Escape to Passion-1

Have you ever been an extension to other people’s dreams? Have you ever felt trapped and imprisoned by other people’s obsession? Can ever escape from your loved ones?

Engaged to be married si Natalie sa isang lalaking pinili ng mga magulang para sa kanya. Dahil sa masidhing pagtutol niyang magpakasal sa isang estranghero, tumakas ang dalaga.

Sa kanyang pagtakas, natagpuan niya ang unang lalaking nagpatibok sa kanyang puso – si Jordan.

Paano kung hindi naman pareho ang damdamin nila para sa isa’t isa?

*               *               *

There was a ringing sound while Jordan was sipping his coffee.

Kunot-noo, tinugon niya ang celfone. Papalabas na sana siya para mangisda sa look.

“Hello?’ His deep voice bit out the curt greeting.

“Hello, si Charlie ‘to. May emergency!”

Click Here – LADY ROMANTICA TABLE OF CONTENT

Jordan rolled his eyes upwards. Pabagsak siyang naupo sa malaki at malambot na sofa. Lahat ng mga kakaibang pangyayari ay ’emergency’ na para sa kausap.

“Ano naman ang emergency mo?” tanong niya.

His tone was calm as he hung a long, tanned leg over a fat arm of the comfortable chair. He was wearing a pair of cut-off from old jeans.

“Er, nawawala daw ‘yung ano mo…”

“Ano’ng ano ko?” He asked with mild suspicion. Gusto lang siyang pauwiin ni Charlie mula sa kanyang sikretong kinaroroonan.

“C’mon, Jordan, alam mo na,” pakli ng kausap. “Bumalik ka na dito sa Maynila. Kailangan mong tumulong sa paghahanap — ”

“Bakit pa?” pakli niya. “Papaalis ako. Tumawag ka na lang uli mamaya.”

“H-ha? Pero — ”

“It’s bad news but it’s not important,” he cut in with a final tone, bago pinutol ang linya.

Pagkatapos ibalik sa loob ng drawer ang celfone, kinuha niya ang binocular na nasa ibabaw ng lumang kabinet.

Lumapit siya sa bintana para silipin ang di-kalayuang talampas na nasa kabilang panig ng Laguna Lake. Doon nakatayo ang isang lumang tore, na nuong araw ay nagsisilbing lighthouse para sa mga naglalakbay na bangka.

The old tower was converted into a charity home. Naging paborito niyang tanawin ang naturang istruktura nitong mga huling taon…

Nauntol ang paglalakbay ng isipan nang may maulinigang mga yabag na papalapit. Si Tonyo marahil.

“Ka Jordan?” His guess was right. Boses ng kapitbahay niya ang tumawag sa kanya. “Nakahanda na ang bangka. Lalakad na ba tayo?”

“Oo.” maliksi siyang tumalikod sa bintana. Isinukbit niya sa isang balikat ang duffel bag na itim at dinampot ang dalawang modernong fishing rod mula sa likod ng pintuan bago lumabas.

“Pasensiya na, napaghintay ko kayo,” wika niya habang isinasara ang pinto.

There were two men outside the small cottage, waiting for him. Like Jordan, the two were also wearing shorts and carrying fishing rods, too. They all looked brown and scruffy, but he was the tallest and had the most muscled body.

“Ka Dorong, nainip ka ba?” tanong niya sa ikatlo bilang pagbati.

[See if your heart would beat faster and louder after reading Romantic Love Stories Online in HEART’S DESIRE!]

“Hindi naman. Kararating ko din lang.”

Nauna nang sumakay sa bangka si Tonyo. “Tiyo, baka nakalimutan mo na naman ang mga bulateng pamain.”

Ipinakita ng may edad na lalaki ang isang lata na pinagmulan ng gatas. “Punum-puno. ‘Are, o, tingnan mo.”

“Mabuti’t marami ang dinala n’yo, Ka Dorong,” wika naman ni Jordan. “Nakalimutan kong maghukay kaninang umaga pagkagising ko.”

“Bibigyan kita ng pain kung may dala kang whisky, amang,” ang pabirong tugon ng kaharap. “Nagbibiro la’ang ako, ha?” bawi rin nito agad.

Tumawa si Tonyo. “Birong tutoo naman ‘yan, Tiyo, e. Ang aga-aga pa, a? Baka makagalitan na naman kayo ni Tiya. Manghuli muna kayo ng isda, hane?” May tonong seryoso ang panunudyo nito.

“Yan ang dahilan kung bakit kinalimutan kong dalhin ang whisky, Ka Dorong,” salo ni Jordan. “Baka pati ako’y mapagalitan na rin ni Ka Sista. Paborito ko pa naman ang laing niya.”

Nagkatawanan ang magtiyo. Pati siya ay nakitawa pero ang kanyang utak ay abala na sa paggawa ng mga plano.

Abala rin siya sa panenermon sa sarili. Masyado kang mabagal, Jordan! You’re too slow for your own good!

That night was so quiet, no noise would have gone unnoticed. And so the two shadows snuggling close to each other spoke in hushed whispers.

