Her Seductive Suitor-4

“Batik, uwi na tayo. May klase pa ako.” Idinaan niya sa hayop ang pagpapaalam.

Walang lingon-likod na iniwan niya ang lalaking sinusundan siya ng tingin.

Late na siya sa klase nang hapong iyon.

Paano’y natatagpuan niya ang kanyang sarili na malimit na nawawala sa wisyo kaya ang kabayong si Batik ay napabayaan niyang magpunta kungsaan gustuhin.

Naaalala kasi ang pagkapasong nadama kaninang tinititigan siya ng mga matang puno ng misteryo…

Bakit ngayon lang niya naranasan ang ganito sa harap ni Andro?

Bakit ngayon lang niya naranasan ang magkaroon ng kaba sa dibdib at mangapos ng paghinga?

Gayong tinitingnan pa lang siya…

Kay tagal na panahon niyang pinagtatakhan ang kanyang sarili.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HER SEDUCTIVE SUITOR…? Click Here!]

Paano’y hindi niya maintindihan noon ang mga nababasa niya sa mga librong kinalokohang basahin.

Patago pa nga dahil ayaw niyang mapagtawanan ng mga kapatid.

Ayaw niyang isipin ng mga ito na nangangarap din siyang magkaroon ng tagahaganga at manliligaw.

Ayaw niyang kaawaan siya – period.

Dahil hindi naman niya mapatunayan sa tunay na buhay ang mga nababasa niya tungkol sa mga damdamin at emosyon, nalipat ang interes niya sa mga seryosong paksa na katulad ng science at literature.

Hindi na siya nagpapaniwala sa mga kuwento tungkol sa magagandang relasyon na maaaring mabuo sa pagitan ng isang babae at isang lalaki.

Alam niyang kailangang nagmamahalan ang isa’t-isa bago magkaroon ng pagniniig, ngunit hindi niya gaanong pinag-iisipan ang marami pang aspeto ng paniniwala niyang ito.

Ayon sa kanyang butihing ina, ganito ang dapat para hindi maging makasalanan sa harap ng Diyos.

Kaya hindi niya maubos-maisip ang iniaalok ni Andro sa kanya.

Magpapakasal sila nang hindi man lang sila nagmamahalan.

Paano kung hindi makalimutan ng lalaki ang kanyang Ate Diana?

Kahit mababa ang self-esteem ni Seana sa sariling appeal, wala naman siyang balak na mabuhay sa anino ng kapatid. Magpapakasal lang siya kung may lalaking tunay na magmamahal sa kanya.

Ah, hindi na dapat pag-isipan ang mga gabay na ganito! asik niya sa sarili.

Ibasura ang suhestiyon ni Andro!

Dala lang marahil ng labis na sakit ng loob na idinulot ng pagtalikod ni Ate Diana kaya nakapagsalita nang ganito ang lalaki.

Naiwaksi naman niya ang mga nakababahalang isipin nang dakong alas sais na ng gabi.

Unti-unti niyang nahila ang direksiyon ng kanyang utak patungo sa aralin na sinisikap niyang ipasok sa mga ulo ng mga batang estudyante habang pinagdidikusyunan ang tungkol sa mga sinulat na drama ni Shakespeare.

Hindi niya namalayan ang pagtakbo ng mga sandali habang isa-isang hinihimay ang mga katangian at kabulukan ng tao.

“Okay, class, see you next week. Isulat ninyo sa notebook na may quiz tayo sa Literature,” habilin niya habang namamaalam.

Minsan isang linggo lamang ang klase niya sa second year high school. Ideya niya ang paglalagay ng Elective Subject sa English Literature.

Nakakatuwa naman na marami-rami pala ang may interes dito. Nakakalungkot naman na isang beses lamang sa isang linggo ang kanilang sesyon.

“Goodbye, teacher,” hiyaw ng mga estudyante habang nagliligpit ng mga libro at notebook.

Dinampot ni Seana ang index card na sinusulatan ng topic na dapat i-discuss, pati ang maliit na attendance notebook mula sa lamesa at tumayo sa tabi ng pintuan.

