Her Seductive Suitor-10

Para bang mga munting butil ng tubig na ipinapatak sa mainit na baga.

Kusang umangat ang mga kamay ni Seana. Hinipo niya ang maikling buhok, ang matatag na hubog ng panga, pisngi… batok…

“Oh… Seana, Seana… touch me, yes, yes, darling!” Halos padaing ang pagsasalita ng pagaw na boses ni Andro.

Hinaplos ng mga palad niya ang mga siksik na kalamnan sa matitipunong balikat.

Marahang sinuklay ng mga daliri niya ang manipis na balahibong nakalatag sa malapad na dibdib.

Pakiramdam ni Seana, naligaw siya sa ibang daigdig. At tanging si Andro lamang ang nais niyang makasama.

“You’re beautiful!”

Beautiful…

Kumunot ang noo ni Seana. Kailanman, hindi siya naging ‘beautiful’!

Halos mapahikbi ang dalaga nang mapagtantong hindi siya ang nasa isip ni Andro habang magkaniig sila.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HER SEDUCTIVE SUITOR…? Click Here!]

Ngunit bago pa niya naihinto ang kabaliwang nagaganap sa pagitan nila, paigtad nang bumangon si Andro.

“Oh, Seana! We have to stop! Hindi ko dapat sinamantala ang kahinaan mo!” Maliksing tumindig ang lalaki at nagdumaling lumakad palayo.

Parang naging simbigat ng bakal ang mga braso ni Seana nang bumagsak sa damuhan matapos lumayo ang lalaking yapus-yapos niya.

Dalawa lang ang puwede niyang gawin nang mga sandaling iyon.

Ang magpatalo sa sobra-sobrang pagkapahiya na idinulot ng pagtanggi ni Andro sa kanya…

O ang magkunwaring balewala lang ang ganitong scenario sa kanya.

Na natural lang na ma-attract ang isang babaeng katulad niya sa isang makisig na lalaking katulad ni Andro.

‘Pride, Seana,’ paalala niya sa sarili.

Pinilit niyang ibangon ang nanlalambot na katawan mula sa damuhan.

Nang maglakas-loob na sumulyap sa lalaki, nanginig na naman siya nang makitang nakatitig ito sa kanyang dibdib.

Nakahakab kasi ang sa hubog ng kanyang katawan ang basa at manipis na tela ng suot niyang kamison. Parang nakahubad na siya.

Sinambitla ng mga daliri niya ang tela at hinila palayo sa kanyang balat bago papiksing tumindig.

‘Kailangan mong tumatag, Seana!’ singhal niya sa sarili.

Pinuwersa niya ang mga paa na humakbang patungo sa kinaroroonan ng kanyang mga damit.

Nagtagumpay lang siya dahil iniwasan nang tumingin sa gawi ni Andro.

“Seana.”

Tumangging luminga ang dalaga. Nakatutok ang buong konsentrasyon niya sa pagsusuot ng pantalon.

“Seana, look at me.”

Isang maskulinong kamay ang sumapo sa pisngi at baba ni Seana kaya napilitang gumalaw ang ulo niya paharap kay Andro.

Nakalapit ang lalaki nang hindi man ang umaalma si Batik na ginawa niyang taguan.

‘Traydor ka, Batik!’ bulong ni Seana sa sarili habang binabato ng matalim na irap ang alagang kabayo.

“Hindi ako dapat naging mapusok kanina, Seana… but I can’t say I’m sorry.”

Itinaas ni Seana ang noo habang mahigpit na nakahawak ang mga kamay sa jacket na itinakip sa harapan.

“Kalimutan na lang natin ang nangyari dito, Mayor,” pakli niya.

Lihim na nagpasalamat nang marinig na matatag na ang boses kahit medyo paos pa rin dahil parang nagasgas ang lalamunan.

“Kaya mong kalimutan?”

Yumuko si Andro para magkalapit ang kanilang mga mukha.

“Can you really forget?” Pabulong na.

Lumamlam ang mga mata ni Seana habang pinaglalabanan ang puwersa ng mapanghigop na karisma ng binata.

