Her Seductive Suitor-20

Buong pagsuyong hinagkan ni Andro ang pisngi at punong-teynga ni Seana.

Nang bahagyang kumiling ang ulo sanhi ng naramdamang kiliti, dumako ang pangahas na bibig nito sa kanyang leeg… hanggang sa kanyang balikat, pababa sa kanyang braso.

Hinagkang isa-isa ang kanyang mga daliri. Siniil ng dila ang pusod ng kanyang palad.

Hindi niya inaasahan ang pagdatal ng umaalimpuyong sensasyon nang dahil lang sa munting halik na iyon. Sinalakay ng ibayong panlalambot ang kanyang kabuuan.

Sinamantala ni Andro ang saglit na pagkawala ng moog ng pagtutol sa kanyang kalooban.

Dagling sumidhi ang mga hagod ng mga palad at bibig nito, pati na ang malasutlang balat, sa kanyang mga bahaging pribado at sensitibo.

Napakiwal ang kanyang katawan nang may madanggil na kung ano ang tumitinding init sa atensiyong iniuukol sa kanya ni Andro.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HER SEDUCTIVE SUITOR…? Click Here!]

Saglit siyang lumutang mula sa kinalulunurang dagat ng mga sensasyon nang maramdaman ang bahagyang pagdanggil ng isang tuhod ng lalaki sa kanyang mga hita.

May lihim na pahiwatig iyon. Kahit na ngayon lang niya naranasan ito, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng munting galaw na iyon.

Dumako uli sa kanyang leeg ang mainit na bibig.

“Open up, my sweet bride,” ang masuyong bulong ni Andro. “I need you, darling wife…”

Hindi pa rin siya tuminag. Kinipit pa niya nang husto. Nagkaroon siya ng takot at pangamba sa maaaring mangyari. Hindi siya nakahanda sa ganitong sitwasyon.

Wala siyang kaalaman. Baka hindi niya gaanong maintindihan ang susunod na mangyayari.

Baka madiskubre ni Andro na wala siyang kaalam-alam! hiyaw niya sa kanyang sarili. Umaalingawngaw ang mga kataga sa loob ng isipan niya.

Inihatid ng matinding sindak niya ang adrenalin sa kanyang dugo. Nagdulot ito ng pabugsong lakas sa kanyang mga ugat.

Hindi akalain ni Andro ang gagawin niya kaya nagawa niya itong mapatalsik mula sa kanyang ibabaw.

Nagkumahog siyang umibis sa kama. Nakatakbo siya hanggang sa pinto. Nahawakan na niya ang seradurang bilog ngunit dumudulas ito sa kanyang palad nang pinipihit na niya.

Luminga siya sa kinaroroonan ni Andro. Nagsikip ang dibdib niya sa labis na takot nang makita ang madilim na anyo nito. Bakas ang matinding galit habang marahang tumitindig para sundan siya.

“Seana, pinipilit mo ako,” sambit ng medyo paos na boses. Malumanay ang pananalita ngunit mapanganib.

Bumuka ang bibig niya para makiusap ngunit hindi na siya binigyan ng pagkakataong makapagsalita.

Hinapit siya nang mahigpit hanggang sa hindi na siya makakilos.

Kinuyumos ng halik ang kanyang mga labi hanggang sa malasahan niya ang lasa ng sariling dugo.

Naglaho na ang masuyong dantay ng mga daliri ni Andro. Naging marahas na ang mga ito sa pagpapasunod sa kanya. Nawalan siya ng sariling pagpapasiya sa dapat niyang ikilos.

Nanlaban siya nang husto kahit na wala nang pag-asang manalo siya.

Piniga ni Seana ang kanyang lakas hanggang sa kahuli-hulihang patak…

Nakabaluktot si Seana. Umiiyak siya ngunit pigil na pigil ang pag-alpas ng mga hikbi niya. Nasaktan siya nang labis sa ginawang pagsalakay ni Andro sa kanyang pinakamahinang bahagi.

Napapikit siya nang mariin habang umuukilkil ang isang bahagi ng alaalang iniukit na sa kanyang gunita. Masyadong matindi ang karanasang ipinalasap sa kanya ng lalaki. Hindi niya halos matagalang isipin.

