Her Seductive Suitor-2

“Dumadaan ako dito pagkagaling sa bukid. Pampalamig bago pumasok sa eskuwela,” tugon ni Seana.

Tumingala siya sa langit.

“Ano’ng oras na ba? Hinuhulaan ko lang, e. Naiwan ko kasi ang relo ko sa bahay.”

“Alas onse y medya na,” tugon ng lalaki. Mababa at tila blangko ang tono ni Andro.

Napatingin siya rito ng matagal. Pilit na inaarok ang likod ng enigmatikong ekpresyon ng lalaki.

Kilala niya si Andro simula pa nung ipinanganak siya. Kababata nito ang kapatid niyang panganay, si Diana.

Parang nakatatandang kapatid ang pagturing niya rito dahil wala silang kuya sa pamilya.

Tatlong Maria lamang ang napagtagumpayan ng kanilang mga magulang na sina Maximo at Selina Cicero.

At tila nahulaan na niya ang dahilan ng pananamlay ng binata.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HER SEDUCTIVE SUITOR…? Click Here!]

“Wala ba si Ate Diana sa bahay?” usisa niya.

Si Seana ang bunsong anak at palaging naiiwan sa bahay. Modelo sa Maynila si Diana at sekretarya naman sa kabilang bayan si Lara.

“Umuwi siya kagabi, e,” dagdag pa niya.

Bahagya nang nakakunot ang noo. Boto silang lahat sa binatang mayor ng kanilang bayan.

Kundi nga lang pangit tingnan gusto na niyang maging adelantada. Tatawagin na niyang Kuya Andro ang kaharap.

Para naman mahinto na ang kahibangan ng kanyang ignoranteng puso…

Nagkibit-balikat lang ang lalaki. Hindi na nagsalita habang patuloy siyang sinisipat ng tingin.

Ni hindi sumagi sa isipan ni Seana na mapapansin ng sinumang lalaki ang sarili niya.

Para sa kanya, wala siyang angking kariktan na maaaring makabighani ng atensiyon.

Wala siyang tsansa sa tabi ng kanyang mga kapatid na pulos magaganda at seksi.

Magmula pagkabata, palaging siya ang napu-puwera sa mga pagdalo at imbitasyon sa kasayahan at sayawan. Kaya nga siguro naging mahiligin siya sa pagbabasa at pag-iisa.

At nawalan na pati siya ng kumpiyansa sa pagkababae niya.

Buo ang paniniwalang hindi siya kailanman magiging maganda sa paningin ng sinumang lalaki.

Ngunit nakalimutan ni Seana na wala sa paligid ang mga kapatid na mala-diyosa ang hitsura nang mga sandaling iyon.

Walang mapapagkumparahan ng likas at tagong pang-akit ng kanyang kabuuan.

Maihahalintulad siya sa isang nimpa ng kagubatan habang nagpapaaraw sa ibabaw ng malaking bato.

Nasasaplutan lamang ng mahaba at alun-along buhok na hanggang balakang.

Iniisip pa rin niya ang maaaring kinaroroonan ng panganay na kapatid.

“Nadatnan mo ba si Mama bahay?” tanong niya sa tahimik na lalaki. “Ang alam ko ay gusto kang makausap ni Ate Diana — ”

Tumikhim ang lalaki.

“Nagkausap na kami ni Diana, Seana. Huwag mo nang problemahin ang bagay na iyon.” Tila may laman ang mga kataga nito.

Namula ang mga pisngi ni Seana.

“Ay,” bulalas niya. “Sori sa pakikialam ko,” wika niya. “Uh, akala ko kasi… nasayang na naman ang oras mo.”

Napahinto na naman siya sa pagsusuklay at sandaling natutop ang bibig.

“Napakatabil ko talaga. Sori talaga, Andro. Er, dalawang araw yata si Ate dito,” pahayag niya sa himig na humihingi ng dispensa at nang-aalo.

Tumuwid sa pagkakatayo ang lalaki.

Marahang humakbang palapit sa kinauupuan niya.

Nakatitig pa rin nang mataman sa nakatingalang mukha niya.

Natahimik si Seana.

