Her Seductive Suitor-7

“Narito ang mga lata ng gatas at garapon ng asukal, pati ang mga kutsara. May dala ba kayong mangkok at pinggan?”

Tumugon ang babaeng may katabing tiklis na puno ng kagamitan.

“Kutsara at sandok lang ang wala.”

“Alam ni Aling Senyang na ang mga iyan ang palaging nakakalimutan taun-taon kaya nagpadala na siya ng sobra-sobra.”

Tumulong siya sa paghihilera ng mga tabla sa pinahigang torso na itinumba ng nakaraang bagyo para gawing lamesa.

Nakipila din si Seana sa nagsasandok ng tsampurado, dala ang isang tray na may nakahilerang mangkok, pinggan, at tasa. Idinagdag na niya ang sarili para maging serbidora.

Saka pa lamang nakahigop ng mainit na kape si Seana nang mabigyan na ng pagkain ang lahat ng mga tauhan.

Abala siya sa pagmumuni-muni nang maramdaman niyang tila natigil ang ugong ng mga boses.

Muli siyang tumanaw sa grupo ng mga trabahador na nagkakainan.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HER SEDUCTIVE SUITOR…? Click Here!]

At nanlaki ang mga mata niya nang makita si Andro.

Kahit na napapalibutan ito ng mga kalalakihan na nagsitayuan, nakuha pa rin ng binata na mamukod-tangi sa pagiging matangkad nito kaysa karaniwan.

Nakasuot pambukid din ito. Hakab sa matipunong katawan ang manipis na tela ng kamisa de tsino, pati ang pantalong maong na kupasin.

Tanging ang awtoridad na natural sa pagkakaupo sa malalapad na balikat nito ang nagpapahiwatig ng mataas na posisyon nito sa lipunan.

Matapos ang maikling pagbati sa mga taong dinatnan, nagtungo na sa direksiyon ni Seana ang marahang paghakbang ng lalaki.

Tila ba planado na ang pagpunta ni Andro ngayong umaga dahil natural na natural ang pagngiti sa kanya habang papalapit.

“Hi, Seana,” ang kaswal na bati ng lalaki.

Nakatutok sa kanya ang matang tila nakangiti rin. Sinisipat ang bawa’t pulgada ng makinis at mamula-mulang kutis ng kanyang mukha.

Hindi mapigil ni Seana ang mapabuntonghininga.

“Wala akong alam na pupunta ka pala dito ngayon,” puna niya. “Paano mo nalaman — ?”

Huminto siya nang mapagtantong parang adelantada ang isiping siya ang dahilan ng pagpunta ni Andro.

“Natanaw ko kayo. Naglalargabista ako sa may veranda nang makita ko ang kabayo mong si Batik sa gitna ng bukid,” paliwanag ng lalaki.

Itinaas nito ang isang paang nakabotang itim para ipatong sa nakadapang katawan ng punong mangga.

Para tuloy binabakuran ang pakiramdam ni Seana dahil nakaupo siya sa isang malaking ugat na mataas ang pagkakausli mula sa lupa.

“Akala ko’y maaga lang kayong lumabas ni Batik ngayon.”

“May isang linggo na ang pa-trabaho namin dito,” tugon niya.

Umiwas siya ng tingin. Hindi na naman niya kayang tagalan ang mga titig ng lalaki.

“Gusto mo ng kape? Marami pa dito sa termos,” alok niya.

Inabala niya ang sarili sa pagkuha ng tasa mula sa basket. Nagsalin siya ng mainit na likido.

Nakita niya ang lihim na ngiti ng lalaki nang aktong inaabutan na niya ito ng puswelo.

Nakaramdam siya ng pagkayamot. Napalis ang pagkalito na unang sumakop sa isipan niya pagkakita pa lamang dito.

“Bakit ka naririto?” ang diretsang tanong niya.

“Masama bang magpunta ako rito?” tanong naman ng lalaki.

Nakaupo na rin sa isang mababang sanga ng puno. Bahagyang nakaharap sa kanya.

