Her Seductive Suitor-17

Nagdamdam si Seana dahil nalulungkot si Batik kapag hindi sila nagkikita at nakakatakbo.

Kaya nga lalong bumibigat ang loob niya sa lalaking mapapangasawa.

Hindi siya tumitingin sa mukha ni Andro habang inihahatid siya ng ama sa harapan ng altar. Alam niyang abot-teynga na naman ang ngiti nito. Puno ng pagmamalaki.

Mistulang panaginip ang nagaganap habang idinadaos ang seremonya. Hindi niya alam kung nakakatugon siya nang maayos. Halos hindi niya marinig ang sariling boses niya.

Muntik pa siyang mapaigtad nang tumugtog ang magarbo at masiglang musika na nagpapahayag sa lahat ng katatapos na pang-iisang-dibdib.

Iniangat ni Andro ang belo na nakatabing sa mukha niya. Hinagkan siya nito sa bibig ngunit bahagya siyang luminga kaya sa pisngi niya bumagsak ang masuyong halik na iyon.

Gayunpaman, nakaramdam siya ng matinding panlalambot sa kanyang mga tuhod.

Nakapagkit sa kanyang siko ang mala-bakal na daliri ni Andro habang inaakay siya palabas ng simbahan.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HER SEDUCTIVE SUITOR…? Click Here!]

Binulungan siya ng ina na kailangan niyang iitsa ang bouquet na gawa sa puting orkidyas at puting laso.

Ang kanyang Ate Lara ang nakasalo.

Tuwang-tuwa si Donya Selina. Kinulit na nito ang anak na pangalawa sa panganay. Hindi na tinantanan hanggang hindi nangangako ang huli na ipapakilala na ang manliligaw na balak sagutin.

Palibhasa, magkalapit ang mga bahay ng dalawang ikinasal, ginanap ang malaking handaan sa mismong gitna ng pagitan ng mga lupain.

Parang naging pasinaya na rin sa pagbubura ng anumang linya o boundary line na naghahati sa malalawak na lupain ng dalawang pamilya nila.

Daig pa ang isang pista sa dami ng mga baboy at manok na kinatay. Bumaha rin ang mga bangus at sugpo at alimango.

Pati ang maraming klase ng prutas. Sari-saring putahe ang nalikha mula sa mga hilaw na rekadong tatlong araw nang inaangkat patungo sa bagong gawang mga kubol para sa gaganaping okasyon.

Halos isandaang mga kababaihan ang nagtutulong-tulong para gumaan ang dalahin ng magbalaeng Selina at Maria.

Nagmistulang eksena sa isang pelikulang epiko ang pag-alon ng mga tao papasok sa bakuran ng Tamon at Cicero.

Para na ring isang maagang pangangampanya ito. Ang kaibahan lang, pati ang mga kalabang partido ay imbitado at nagsidalo naman.

Masaya sana si Seana kundi palaging nakadikit sa kanya ang lalaki.

Nasisiyahan siya dahil kumpleto ang kanyang mga estudyante. Nagpahayag ang mga ito ng pangungulila sa kanyang mahusay sa pagtuturo ng isang paksang nakakabagot.

Pero mabuti na rin pala ang ganito. Narinig ng lalaki ang tutoo. Hindi na siya mapipigil ni Andro sa pagbabalik niya sa pagtuturo.

Naglibot sila sa mga panauhin. Ngiti dito, ngiti doon. Nakikipagkamay siya kahit na hindi niya kilala ang tao.

Tango nang tango kahit na hindi niya narinig ang sinasabi ng mga kaharap. Lumipas ang dalawang oras, naninigas na ang mga kalamnan niya sa panga at bibig.

Nanunuyo na ang kanyang lalamunan. Nahihilo na rin siya dahil ang tanging nailaman niya sa kanyang sikmura ay ang isang piraso ng puting cake at isang lagok na puting alak.

Bahagya niyang ipinilig ang kanyang ulo.

Bakit pulos puti ang piniling kulay para sa kasal niya? Ang medyo nalilitong tanong niya sa sarili.

