Her Seductive Suitor-3

Parang naantig naman agad ang damdamin ni Seana. Puwede niyang kalimutan ang nangyaring kakatwa kanina.

Tutal, imahinasyon lang yata niya iyon. Wala na ni bakas ng sidhi…

Nasobrahan siguro siya sa pagbibilad sa ilalim ng araw.

“A-ano ba ang problema mo?” tanong niya matapos ibuwelta ang sinasakyang hayop.

Muling tumingin nang matagal si Andro sa kanya.

Sinipat nang husto ang maamong hubog ng mukha ni Seana.

Tila mayroong inaarok.

Hindi niya magawang iiwas ang mga mata.

Para bang namalikmata na naman siya nang tila may nakita siyang ningas na dumiklap sa pagitan nila.

Napaigtad siya na para bang napaso ngunit alam niyang kalokohan lamang ang kanyang nadama.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HER SEDUCTIVE SUITOR…? Click Here!]

Isang produkto ng paglalaro ng liwanag sa pagitan ng mga dahon ng mga punong nakapaligid sa kanila.

“Basted ako,” pahayag ni Andro. “Hindi tinanggap ni Diana ang pag-ibig na inialok ko sa kanya.”

Napakurap si Seana habang nakatitig sa nagsasalita.

Nagtataka siya dahil parang may kulang.

Bakit tila hindi malungkot ang lalaki?

“H-ha?” ang gulilat na sambit niya.

“Hindi raw ako ang lalaking karapat-dapat sa kanya. Mayroon na siyang nobyo sa Maynila. Kaya gusto niya akong makausap, para tapatin ako at nang hindi na umasa pa,” pagtatapos ni Andro.

Malumanay at banayad ang tinig nito. Tila wala talagang pagkabahala sa sariling kalooban.

“G-ganoon ba?” Wala sa loob na wika niya. Naguguluhan siya pero hindi niya alam kung saan.

“Uh, ano naman ang problema?”

“Sina Papa at Mama ang umasa,” umpisa ng lalaki.

“Inasahan nila na mag-aasawa na ako kapag naging mayor na ako. Na dapat naman para maging stable ang imahe ko bilang pinuno.”

Nanlaki ang mga mata ni Seana.

“Uh, hindi ka ba stable sa ngayon?”

Umiling si Andro, medyo papiksi. Inakalang sinasadya niyang magtanga-tangahan.

Hindi nito alam wala na siyang mawawaang gaano dahil nalilito pa rin siya.

At nabigla siya nang husto sa ipinagtapat nito tungkol sa naging desisyon ng ate niya.

Para bang napakalaking kawalan na hindi magkakatuluyan ang dalawang magkababata.

“Stable ako, and you know it,” pakli ni Andro. Parang napipika ang tono.

Itinaas ni Seana ang dalawang kamay.

“Okay, sori.”

Nahimasmasan naman ang lalaki. Dagling nanumbalik ang kaseryosohan ng ekpresyon nito.

Tanging ang enigmatismo na mga matang malalim ang mahirap niyang malagyan ng eksaktong interpretasyon.

Para bang hinahaplos siya ng paningin nito.

Agad siyang nag-iiwas ng tingin kapag nararamdaman niyang nag-iinit ang mga pisngi.

“As I was saying,” umpisa uli ni Andro. “Umaasa sina Papa at Mama na magkakaasawa na ako.”

“Si Ate Diana nga,” salo ni Seana.

“Patapusin mo ako, please,” pakli ng lalaki.

“Kailangan kong magkaroon ng asawa sa lalong madaling panahon. O kaya’y nobya man lang.”

Nanlaki ang mga mata ni Seana sa narinig.

“H-ha? E, bakit – parang nagmamadali ka?” bulalas niya.

“Para mapagbigyan si Mama. Kailangan niyang magpaopera sa Amerika pero ayaw niyang umalis patungo roon hangga’t hindi raw nalalagay sa tahimik ang buhay ko,” paliwanag ng lalaki.

“Oh.” Tinitigan ni Seana ang mukha ni Andro.

Hindi siya naniniwalang seryoso ito sa sinasabi pero nanatiling malamlam ang ekspresyon ng binata.

