Her Seductive Suitor-11

Nilunok ni Seana ang tensiyon. Lihim na nagpasalamat sa jacket kahit na ramdam pa din niya ang mainit na singaw ng katawan ni Andro.

“Huwag kang malikot,” saway ng malalim na boses-lalaki nang tangkain niyang ilayo ang sarili para hindi sila magkadikit.

Matapos ipulupot ang isang braso sa beywang ni Seana, hinila ni Andro ang renda.

Malaki ang kabayo. Arabian thouroughbred kasi. Walang anuman kay Adonis ang bigat nilang dalawa na sakay nito.

Nanlaki ang mga mata ni Seana nang mapuna ang landas na tinatahak nila.

“H-hindi ito ang daan papuntang bahay, Andro.”

“Hindi magaling sa batuhan ang kabayo ko,” paliwanag ng binata. “Si Batik lang yata ang nakaka-akyat-panaog sa matarik na daan galing sa inyo patungo sa batis.”

May punto si Andro pero hindi maialis ni Seana ang pakiramdam na parang unti-unti siyang inilulubog sa kumunoy…

Ah, hindi niya alam kung paano siya nanatiling buo at nabubuhay pa matapos siyang ihatid ni Andro hanggang sa bahay nila.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HER SEDUCTIVE SUITOR…? Click Here!]

Kahit hindi siya marunong manghula, alam na niya ang laman ng utak ng mga taong nakakita sa kanila ng binatang mayor.

Bago pa man sila nakalampas sa mga baryong tinawid ni Adonis habang nakasakay sila ni Andro sa malapad na likod, alam na ni Seana na kumalat na sa mga karatig pook ang gustong ipahiwatig ni Andro.

Hindi na kailangan pang i-anunsiyo sa diyaryo o sa anupamang paraan na magkasintahan na silang dalawa!

Nagsisikip ang dibdib ni Seana sa sama ng loob dahil malinaw na panlalansi ang ginawa ng lalaki.

Kahit malinaw ang pagtanggi niyang tanggapin ang panliligaw at ang inialok na marriage proposal, nakagawa pa rin ng paraan si Andro na mailagay siya sa isang sitwasyong hindi makakatanggi.

Paano pa ba niya mababasted ang lalaking nagpahiwatig na naangkin na siya nang buung-buo? Na mabibigyan lang niya ng malaking kahihiyan ang sariling pamilya kapag tumanggi pa siyang magpakasal?

Tuso si Andro!

Kahit nakalipas na ang mahigit isang linggo, hindi pa rin mapalis ang magkahalong hinanakit at pagkadisgusto ni Seana.

Kahit na sinong may mga mata sa ulo na nakakita sa kanila nung araw na iyon – walang damit na pang-itaas ang binata at kapwa basa ang kanilang mga buhok – isa lang ang magiging hinala.

Hindi pa rin naisara ni Seana ang jacket kaya may nakakita sa damit-panloob niyang kamison.

Kaya lalong nawalan ng paltos ang anumang haka-hakang magnobyo sila ni Andro.

At mayroon silang pisikal na relasyon.

Napabuntonghininga na naman ulit si Seana. Kung binibilang ang dami ng paghugot niya ng malalim na hininga, tiyak na umabot na sa maraming libo.

Tutoo kasi ang pakiramdam niyang parang nasukol sa isang sulok.

O parang nakatayo sa bingit ng isang malalim na bangin.

Kailangan niyang tumalon kung gusto niyang makatakas mula sa mapanuring mga mata ng lipunan.

Pati ang sariling pamilya ni Seana ay naging mapanuri na din.

Ang kanyang mga kapatid ay nasa kani-kanyang trabaho kaya siya lamang ang kasama ng mga magulang.

Dati nang tahimik ang kanilang tahanan kapag silang tatlo lamang ang nanduruon. Pero mas mabigat ang katahimikang nakalambong sa paligid ni Seana ngayon.

