Her Seductive Suitor-19

“Bakit umiiwas ka pa rin?” tanong ni Andro nang umiling si Seana.

“We’re married now, my sweet bride. Puwede na nating gawin ang anumang gustuhin natin.”

Napalunok siya. Hindi ganito ang scenario na inaasahan niya. Kung bakit naman kasi nakatulog siya, paninisi niya sa sarili.

“H-hindi puwede, Andro….” tutol niya, halos nawala ang kanyang boses nang makitang nanliit ang mga mata ng lalaki.

Dahan-dahang humakbang palapit sa kanya ang asawa.

“Bakit hindi puwede?”

Nangatal ang buong katawan ni Seana. Nanlalambot pa sa antok ang kanyang mga kalamnan.

At nagsasatubig ang kanyang mga buto.

“M-mayroon ako ngayon at — at… Andro!” Napatili siya nang pangkuin ng matitigas na bisig para muling ihiga sa divan.

“Ano’ng ibig mong sabihin, Seana? May buwanang dalaw ka ngayon?”

[Want to read the Start of Stories Online titled – HER SEDUCTIVE SUITOR…? Click Here!]

Tumango si Seana pero alanganin na. Hindi niya alam kung paano niya mapapanindigan ang kanyang pagsisinungaling kung sakaling maghanap ng ebidensiya si Andro.

“Hindi ako naniniwala sa iyo, Seana,” anas ni Andro habang umiiling. “Nakausap ko ang iyong mama. Itinanong ko sa kanya ang iyong panahon.”

Nanghilakbot si Seana.

“Hindi alam ni Mama ang mga personal na bagay na ganoon,” tanggi niya.

“That’s what you think,” panunudyo ni Andro. “Kabisado ng mama ninyo ang mga personal na bagay na ganoon, Seana. Para makatunog siya agad sa anumang anomalya. Your mother doesn’t like surprises.”

Nanginig ang kabuuan ni Seana ngunit hindi pa siya kailangan magpatalo.

“Kapag pinilit mo ako ngayon, Andro, kasusuklaman kita. Hinding-hindi kita mapapatawad!”

“Stop the drama, Seana. Love scene ang kailangan nating gawin,” pakli ng lalaki.

Habang nakikipag-usap sa kanya, gumagapang ang isang kamay nito sa kanyang likuran. Ibinababa na ang slipper ng dahan-dahan.

Hanggang sa dumausdos na pababa ang madulas na saplot na pinakinang ng mga ibinurdang sequins.

Pinigil niya ang mapapikit ang mga mata nang magsimulang gumapang ang makatunaw-butong kilabot sa likod niya.

“H-hindi tayo mga artista, Andro. Bitiwan mo ako. Kailangan ko ng — ng panahon, please!”

Halos pasigaw na ang kanyang pakiusap nang mapaigtad siya sa pagdampi ng isang mainit na palad sa dibdib niya.

“I’ve already given you a long time to adjust, my darling,” bulong ni Andro habang pinapanood ang paglalayag ng mga palad.

“You’ve been driving me crazy for a very long time…”

Tinangka niyang kumawala ngunit agad siyang naibalik sa dating pahigang posisyon. Pinigil siyang makagalaw ng dumagan na bigat nito.

“Andro, please. I’ll hate you, I swear!”

Hindi na siya pinakinggan ng lalaki. Malaya nang sinusundan ng mainit na labi nito ang mga linya ng kanyang mga delikanteng kurba.

Sinisimsim ang kanyang tamis, ang kanyang init, ang kanyang bango…

“Hate me then,” bulong ng lalaki, paus na paos ang tinig nito. “I can’t wait any longer!”

Sinuntok niya sa panga ang lalaki. Ubod-lakas ngunit hindi nito ininda.

Parang walang anuman na binihag ang kanyang mga kamay para pigilin sa gawing pulsuhan at idiin sa gawing ulunan niya.

Maikli ang divan kaya nakatungtong sa sahig ang kanyang mga paa. Sumikad siya para makaalpas ngunit lalo lamang siyang napapadikit sa katawan ng lalaki.