“Uh, ano ang maitutulong ko?” tanong niya kahit na nagsisimula nang manlaki ang ulo niya. Nahuhulaan na niya kung ano ang itutugon ni Andro.

“Well, gusto sana kitang suyuin para maging nobya ko,” wika ni Andro, kaswal ang tono.

“Kapalit ni Diana.”

Hindi nakahuma nang matagal na sandali si Seana.

Kahit na ganito ang parang nahuhulaan niyang marinig, nagulat pa talaga siya.

Tila inisip naman ni Andro na hindi siya maaaring tumutol. Umibis ito sa naglilikot na kabayo at nilapitan siya para alalayan naman siya sa pagbaba.

Wala sa loob, naging sunud-sunuran siya sa nga unang sandali.

Iniisip marahil nito na wala siyang dahilan para tumanggi sa isang suwerteng inilalapit sa kanya.

Guwapo at mayaman, may katwiran naman si Andro na maging presko paminsan-minsan.

Ngunit hindi ordinardyong babae si Seana.

Pumiksi siya palayo nang makabawi sa sariling pagkagulat.

“A-at ano naman ang akala mo sa akin? Panakip-butas?” bulalas niya.

Parang nagulat si Andro sa iginawi niya. “Of course not! Pero — ”

Nameywang siya at tiningala ang lalaki habang pinagagalitan ito na para bang paslit na nagkamali.

“Masagwa ang gusto mong mangyari, Andro,” sabad niya. Panay ang iling ng ulo.

“Be reasonable, Seana,” pangungumbinsi ng lalaki.

“Kailangan ko ang tulong mo. Tinatanong mo ako kanina. I thought, gusto mo akong tulungan. Isa pa, ang Ate Diana mo ang nambitin sa akin.”

“That’s blackmail,” pakli ni Seana. Matatag ang kanyang tono kahit na biglang napaos ang tinig.

“Tinapat ka nga ni Ate, hindi ba? Nagpaalam siya sa iyo bago tumalusira. Isa pa, hindi pa naman kayo magnobyo, a?”

Bumuntonghininga si Andro.

“Okey, I’m sorry,” wika nito habang isinusuklay ang mahahabang daliri sa maikling buhok.

“Hindi kita ino-obliga, Seana. Humihingi ako ng tulong, ng pabor. Hindi kita gagawing panakip-butas. Makakasira sa reputasyon ko ang bagay na iyon.”

Kumunot ang noo ni Seana. May katwiran ang sinabi ng lalaki.

“E, paano ang reputasyon ko kapag nagkahiwalay na tayo?”

Guro siya sa elementarya. Nagtuturo ng wikang Ingles sa mga bata tuwing hapon.

Hindi siya nag-iisip na baka wala nang magkagustong manligaw sa kanya, pero alangan namang magtodo-pasa na lang siya.

“Alam ng lahat dito sa atin kung gaano ka kabagsik sa tsiks,” dagdag pa niya, may halong pambubuska ang tinig niya.

Napalinga sa kanya ang lalaki. Nakalarawan ang matinding pagkabahala.

“Bakit? May kasintahan ka na ba?”

Umiling si Seana bago nakapag-isip ng dapat isagot. Para kasing nakakatawa ang isiping may nagkamaling manligaw sa sa kanya.

Tinuwid niya agad ang ekpresyon niya. Medyo napapangiti na kasi ang hugis-busog na mga labi niya.

Nakita niyang muling nakalma ang kaharap.

“Wala naman palang problema kung sakaling maging tutoo na ang pakunwaring relasyon natin,” wika nito. “We could marry each other.”

Nanghilakbot si Seana. “Ano?”

“Bakit nagulat ka? I’m not a bad choice,” salo agad ni Andro.

‘Hindi nga,’ panggigilalas ng munting tinig sa loob ng utak. ‘This man is the best choice!’

“Hindi natin – kilala ang isa’t-isa, Andro.”

Ang katagang ‘mahal’ sana ang masasambit ng dila ni Seana.

Gusto rin niyang isigaw na ‘hindi ako bagay sa iyo!’

Tumalikod si Seana para muling sumakay sa likod ng kabayong nakikipagbulungan naman sa katabing kabayo.

HER SEDUCTIVE SUITOR-4

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.