Her Seductive Suitor-14

Sabay na sumalubong sa kanilang mag-ina ang kanyang Papa at si Andro.

May pagka-possessive ang magaan na pag-akbay ng isang matipunong braso sa balikat ni Seana.

Lalo pang naparalisa ang dalaga nang gawaran ng maikling halik ang mga labi niya.

Nalanghap niya ang amoy ng brandy sa mainit na hiningang dumapyo sa pisngi niyang tila nagbabaga na dahil napapahiya mga magulang na nakatitig sa kanilang dalawa.

“L-lasing ka, Andro.” Pinilit niyang magsalita kahit naninigas ang dila.

“Tig-dalawang shot lang kami ni Papa – habang naghihintay sa inyo ni Mama.”

Papa? Mama?

Namilog ang mga mata ni Seana sa narinig na pamilyar na pagtawag ni Andro sa mga magulang niya pero hindi na magawang makapagsalita ulit.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HER SEDUCTIVE SUITOR…? Click Here!]

“May iniregalong vintage brandy si Andro,” paliwanag naman ng kanyang Papa. Tila musmos na nakabungisngis dahil sa matinding kasiyahan.

At tila close na close na ang dalawang lalaki dahil sabay pang kumindat sa isa’t isa.

“Tumikim kami ng tig-kaunti para pampagana sa hapunan,” dagdag pa ng matandang lalaki.

Iiling-iling naman ang matandang babae. “Ikaw talaga, Maximo,” kunwa’y pagalit na sabi sa asawa.

Nanatili namang tahimik lang si Andro. Nakatitig lang sa kanya habang tila nakikiramdam sa sumpong niya.

Hindi na bumagal ang mabilis na pagpintig ng pulso ni Seana. Enigmatiko ang ekpresyon ng binata ngunit may nabanaagan siyang masidhing emosyon na nasa mga mata bago pa naitago ng mahahabang pilikmata.

“Buweno, ipapahain ko na ang mga pagkaing ipina-take-out namin.”

Nagtuloy sa kusina ang ina kaya naiwan siya sa harap ng dalawang lalaki.

Tila nangailangan naman ng palikuran ang kanyang ama kaya napag-isa na sila ni Andro.

“You look breathtakingly beautiful.”

Naramdaman na naman ni Seana ang pamumula ng mga pisngi.

“Thank you.” Nagbaba siya ng paningin nang hindi matagalan ang nagbabagang mga titig ng lalaki.

Sa sarili lang niya aamining sumaya siya sa papuring iyon patungkol sa bagong kaayusan.

“Tell me, Seana, para sa akin ba ang pagbabago mong ito? O may iba pang dahilan?”

Nagtaka si Seana sa kakatwang tono ng lalaki. Para bang hindi ito natutuwa sa pagbabago ng anyo niya. Presentable na siya ngayon. Hindi na nakakahiyang dalhin sa labas ng isang katulad ni Andro.

Gusto tuloy magbalik ng kawalan ng tiwala niya sa sarili.

“Ano ang ibig mong sabihin, Andro?” Natutuwa siya sa tatag ng kanyang boses. Ayaw niyang ipahalata ang kanyang pagkabahala. “Hindi ba ako puwedeng magbago ng para sa sarili ko lang?”

“Disinsana’y noon pa,” pakli nito. Humakbang palapit sa kanya.

Humakbang siya palayo ngunit mas malalaki ang hakbang ng lalaki kaya madali siyang nasukol nito sa kabilang dulo ng malaking sala.

Atsaka lamang siya nakaramdam ng takot at pangamba nang tuluyan nang ipakita ng lalaki ang talagang nasasaloob nito habang pinagmamasdan siya.

Malinaw niyang nababasa ang masidhing pagnanasang nakaukol sa kanya. Marahan nitong hinagod ang kanyang pisngi at leeg. Napaatras pa siya nang husto hanggang sa mapasandal siya sa dingding na kahoy at varnisado.

“Marry me, Seana. I’m going insane for you,” bulong ni Andro.

Umiling si Seana. Nagtapang-tapangan siya.