“Of course,” giit niya. “Hindi ako ang talagang gusto mo.”

“Ikaw ang gusto ko,” ganting-giit ni Andro.

“Si Ate Diana ang bagay sa ‘yo.”

Tila sumingasing ang lalaki. Mahina lang pero naramdaman ni Batik. Nailang ang kabayo at pumadyak-padyak bago lumakad palayo sa kanila.

Nawalan ng proteksiyon si Seana.

Maliksing pumulupot ang mga braso ni Andro sa katawan niya.

“You are delightfully refreshing,” sambit ng lalaki.

Kontrolado ang boses pero tila nagbabaga ang mga matang nakatutok sa kanyang kaluluwa.

“I wanted you as much as you wanted me, Seana. Feel it.”

Kinuha ni Andro ang isang kamay niya at isinapo sa tapat ng zipper.

Napalunok ang dalaga. Nag-apoy ang mga pisngi niya pero nagpumilit pa ring isalba ang pride.

“Desire is a crude emotion, Andro. It arouses the animal instincts… Kahit na sino, pupuwede,” salo niya.

Tumawa nang mahina ang lalaki. Nanunudyo ang tunog pero ang mga mata ay nananatiling seryoso at tila nang-aarok.

“You mean… Papayag kang magpahalik sa kahit na sinong lalaki?”

“Of course not!” Awtomatiko ang nabiglang tugon ni Seana.

Hindi rin niya napigilan ang pamumula ng mga pisngi.

“So… I am your first kiss?” Nanghuhuli na ang tono ni Andro.

Hindi makapagsinungaling si Seana kaya napilitan siyang tumango.

“At inaamin mo nang attracted ka na rin sa akin?”

“N-normal lang naman ‘yon, di ba?” Defensive ang tono ni Seana. “You’re a very attractive man, Mayor. Ang karamihan sa mga babaeng tagarito sa bayan natin ay madaling magkakagusto sa ‘yo.”

“Ikaw lang ang babaeng gusto kong ma-attract sa akin, Seana.”

“Huwag mong ibaling sa akin ang atensiyon mo na nakalaan para kay Ate Diana.”

Ang gusto sana niyang sabihin ay – ‘Huwag mo akong gawing panakip-butas’ — pero ayaw niyang lumabas na mas kaawa-awa pa kaysa sa sitwasyon ngayon.

“Tsk! Talaga palang pahihirapan mo muna ako nang husto, Seana?”

Humugot ng malalim na buntonghininga si Seana. Binawi niya ang mga matang binihag ng mga titig ni Andro.

Ibinaling niya ang paningin sa paligid kaya napunang tila mataas na ang posisyon ng araw sa langit.

“T-tanghali na yata!” bulalas niya. “Mahuhuli ako sa klase.”

Tumalikod siya at nagdumaling lumakad palayo habang hindi magkandatuto sa pagsusuot ng jacket.

“Batik!”

Hindi makapaniwala si Seana nang mapunang isa na lang kabayong nanginginain ng damo. At hindi si Batik iyon.

“Nasaan ang kabayo ko?”

“Baka umuwi na. Hindi naman siya nakatali.”

“H-ha?”

Tumikhim si Andro. “Don’t worry. Kaya tayong iuwi ni Adonis.” Ang tinukoy ay ang kabayong mas malaki at mas malakas kaysa kay Batik.

“S-salamat.” Iyon na lang ang desisyon na naiwan kay Seana.

Napakalayo ng batis sa kanilang tahanan. Kung lalakarin lang, baka mamayang hapon pa siya makauwi.

“Ay!” Napatili siya nang biglang pangkuin ng mga bisig ni Andro. “Ibaba mo ako!”

“Madali kung isasakay na kita agad. Masyadong mataas si Adonis.”

Walang anuman ngang naisakay si Seana sa likod ng kabayo. Parang wala siyang bigat gayong mas matangkad naman siya kaysa sa karaniwang Pilipina.

Sumunod agad ang binata. Hubad-baro pa din. Ni hindi na nagsuot ng kamiseta kaya ilang na ilang ang dalaga.

HER SEDUCTIVE SUITOR-11

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.