Hindi ganito kalinis ang hangarin at mithiin ni Andro nang yayain siyang magpakasal.

Pagnanasa lamang para sa katawan niya ang nagtulak dito, wala nang iba. Nahulaan marahil ng lalaki na hindi siya nito makakamit kung wala ang papel na kapiraso.

Kalokohan! buska ng munting tinig sa loob ng utak niya.

Maraming beses na siyang muntik-muntik bumigay sa kagustuhan ng lalaki.

At kapuna-puna ang pagkakaroon ng kontrol sa sarili ni Andro kapag malapit na siyang makalimot.

Pumiksi si Seana para mapalis ang mga pangit na isipin sa utak.

Napuna ng lalaki ang pagdilim ng ekpresyon niya. Nagkaroon ng kunot sa kanyang noo.

“Gutom ka na siguro,” wika nito, pabulong sa teynga niya. “Halika na sa buffet table. Kukuha tayo ng makakain.”

Hindi na nito hinintay ang kanyang tugon. Hinila siya habang hawak ang isang kamay na may suot na puting guwantes.

Hindi nga lang makapagmadali dali sa bawa’t isang hakbang ay marami ang gustong makipag-usap at bumati sa kanilang dalawa.

Inalalayan siyang makaupo ni Andro sa lamesang bakante na malapit sa mahahabang dulang na nakahilera sa gitna ng pagtitipon.

“Diyan ka muna, sweetheart. Kukuha ako ng pagkain,” habilin ng bagong asawa.

May lumapit na anino sa kanya, pagtalikod ni Andro.

Nagtaas si Seana ng tingin, may nakahandang ngiti sa kanyang bibig. Dagling napawi ang init nito nang makita ang mag-ari ng anino.

Si Tiara, ang dating nobya ni Andro. Mas may edad ito kaysa sa lalaki, mga pitong taon.

Marami ang nag-ispekulasyon noon na ito ang magiging asawa ni Andro. Masigasig itong tumulong noong nakaraang eleksiyon.

Ngunit bigla na lamang nawala ang babae sa eksena nang matapos ang bilangan at inagurasyon.

Tumaas ang isang kilay na tattoo habang sinisino siya. Nanlaki ang mga mata nito at napanganga ang pulam-pulang bibig nito nang makilala siya matapos siyang sipatin nang matagal. Hindi ito makapaniwala.

“Seana? Seana Cicero?” tanong ng mataray na boses ni Tiara.

Nang tumango si Seana, tumingala ito at humalakhak. Na-display tuloy ang sala-salabat na gatla nito sa leeg at panga, mga ebidensiya ng pagpapa-facelift nito.

“Ikaw? Ikaw lang ang nakasilo sa mailap na si Andro Tamon?” Tawa uli, nakakaloko.

Naramdaman ni Seana na pinagtitinginan na sila ng mga tao.

Natanaw niya si Andro na nakatitig sa kanila. May hawak na dalawang pinggan ng pagkain ngunit hindi tumitinag habang pinanonood ang eksenang ginagawa ni Tiara Vevina.

Nanliit ang mga mata ni Seana. Bumangon ang galit sa kanyang kalooban.

Naging sunud-sunuran siya sa kagustuhan ng mga kaanak na magpakasal siya sa lalaking hindi naman umiibig sa kanya — dahil ayaw niyang magkaroon ng eskandalo.

At hindi ang babaeng ito ang sisira ng magandang hangarin niya!

Tumindig si Seana. Buong lugod siyang ngumiti sa babae.

Hindi niya natatandaang nasa listahan ito ng mga taong imbitado. Marahil sumabit sa isa sa mga imbitadong pulitiko.

“Kumusta po kayo, Aling Tiara?” ang magalang na bati niya.

Napasinghap si Tiara.

“Isang malaking karangalan ang ginawa ninyong pagdalo sa kasal namin ni Andro,” patuloy ni Seana.

“Aba’t — !” Nameywang ang nakakatandang babae bago umatake.

HER SEDUCTIVE SUITOR-18

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.