Gayunpaman, ang pagbubulungan ay madalas na mauwi sa pigil na singhalan dahil sa pagtatagis ng mga ugali. Parehong superyor ang dalawa.

“Bakit nakukuntento ka sa patawag-tawag lang, Pedro? Bakit hindi mo pag-aksayahan ng panahon na puntahan ang mansiyon?” pang-uusig ng boses-babae.

“Marunong ka pa sa akin, Mercedita,” angil naman ni Pedro. “Diskarte ko ‘to — huwag kang makialam!”

“Nakikialam ako dahil baka mapalpak ang plano natin! Alam mo ang ugali niya — rebelde, matigas ang ulo, makulit — ”

“Manang-mana sa ‘yo,” salo ni Pedro. “Kilala ko rin siya, Mercedita. Kaya nga dapat tayong maging maingat. Kapag nagduda siya — tapos na ang maliligayang araw natin sa alta sosyedad. Kaya dapat tayong makasiguro na maayos na ang lahat bago natin siya galawin sa kasalukuyang kinalalagyan.”

Mababa na ang tono ni Mercedita nang muling magsalita. Tila napa-buntonghininga pa nga muna ito.

“I guess, you’re right, Pete. Pasensiya ka na. Alam mo namang ‘yan ang pinakamasamang bangungot na dinaranas ko nitong mga huling araw — ang maging mahirap pa sa daga!”

“Ssh! Huwag kang magsalita ng ganyan, Merced,” saway ng nag-aalalang si Pete. “Hinding-hindi ko papayagang mangyari ang ganyan. Over my dead body!” The last bit was over-acting but seriously desperate.

“Oh, sana nga, Pete! Pumunta ka na sa mansiyon. Sabihin mo na kay Sir J.P. na nakahanda na ang pambayad-utang natin!” Nabahiran na ng desperayon ang pakiusap ng babae.

“Nakalimutan mo na bang nasa bakasyon si Sir J.P? Lulutang lang ‘yon sa Pasko at sa Bagong Taon, pero sandali lang. Ayon sa majordoma, baka sa Pebrero na uli bumalik ‘yon.”

“H-ha?” Dismayado si Merced. “Unang linggo pa lamang ng Disyembre ngayon. A-dos pa lang. Paano kung madiskubre ni Natalie ang sikreto natin? Tiyak na magagalit ‘yon. Baka tuluyan nang mapoot sa atin at — oh! Nawawala na siya sa atin!”

[Want to Check out more Romantic Love Stories Online in the LadyRomantica SITEMAP? Click here.]

“Magpakahinahon ka nga, Merced,” saway ni Pete. “Nawawala ang focus mo dahil nagiging emotional ka na naman.”

“Heh! Huwag mong kalimutan na si Natalie ang susi sa lahat ng mga pintuan patungo sa walang hanggang ginhawa. Kapag nawala siya, wala na rin ang tsansa nating maging tunay na don at donya!”

“You’re right, of course,” pang-aalo agad ni Pete. “Nagpapaalala lang naman ako. Alam mo namang may asthma ka. Baka sumpungin ka ngayon, mahihirapan tayo. Ubos na ang allowance natin. Sabi ng accountant natin sa bangko, baka ma-delayed raw ang fund transfer dahil magpa-Pasko nga,” ang mahabang paliwanag pa nito.

“G-gan’on ba?” Sumiguk-sigok ang babae. “Don’t worry, pipiliting kong huwag sumpungin. May bonus kaya tayo?”

“Honey, huwag kang umasa. Nakapag-advance tayo nung June. Baka ibawas na ‘yon kaya ‘wag kang umasa.”

“Sana naman, may pamasko man lang. Matataas na ang presyo ng mga bilihin.”

“Huwag na muna ‘yan ang isipin mo, honey. Kapag ikinasal na sina Natalie at J.P., tiyak na hindi na natin magiging problema ang pera magpakailanman.”

“Hay! Ang sarap namang pakinggan n’yan, honey!” bulalas ni Merced. Pabulong pero pa-hagikhik. “Ipahatid na uli natin sa kumbento si Natalie. Mahirap na — baka may maging nobyo pa ‘yan dito sa labas. Baka masalisihan pa si Sir J.P.”

“Naka-iskedyul na siyang umalis bukas ng umaga, honey. Kapag nandito sa bahay ang dalaga natin, palagi akong kinakabahan. Kanina lang daw, nahuli ni Bestre na naglalambitin sa puno ng sampalok. Hindi kaya lesbian ang anak natin?”

“Hay, naku! Hindi na natin problema ‘yon, ano? Bahala na si Sir J.P. do’n!”

“Kuu, matulog na nga tayo. Madaling araw na ‘ata.”

“Sinusumpong ako ng insomia ko. Ikaw na lang ang matulog.”

“May gamot ako d’yan, honey. ‘Lika na.”

“Teka — Pete! Ibaba mo ako ngayundin!”

ESCAPE TO PASSION-2

  Copyright secured by Digiprove © 2011 Lady Romantica

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.