Her Seductive Suitor-12

Kahit may reputasyon si Andro na one-woman-at-a-time, hindi pa rin maiwaksi ni Seana ang insecurity.

Isa lang naman kasi ang naging long-time steady girlfriend ni Andro. Kung tutuusin nga, si Diana rin ang first love ng binatang mayor.

Itinakip ni Seana ang mga palad na nanlalamig sa mga pisnging nag-iinit dahil sa naisip na isa pang kahihiyan.

Ang lahat ng tao siguro sa bayan nila ay isa lang ang iniisip – isa lang siyang panakip-butas!

Kaya kahit ang kanyang puso ay napaibig na nang buung-buo kay Andro, pinipigilan pa rin siya ng kanyang pride.

Paano siya magiging maligaya kung pinagtatawanan naman kapag nakatalikod?

Itiniklop ni Seana ang mga braso sa ibabaw ng lamesang sulatan at ipinatong ang noo. Pumikit siya nang mariin at huminga ulit nang malalim.

Palagi na lang siyang nagkukulong sa loob ng silid. Hindi kasi niya matagalan ang silent treatment ng mga magulang.

Nasa gayong ayos siya nang may kumatok sa pinto.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HER SEDUCTIVE SUITOR…? Click Here!]

Bigla siyang napatuwid sa pagkakaupo.

“T-tuloy,” tawag niya.

“Magandang umaga, iha.” Ang kanyang Mama ang iniluwa ng bumukas na dahon ng pintuan.

“Uh, magandang umaga rin po, Mama.”

“Nakahain na ang almusal. Gusto ka naming makasalo ng iyong Papa.”

Nanlaki ang mga mata ni Seana sa narinig. Lalo na nang ngumiti ang ina.

“M-may gusto po ba kayong pag-usapan…?” Hindi niya matapos ang gustong itanong.

Nilapitan siya ng ina at marahang hinaplos ang kanyang ulo. Dinampot ang suklay na nasa ibabaw ng lamesa sinuklay ang mahabang buhok niya na basa-basa pa kaya nakalugay.

“Natural lang na gustuhin naming malaman kung ano ang sitwasyon ninyo ni Andro.”

Umiling si Seana. “W-wala po…”

“Ang ibig bang sabihin, tutol ka sa kanya…? Kahit na palagi kayong magkasama?”

Umiling lang uli ang dalaga.

“Ano ba ang maipipintas mo pa kay Andro? Stable naman siya. Binata.”

“Pero si Ate Diana ang talagang mahal niya,” paalala ni Seana.

“Nanghinayang kami noong makipag-break si Diana kay Andro,” pag-amin ng kanyang Mama. “Gustung-gusto namin siyang maging manugang. Si Andro ang anak na lalaking hindi ko naipagkaloob sa inyong Papa.”

“I’m sorry, Mama.” Nakunsensiya naman si Seana. “Paano kung gustong makipagbalikan ni Ate Diana?”

“Ikaw na ang ngayon ni Andro, iha.”

“Ano’ng ibig n’yong sabihin?”

“Kung ako ang tatanungin mo, dapat tanggapin mo na ang proposal ni Andro. Wala nang ibang lalaki para sa iyo.”

Bumuntonghininga si Seana para mabawasan ang kirot na naramdaman sa sinabi ng ina.

Para na rin kasing sinabi sa kanya na wala nang ibang lalaking magkakagusto sa kanya!

Na magiging old maid na siya kapag pinakawalan pa ang magandang alok ni Andro!

A, kailangan na naman niyang mangunyapit sa pride para lang huwag na siyang kaawaan…

“Paano kung hindi ko mahal si Andro?”

“Madali mo lang matuturuan ang puso mo na magmahal sa lalaking dati mo nang hinangaan, Seana.”

Ilang segundo muna ang lumipas bago niya ganap na naunawaan ang kahulugan sa tinuran ng kanyang ina.

Hindi pala naging sikreto ang infatuation niya para kay Andro nung tinedyer pa siya!

“Oh, Mama!” Iyon lang ang nasambit niya. “Matagal na matagal na po iyon.”

“Tsk! Tsk! Buweno, ang dapat nating tutukan ng pansin dito ay ang reputasyon mo. Kalat na kalat na sa buong bayan ang tungkol sa relasyon ninyo ni Mayor.”