“Pumayag kang susuyuin kita, hindi ba?”

Nagsalubong ang mga kilay ni Seana. Nung pumayag siya sa kabaliwang gusto nito, hindi niya alam na mawawalan siya ng katahimikan.

Ang nabuo sa kanyang imahinasyon ay ang pormal na pagkikita nila sa loob ng malaking sala ng kanyang mga magulang.

May mga chaperon. Nasa di-kalayuan ang kanyang mama na nagsusulsi at ang kanyang papa na nagbabasa ng diyaryo.

Pribado. At kada Linggo lang.

Hindi ganito na para silang teleseryeng pinapanood ng mga tao habang pasimpleng nagbubulungan.

Makikipagpustahan siya sa kahit na kaninong sugarol — hindi matatapos ang araw na ito — alam na ng buong bayan na nanliligaw sa kanya ang mayor.

O baka mas masahol pa — magkasintahan na sila ng mayor!

“Hindi mo sinabing wala kang pipiliing lugar, Mayor,” sumbat ni Seana.

“Walang pinipili ang pag-ibig, Seana,” tudyo ni Andro.

Umirap nang matalim ang dalaga.

“Hindi ko alam kung ano ang ginawa ko para gawan mo ako nang ganito,” asik niya. “Hindi ka naman siguro gaanong napahiya sa ginawa ni Ate Diana.”

Bahagyang kumunot ang noo ni Andro. Saglit na hindi kumibo.

“Bakit ba hindi mo makalimutan si Diana?” tanong nito. Malumanay ang tono pero hindi na nakangiti ang mga mata.

May gumuhit na pait sa kanyang kalooban. Doon sa bahaging matagal nang nakabaon sa ilalim ng balatkayong kalma.

Ang pananaghili nung kabataan niya sa mga kapatid na magaganda ay nagpupumilit na namang makahulagpos.

Ipinilig niya ang kanyang ulo. Sinikil ang nagrerebeldeng emosyon.

“Alam mong hindi rin makakalimutan ng mga tao si Ate Diana,” salo ni Seana.

“Wala akong ganda o poise para maagaw nang tuluyan ang iyong atensiyon.”

Napailing siya. Lumungkot ang kanyang mga mata.

“Kailanman, hindi ko ninais na kumuha ng pansin ng ibang tao. Mas gusto ko ang tahimik at payapang buhay,” dagdag niya.

Ngayon, wala na ang ganitong sitwasyon niya. Dahil katabi niya si Andro, nakatutok na sa kanya ang lahat ng paningin ng mga tao.

Sinisipat siya.

Sinusukat. Kinakarkula. Pinupuna.

O baka nilalait na ng palihim…

Sumeryoso ang anyo ni Andro. Nang-aarok ang tingin sa kanya.

Tila nababasa ang nasasaloob niya.

“Alam ko, Seana. Palagi kang nasa loob ng kuwarto kapag may bisita sa inyo. Palagi kang nakayuko kapag kasabay ka sa hapag-kainan. Palagi kang nakatingin sa malayo kapag nasa pasyalan. Para bang nangangarap kang maging malayo sa aming lahat.”

Muling nakaramdam ng pagkalito ang dalaga.

Ano ang sinasabi ng lalaking ito? Bakit kasibado ang mga ginagawi niya?

Gayong akala niya’y walang nakakapansin sa kanya.

Muling nagsalita ang lalaki nang hindi siya umimik.

Tumikhim muna nang malakas at hinintay na muli siyang sumulyap bago nagbuka ng bibig. Tila ba tinitiyak na nakikinig siya.

“May sinabi ba sa iyo si Diana? Nakatingin siya sa atin kagabi. Nasa balkon rin siya nung ihatid kita, hindi ba?”

May tumusok na kung ano sa kanyang kalooban.

“Andro, sabihin mo na sa akin kung ginagamit mo lamang ako para pagselosin ang Ate Diana ko,” wika niya sa medyo paos na tinig. Pinipigil niya ang panginginig ng buong katawan.

HER SEDUCTIVE SUITOR-8

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age