Hiyang-hiya siya! bulong niya sa kanyang sarili. Nasaliksik ang lahat ng sulok ng kanyang katauhan. Halos wala na siyang puwedeng ilihim sa lalaki.

Bawat pulgada ng kanyang kabuuan ay nahalughog na ng mapusok na pag-angkin nito sa kanya kanina.

Nasa pag-aari na ni Andro ang kanyang puso, ang kanyang katawan, pati ang kanyang kaluluwa.

Ang kanyang isipan na lang ang hindi pa nito naangkin.

Nasa isang silid sila na may isang pinto lamang. Ibig sabihin, nasa labas ang banyo. Paano siya makakapunta doon?

Dahan-dahan niyang nilinga ang kinaroroonan ng lalaki. Lumakas ang loob niyang bumago ang posisyon nang makitang tila nahihimbing ito.

Nakatihaya si Andro. Nakatabing ang isang braso sa noo at mga mata. Banayad ang pagbaba’t taas ng dibdib nitong balahibuhin kaya nagpatuloy siya sa pabangon.

Pigil-hininga siyang lumapit sa pinto. Maingat niyang pinihit ang seradura. Nakahinga lamang siya nang maayos nang makalabas na siya.

Nagulat siya sa kanyang nakita. Hindi pamilyar ang tumambad sa tanawin.

Halos kasing-laki lamang ng silid tulugan ang sala, kusina at komedor na pinagsama-sama sa pamamagitan ng matalinong pag-aayos ng mga payak na kasangkapan na yari sa kahoy at binarnisan ng natural na kulay.

Naghanap ang nanlalaki niyang mga mata. Kailangan niyang magpunta sa palikuran.

Nagtungo siya sa kusina. Nakita nga niya ang pinto ng batalan.

Pumasok siya doon at nagkulong. Wala siyang makitang kandaduhan kaya nagmadali na lamang siya sa kanyang pagkilos.

Hinubad niya ang kapirasong kumot na itinali niya sa palibot ng katawan.

Dalawang malaking tapayan ang puno ng tubig. Kinuha niya ang tabong nakasabit sa dingding na kawayan.

Nagbuhos siya ng tubig, sunod-sunod. Namataan niya ang munting kabinet na lalagyan ng mga sabon, shampoo, at sipilyo’t toothpaste.

Nagsabon siya ng buong katawan. Mas malimit ang paghihilod niya sa mga bahaging kinararamdaman pa din ng maiinit na halik ni Andro.

Nag-shampoo rin siya. Hinagkan din ng lalaki ang mahahabang hiblang itiman.

Nagbubuhos siya ng tubig habang nakapikit nang maulinigan niya ang pagbubukas ng pintuan sa kanyang likuran.

Nagtatayuan ang mga balahibo niya habang marahan siyang humaharap dito. Tiyak na kung sino ang pangahas na nagtulak sa manipis na dahon ng pinto.

Matiim ang ekpresyon ni Andro. Tanging ang naiwang ilaw ng lampara sa sala at ang liwanag ng buwan sa labas ang iluminasyon. Naanag-agan niyang hubad pa rin ang matipunong katawan.

Nawalan siya ng tinag habang humahakbang palapit ang lalaki. Kinuha ng mahahabang daliri ang tabong hawak ni Seana. Ipinagpatuloy ang pagbubuhos sa kanya para mabanlawan siya.

Hinawakan siya sa isang kamay para ipakuyom ang sabon.

Iginiya sa malapad na dibdib para sabunin ang mga kalamnan doon.

Para siyang naging tau-tauhan na sunud-sunuran habang magkahinang ang kanilang mga paningin.

“Seana,” sambit ni Andro, paanas.

“Andro…” bulong niya, nagpapaubaya na.

Matapos ang tahimik at payapang paglagablab ng mga apoy sa kanilang dugo, nakatulog si Seana sa loob ng matitipunong bisig ng asawa.

Hindi dahil kagustuhan niya ito. Nawalan na siya ng lakas para paglabanan ang anumang gustuhing ipagawa ng lalaki sa kanya.

HER SEDUCTIVE SUITOR-21

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.