmayaman.

Umiling nang umiling si Mrz. Mendez.

“No. Nakausap ko si Dra. Santos. May improvement na siya. Maari sigurong mild lamang ang excitement. In this case, ipagtapat na lamang natin na hindi na karapat-dapat na maging asawa niya ang anak ni Señor Belarmino!”

Bumuntonghininga si John Mendez.

“Masisira ang pangalan natin kapag sa atin nagsimula ang pakikipagkalas, Minnie.”

Tila nagiging bangungot na ang bawa’t magdaang sandali na inilalagi niya sa pamamahay na ito.

Tinangka ni Amber na ibangon ang sarili. Napaungol siya nang mahina nang makaramdam siya ng pagkaliyo.

Narinig siya ng babae. Maliksi itong lumapit sa sopang kinahihigaan niya.

Dinampot nito ang isang basong kristal na mayroong lamang alak. Pilit na ipinasimsim sa kanya.

“No, you drink this, darlin’. This is just first aid.” Naglaho na ang pag-aalala sa boses ni Mrs. Mendez.

Walang nagawa si Amber nang iangat ang baba niya at ipilit ibuhos sa pagitan ng mga labi ang nakakapasong likido.

Parang nasunog ang lalamunan niya nang magdaan ang likidong apoy sa manipis na balat niyon.

Napaubo siya at muling naliyo. Mas malakas ngayon ang pag-ungol niya.

Halos padaing na nang tila lalong bumilis ang pag-ikot ng kanyang paligid. Muli siyang napahiga sa sopa.

Habang nanlalabo ang kanyang diwa, naulinigan niyang nagsalita si Mrs. Mendez sa malakas na tinig sanhi ng katuwaan ngunit hindi na niya halos mawawaan dahil tuluyan nang nagdilim ulit ang kanyang paningin.

Hindi na niya napaglabanan ang magkahalong epekto ng alkohol at jet lag.

Umaga na nang magising siya. Bagu-bago pa lamang sumisikat ang araw sa silangan.

Nagtaka siya ngunit bahagya lamang. Alam niyang hindi ganito ang hitsura ng kanyang silid ngunit baka nalilito lamang siya.

Iniisip niyang isang panaginip lang na nakauwi na siya sa Pilipinas pero ang tutoo ay nasa dormitoryo pa rin siya sa Switzerland.

‘Hohum!’ Naghikab siya bago muling namaluktot sa ilalim ng kumot na manipis.

ENGAGED TO A STRANGER-5

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.