Ganito rin kasi ang sitwasyon sa kanyang trabaho. Halos walang gustong makipag-usap sa kanya. Maging ang malalapit na kaibigan ay tila palaging nakikiramdam.

A, napakalupit ni Andro!

Wala siyang ginawang masama pero hindi na siya makatingin nang diretso sa kanyang mga magulang.

Pero… hindi ba masama ang pagpapatianod niya sa bawat naisin ni Andro? tanong ng isang sarili ni Seana.

Bakit hindi niya matanggihan ang pagsama sa binata sa tuwing sinusundo siya mula sa eskuwela?

Bakit tinatanggap niya ang mga rosas at tsokolate na halos araw-araw na inihahatid sa bahay nila?

Bakit nasasabik siyang makita si Andro sa tuwing hindi ito nakakapunta sa eskuwela o sa bahay nila dahil sa paggampan sa tungkulin bilang mayor?

A, paano ba siya napaibig ulit sa lalaking iyon?

Nung tinedyer si Seana, abot yata hanggang langit ang pagkahibang niya para kay Andro. Mabuti na lang, walang nakadiskubre.

Mali pala ang akala niyang namatay na ang musmos na kabaliwang iyon. Parang buto lang pala ng halaman na nabaon sa malamig na lugar – at nang masilayan ng araw, bigla na lang sumibol at yumabong hanggang sa magbunga ng pag-ibig.

‘Gosh, talaga bang in love na ako kay Andro?’ bulalas ni Seana sa sarili.

Pero paano ba niya maiiwasang huwag mapaibig sa isang lalaking napakagaling sumulat ng love letters?

Napakatamis ng dila ni Andro. Madali lang siyang napapaniwala na maganda siya at kaakit-akit sa mga mata nito.

Dapat ba siyang maniwalang isa rin siyang diyosa na katulad ng kanyang mga kapatid na ubod ng gaganda?

‘No! Don’t be a fool, Seana!’ saway niya sa sarili.

Hinangaan niya si Andro sa loob ng maraming taon noong dalagita pa lang siya.

Walang kaalam-alam ang lalaki na sinasamba niya noon ang bawat bagay na napaugnay dito. Na labis-labis siyang nagseselos noon sa tuwing mayroon itong kasamang babae.

Bakit siya maniniwalang tutoo ang atraksiyon ni Andro sa kanya gayong wala pa ngang isang buwan ang lumipas mula nung mainit na tagpo nila sa batis?

Dapat din bang patagalin niya ng maraming taon ang panunuyo ni Andro sa kanya? ang patuyang tanong ng isang sarili.

Kung puwede lang ibalik ang panahon, hindi na lang sana siya nagpunta sa batis noon!

Pero hindi ang batis ang dapat niyang sisihin. May ibang dahilan kaya siya napagbalingan ni Andro – ang kanyang Ate Diana.

Naghahanap ng distraksiyon si Andro dahil nasaktan sa pakikipagkalas ng nobya kaya kahit na sinong babae siguro ay pumuwede. Si Seana ang naging target dahil kapatid siya ni Diana…

Bumuntonghininga na naman siya.

‘Whatever…’ wika niya sa sarili.

Ang dapat niyang intindihin sa ngayon ay kung paano mawawala sa kanya ang pokus ng mga magulang at ng buong bayan.

Magkakaroon ba naman siya ng katahimikan kung susuko na lang sa pasimpleng pamimilit ni Andro – na pumayag na siyang magpakasal kahit walang pag-ibig na namamagitan sa kanilang dalawa?

Imposibleng mapaibig ng isang ordinaryong babaeng katulad niya ang isang simpatiko at makisig na lalaking katulad ni Andro.

Parang nakatakda na ang pagdating ng araw na magsasawa ang lalaking pinakasalan sa pakikisama sa kanya. Na maghahanap ito ng ibang babaeng makakapagbigay ng tunay na ligaya…

At ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Diana!

HER SEDUCTIVE SUITOR-12

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age