“A-ano po ang naririnig ninyo?”

Ang kanyang ina naman ang bumuntonghininga.

“Maraming tao ang nakakita sa inyo na magkasamang nakasakay sa kanyang kabayo…”

Yumuko si Seana. Hindi makatingin nang diretso sa ina habang ang kanyang mga pisngi ay namumula nang husto.

“Saan kayo nanggaling noon?” Tila kuryoso lang talaga ang may edad na babae.

“N-nanggaling kami sa batis… Nagpunta ako doon pagkatapos kong tumulong sa pagpapadasi. Nakakawala si Batik at – at inalok akong isabay sa pag-uwi ni Andro.”

“Palagi pala kayong nagtatagpo ni Andro sa batis?” Tila naeskandalo ang kanyang Mama.

“H-hindi po. Uh, dalawang beses pa lang kaming nagkakasabay sa pagpunta doon…”

Halatang hindi naniniwala ang ina kaya huminto na sa pagpapaliwanag si Seana.

“Iginagalang sa buong bayan – at sa mga karatig-bayan — ang ating pangalan, iha,” ang seryosong pahayag ng magulang. “Kapag hindi ka nagpakasal sa kanya at – at nanatili ang relasyon ninyong dalawa… Baka hindi namin kayanin ng Papa ang maging usap-usapan tayo ng mga tao.”

“B-but – but that’s unfair, Mama!” Napabulalas si Seana. “Bakit nung sina Ate Diana at Andro — ?”

“Pero hindi sila nakitang nakasakay sa isang kabayo habang magkayakap at – at habang hubad-baro si Andro!” Pabulalas din ang katwiran ng kanyang ina. “M-may mga nagsabi pa ngang pantulog lang ang suot mo!”

Pumikit uli si Seana habang umiiling.

“Mama, I’m sorry. I’m very sorry. Hindi ko gustong ipahiya kayo nina Papa pero masyadong malaking desisyon ang tungkol sa pagpapakasal…”

Nang magsimulang mamalisbis ang luha sa mga pisngi ni Seana, bumuntonghininga si Donya Selina at buong pagmamahal na niyakap ang anak.

“Pasensiya ka na rin sa amin, Seana. Para sa ikabubuti mo lang ang iniisip namin ng iyong Papa.”

Ngunit hindi naniniwala si Seana. Nabanggit na ang tungkol sa pangangalaga ng magandang pangalan at reputasyon ng pamilya nila.

Alam niyang patuloy na iindahin ng mga magulang ang kumakalat na haka-haka tungkol sa kanya sa kanilang bayan.

Kung siya lang ang involved, baka may sapat na lakas ng loob siyang magpatuloy sa pagbubulag-bulagan at pagbibingi-bingihan.

Isa pa, may karapatan siyang magdesisyon ng para sa sarili niya, hindi ba?

Pero may obligasyon din siya sa kanyang pamilya…

“Mama, si Ate Diana pa rin ang nasa puso ni Andro,” pahayag niya nang makapagsalita ulit. “Mas makakabuti kung silang dalawa ang magkatuluyan.”

Hindi agad nakahuma ang ina. Naunawaan marahil na may punto siya.

“Sa palagay ko, may katwiran ka, Seana. Buweno, halika nang pumanaog. Naghihintay ang iyong Papa sa kumedor. Mag-almusal na tayo.”

“Maraming salamat po sa pang-unawa, Mama.” Hinagkan ni Seana ang ina sa magkabilang pisngi. “Sana’y maunawaan din ako ni Papa,” dagdag niya.

“Ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanya, iha.” Hinaplos ng isang kamay ni Donya Selina ang buhok ng anak. “Tatawagan ko rin ang iyong Ate Diana. Itatanong ko kung kailan siya puwedeng umuwi dito.”

Sumasal ang mabigat na pagkaba ng dibdib ni Seana pero pinilit niyang palisin ang tensiyon.

At ang pangamba.

Kung talagang si Andro ay para kay Diana, wala siyang puwedeng gawin kundi ang tanggapin ang masaklap na kapalaran.

Mabibigo na naman siya…

Makayanan pa kaya niyang maka-recover ngayong hindi lang simpleng teenage crush ang nadarama para kay Andro?

HER SEDUCTIVE SUITOR-13

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.