“Hindi kita mahal, Andro,” pagsisinungaling niya. “At hindi mo rin ako mahal, hindi ba?” May katiting na pag-asang namamayani sa kanyang puso habang hinihintay ang kasagutan nito.

“I can teach you, Seana. And I can learn, too.”

Napakurap si Seana. Pinipilit niyang pigilan ang kanyang kakaibang reaksiyon sa mahinahong tono at matiim na titig ng lalaking malapit na malapit na sa kanya.

“M-mahirap turuan ang puso, Andro,” tugon niya, pagaw ang tinig.

“Pero madaling turuan ang katawan, Seana. You’re not indifferent to me,” salo ng lalaki.

Napapikit siya at napalunok nang sunod-sunod nang dumapyo ang mainit-init na hangin sa kanyang noo at pisngi.

Papalapit na ang panganib ngunit hindi niya magawang umiwas at lumayo. Tumitingala pa siya na para bang gusto pang salubungin ang papalapit na bibig ng lalaki.

“I just hope, para sa akin lang ang pagbabago mong ito. Hindi ko alam kung anong karahasan ang puwede kong magawa kapag naagaw ka pa ng iba sa akin,” mariing wika ni Andro.

Umiling siya. Hindi siya pag-aari ng lalaking ito.

“Hindi mo ako pag-aari, Andro,” wika niya.

“I found you first, Seana. Kung hindi ako napadaan sa batis nung araw na iyon, mananatili kang nakatago sa likod ng maluluwag na damit at magulong ayos ng buhok…” anito, tila sa sarili lamang nagkukuwento.

“Alam mo bang ngayon lang kita nakitang nakaayos nang ayon sa edad mo?”

Hinipo ng isang hintuturo ang hubog ng isang pisngi at panga ni Seana.

Marahang hinaplos ng dulo ng mga daliri ni Andro ang makintab at madulas na buhok niya.

Mayroong ilang hibla ng alun-alon na buhok ni Seana ang nakalugay sa leeg niya. At ang mga iyon ay nagdulot ng kakaibang kiliti sa balat niya nang pasuklay na hinagod.

Nagsimulang kumislot ang isang maliit na pulso sa paanan ng kanyang leeg. Isa ring palatandaan ng matinding epekto ng binata sa kanya.

Nanatili siyang nakapako sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makagalaw na animo’y naging estatwa. Maging ang kanyang mga mata ay bihag ng mga titig ni Andro.

“Hindi ka magsisisi, Seana. Lahat nang gustuhin mo, ibibigay ko,” pangako nito, paanas. Tila nararamdaman na ang panghihina niya.

“G-gusto ko ng — ” umpisa niya ngunit hindi naituloy nang pangapusan siya ng hininga. Matinding tensiyon ang nakakapit sa kanyang kabuuan.

“Tell me…”

“Gusto ko ng panghabambuhay na relasyon, Andro. Ayaw ko ng plastikan. Paano kung magsawa ka sa akin? Maghahanap ka ng iba — ”

Sinapo siya ng lalaki sa magkabilang pisngi.

“Huwag kang magsalita nang ganyan, Seana. Hindi natin hawak ang bawa’t sandali. Walang katiyakan ang buhay ng tao.” Ngumiti muna nang buong pagsuyo bago nagpatuloy.

“Bukas-makalawa, baka mabaril ako ng mga kalaban ko sa pulitika.”

Hindi napigil ni Seana ang mapasinghap.

“Ikaw ang nasa isipan ko ngayon. Maihahalintulad na rin iyon sa panghabambuhay na sinasabi mo. Gaano man kahaba o kaikli ang panahon.”

May katwiran ang tinuran ng lalaki.

Ano kaya kung magpatianod na lang siya…?

Bumubuway na nang husto ang moog ng kanyang katinuan.

Unti-unti nang tinatangay ng rumaragasang agos ng mga emosyon.

Naramdaman ni Seana ang marahang paglapit ng bibig ni Andro sa mga labi niya.

HER SEDUCTIVE SUITOR-15

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.