Impit na tili ang humulagpos sa kanyang nananakit na lalamunan nang maulinigan niya ang pagkapunit ng kanyang damit. Pati na ang kanyang kamison na yari sa lace at seda.

Nanumbalik ang kanyang lakas. Nagawa niyang ikawala ang mga kamay niya. Pinagkakalmot niya sa mukha at likod si Andro para pigilan ang binabalak nitong mangyari.

Ngunit walang pagkatinag ang determinasyon nito. Muling hinuli ang mga kamay niya para ibalik sa kanyang ulunan. Kinumpleto na nito ang pag-alis sa natitira pang proteksiyon ng balat niya.

Marahas ang mga kilos ng nag-iisang kamay nito. Nagtalsikan ang mga butones ng suot nitong polo nang haklitin pabukas ang harapan. Napahikbi siya nang maramdaman ang pagkawala ng malamig na metal ng buckle nito sa sinturon.

Malapit na ang kaganapan ng kanyang pagkagapi. Malapit na…

Sumipa si Seana sa kahuli-hulihang pagkakataon nang makakita ng tsansa.

Hindi pa pala nahuhubad ang kanyang isang sapatos at tumama ang dulo nito sa binti ni Andro.

Narinig niya ang pagsinghap nito dahil sa sakit ngunit lalo lamang nag-ulol ang pagnanasa na matalo siya sa nagaganap na labanan sa pagitan nila.

“Don’t fight me, Seana,” anas ni Andro nang muli siyang mayapos nang husto.

Kapwa na sila walang saplot nang tumindig ito habang nakasapo ang isang kamay sa kanyang likod at ang isa ay sa kanyang mga hita. Dinala siya sa makitid na kutson na nasa sulok.

Kuwadrado at payak ang silid. Pulos kawayan at troso ang materyales sa dingding at kisame. Maging sa sahig na hindi nasasakop ng nakalatag na pira-piraso ng alpombrang kulay lupa.

Muli siyang nagtangkang kumawala nang pabagsak siyang ihiga ng lalaki sa malambot na kama. Pinigil siya sa isang braso ngunit madulas na sa pawis ang kanyang balat. Nakahulagpos siya.

Nagpumilit siyang tumakbo ngunit napakabagal ng kanyang mga kilos. Ang bibigat ng kanyang mga biyas. Napahikbi siya nang muli siyang mabihag ni Andro.

“God, Seana, you’re giving me a hard time!” bulalas ng lalaki, galit na ang tinig.

Marahang pinisil ng matitigas na daliri nito ang magkabilang pisngi niya at itiningala siya.

Kinuyumos ng halik ang kanyang mga labi. Napugto ang kanyang paghinga at dagling nagdilim ang kanyang paningin.

Umangat ang ulo ng lalaki nang maramdaman ang paglungayngay ng katawan niya.

“Buksan mo ang iyong mga mata, Seana,” bulong nito. “Makinig ka.”

Para bang may kung anong puwersa na nagbukas ng mga mata niya. Tumitig siya sa mukha ng lalaki kahit na lumalangoy ang kabuuan nito sa kanyang paningin.

“Hindi kita gustong saktan, Seana. Hayaan mong maramdaman mo ang init ng pagniniig nating dalawa,” anito habang hinahaplos siya nang marahan sa kanyang biloy sa baywang.

“I want to make love to you very, very slowly… gently… but, I can’t do that when you keep on fighting me.”

Habang nakatitig siya sa mga matang mapanrahuyo parang namalikmata siya na may kumislap na kung anong liwanag sa pagitan nila.

Parang isang munting hibla ng kuryente na tumawid sa hangin – at nagkunekta sa kanilang mga kaluluwa para maging isa…

Bago pa niya naunawaan ang nakakalitong pakiramdam, muling kumilos ang lalaki. Inakalang nagpapaubaya na siya nang lubos.

HER SEDUCTIVE SUITOR-20

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.