Hindi niya maintindihan kung bakit parang sinasakal ang pakiramdam niya habang nakatitig sa kanya ang mga mata ng lalaki.

Naninikip ang kanyang dibdib at nanunuyo ang kanyang lalamunan.

Parang nabibingi pati siya habang nakakarinig siya ng malalakas na dagundong ng tila-kulog na ingay sa loob ng kanyang utak.

Kaipala, ang mabilis na pagragasa ng dugo paakyat sa kanyang ulo ang may likha ng nakalilitong pangyayari sa kanyang kamalayan.

Para bang saglit siyang nawala sa kanyang sarili habang inilulutang siya sa laot ng mga sensasyon.

Ngayon lang siya nakaramdam ng ganito.

Nanlalamig ang kanyang balat.

Nanginginig ang kanyang mga kalamnan.

Ngunit nag-aapoy ang kanyang pakiramdam.

Nag-iinit ang kanyang buong katawan…

Ipinilig niya nang pabigla ang kanyang ulo.

Kumurap siya kaya naputol ang piping komunikasyon ng kanilang mga mata.

Hindi niya namalayan na nabihag na pala ng mga titig ni Andro ang kanyang paningin at tila nahihipnotismo na siya.

Hindi siya puwedeng mag-isip na pisikal na atraksiyon ang ipinamamalas na interes ng lalaki sa kanya.

Bakit ngayon lang niya naramdaman ang magnetismo ng personalidad ni Andro?

Oo, may sikretong paghanga siya. Baka nga mahal na niya ang simpatikong binata…

Pero bakit parang nagkaroon ng sidhi ang mga titig niya… nila… sa bawat isa?

Maraming babae na ang nakapagsabi sa kanya na kakaiba ang karisma ng mayor ng bayan nila ngunit hindi siya gaanong naniniwala dahil hindi niya nararamdaman ang sinasabi ng mga ito.

Ngayon… parang ibig na niyang maniwala na tutoo pala.

Tumindig si Seana para magtungo sa kinaroroonan ng kanyang mga damit.

Hindi niya pala nais ang pakiramdam na may humihigop na puwersa.

Parang may nawawalang bahagi ng kanyang katauhan.

Parang may nalalaman na tungkol sa kanya si Andro ngunit hindi niya mahulaan kung ano.

Hindi niya matanto kung bakit parang may nagkulang sa kabuuan niya.

Parang hinihila siya sa direksiyong ayaw niya — ng di-nakikitang puwersa.

Nagmadali siyang magsuot ng pantalon at jacket.

Nang ganap na siyang nababalot na naman ng makakapal na kasuotan, saka lang siya uli nakaharap sa lalaki.

Wala na si Andro sa kinatatayuan nito. Nakasakay na uli sa kabayo nang di niya naulinigan. Inaakay na palapit sa kanya ang kabayo niya.

Parang nakikimi siyang tumingin nang diretso dito kaya tinanggap niya ang rendang iniaabot sa kanya ng isang kamat nito.

“S-salamat — ” wika niya.

“Seana,” tawag ni Andro nang dagli niyang italikod ang sinasakyang kabayo.

“Gusto ko sanang magpatulong sa iyo.”

Tumaas ang kilay ni Seana. Hindi sa nagmamayabang siya.

Si Andro lamang ang alam niyang nakakalampas sa kanyang katalinuhan.

Mahilig din itong magbasa. Magmula elementarya hanggang hayskul, valedictorian ito.

Magna cum laude ito sa college, political science ang kurso. Kaya nga naging mayor agad kahit na nasa murang edad na beinte nuwebe pa lang.

Walang binatbat ang mga kalaban nito sa eleksiyon.

Masyadong mabagsik ang kumbinasyon ng pera at utak ng binatang kandidato, sinamahan pa ng pagiging matikas at simpatiko.

“S-saan naman?” duda niya. Hindi ikinubli ang hesitasyon.

Bumuntonghininga ang lalaki. Sumeryoso ang hitsura.

“Malaki ang problema ko,” pagtatapat ni Andro.

At muling nagbuntonghininga.

HER SEDUCTIVE SUITOR-3

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age