Pinauna ang mga bata sa paglabas. Napapangiti siya dahil may mga munting Romeo at Juliet na sa mga ito.

Pinatay niya ang switch ng mga ilaw bago lumabas ng silid. Hinila niya pasara ang pinto para ma-lock bago lumakad sa koridor.

Nadaanan siya ni Dely.

“Uuwi ka pa lang?” tanong niya sa co-teacher. “Kanina pa tapos ang klase mo, hindi ba?”

Tumango si Dely habang nagsasabay sila sa paghakbang sa koridor.

“Tinapos ko na kasi ang lesson plan dito para wala na akong aasikasuhin sa bahay.”

Lumapit ito nang husto sa kanya. “May lakad kasi kami ni Jon,” bulong nito, nakangiti.

Aywan kung bakit kumaba na naman ang dibdib niya. Bigla na naman kasing nagbalik ang alaala ng naging usapan nila ni Andro sa may batis kaninang tanghali.

Hindi siya kumibo. Ngumiti lang siya sa kaibigan.

Hindi naman napansin ni Dely ang pananahimik niya. Sanay na kasi sa kanya na hindi gaanong masalita.

Nakikinig siya sa mga kuwento ng kasabay na titser kaya hindi niya napuna ang papalapit na anino sa kanila.

Namalayan na lang niya na napahinto na sa paglakad ang kanyang kasabay. Nagtaas siya ng paningin para tingnan kung ano ang naiwan nito ngunit ang mga matang sing-dilim ng gabi ang sumalubong sa kanyang paningin.

“Magandang gabi sa inyo, mga binibini,” bati ni Andro. Nakangiti nang pormal sa kanilang dalawa. “Maaari ko ba kayong ihatid sa inyong patutunguhan?”

Napamaang si Seana. Hindi alam kung ano ang isasagot. Si Dely ang nagsalita.

“Naku, kaya pala kanina ko pa kayo natatanaw dito, Mayor,” bulalas ng namumulang dalaga. Sumulyap nang panakaw kay Seana.

“Halika ka na, ihahatid daw tayo ni Sir.”

Saka pa lang nakagalaw si Seana. “Ha? A, e, ikaw na lang. Medyo malayo ang inuuwian mo. Maglalakad lang ako,” tanggi niya.

Humangos na siya palayo. Naulinigan niyang hinabol siya ni Andro, tinatawag ang pangalan niya.

“Seana!”

Huminto siya dahil ayaw niyang ipahiya ang punongbayan sa harap ng ibang tao. Wala namang ipinakitang masama sa kanilang pamilya ang pamilya ni Andro.

Humarap siya uli dito. Lumapit siya sa sasakyang nakaparada.

“Uh, m-masakit pala ang mga paa ko,” pagdadahilan niya, sabay ngiti nang matipid. “Makikisakay na rin ako.”

Nagpapalipat-lipat sa kanilang dalawa ang nalilitong tingin ni Dely ngunit hindi nila pareho pinapansin.

Sumakay si Dely sa likod. Tila sinasadyang ikalat ang mga dalang gamit para mapilitan si Seana na sa harapan na maupo.

Kahit naman hindi ganito ang ginagawa ng babae, sa harap pa rin siya mauupo.

Nakapag-isip-isip siya na hindi dapat tinatalikuran ang mga bagay na nakakalito. Lilikha lamang lalo ng takot at pangamba sa kalooban at isipan.

Si Dely ang unang inihatid kaya nauna itong bumaba. Makahulugan ang ngiti nito sa kanya habang nagpapasalamat kay Andro.

Magalang naman ang lalaki. Tinanguan ang mga taong nakatayo sa tabi ng tarangkahan nina Dely.

Marahan ang pagpapatakbo ni Andro ng sasakyan. Isang landrover na walang bubong kaya nagagawang ilipad-lipad ng mahinang ihip ng hangin ang mga hibla ng buhok na nakalas mula sa pagkakapusod.

HER SEDUCTIVE SUITOR-5

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.