Her Seductive Suitor-9

Nagpalinga-linga si Seana sa kakahuyang nakapalibot sa batis.

Pero talagang nag-iisa lang siya.

Tiyak na maiilang si Batik. Malakas ang pakiramdam ng kabayo niya sa ibang tao.

Kaya nagkibit-balikat na lang ang dalaga. Baka si Batik lang ang naulinigan.

Tumawa nang mahina si Seana habang

Nagsilanguyan palayo ang mga munting isda nang dahan-dahang lumusong si Seana. Naupo siya nang umabot na sa beywang ang tubig.

Muli siyang napasinghap nang malakas dahil medyo nakakabigla ang lamig na bumalot sa buong katawan niya.

Inipit ng dalawang daliri ang ilong bago nahiga nang bahagya sa tubig.

Nakatingala pa rin sa langit ang mukha nang tumindig. Umagos ang tubig sa kanyang buhok na nakalugay sa kanyang likod.

Tumawa siya nang may maisip na kuwentong pambata.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HER SEDUCTIVE SUITOR…? Click Here!]

Kailangan niyang mag-imbento ngayon dahil siya ang nakatoka sa library para magkuwento sa mga batang elementary na nakatakdang dumalaw doon mamayang hapon.

Nag-backfloating si Seana sa tubig para ma-relax. Bahagyang napakunot ang noo nang may marinig na munting ingay. Tila isang malakas na singhap na biglang inimpit.

Nawalan siya ng tinag.

“Batik?” Luminga siya sa kinaroroonan ng kabayo.

Tahimik namang nanginginain ng damo ang hayop kaya muling inisip ni Seana na umiral lang uli ang imahinasyon niya.

Sumisid siya sa tubig at lumangoy na parang isda habang unti-unting hinahabi sa loob ng utak ang kuwento ng isang batang isda, si Betyang Tilapya.

Napapahagikhik na siya nang lumangoy pabalik sa pampang. Nakakatuwa na kasi ang nabubuong kuwento ng isang batang tilapia.

Nang tumindig siya habang pinipiga ng dalawang kamay ang mahabang buhok, malinaw nang narinig ni Seana ang inimpit na ungol… na nanggaling sa isang panig ng batis.

Halos hindi niya mailinga ang naninigas na leeg. Pigil-pigil pati ang kanyang paghinga habang inaapuhap ng mga mata ang pinagmulan ng medyo paos na ingay.

Tuluyang naparalisa ang mga biyas ng dalaga nang makita si Andro.

Nakalantad ang malalapad na mga balikat at ang mabalahibong dibdib dahil walang suot na saplot ang binata.

“A-andro!” Iyon lang ang pasinghap na nasambit ni Seana bago tuluyang nagsara ang lalamunan.

Nanlalaki ang kanyang mga matang hindi mapigilan sa pagtitig sa mga kalamnang siksik at kabigha-bighani.

“Hi, Seana.” Kaswal ang pagbati ng lalaki. Para bang natural lang na magkita sila ngayon sa batis.

“Bakit ka nagulat? Alam mo namang nagpupunta rin ako dito, hindi ba?” Tumaas ang makakapal na kilay.

Ipinilig ni Seana ang ulo para mawaglit ang pagkabigla.

Magmula nung mapag-aralan niyang limutin ang infatuation sa lalaking manliligaw ng kanyang Ate Diana, naging ordinary na lang ang pakitungo rito.

Pero dahil nagpahayag ito ng pagnanais na ligawan at pakasalan siya, parang magkasabay na umiinit at lumalamig ang buong katawan niya habang nakatitig rin sa kanya ang mga matang tila magnetong nanghihigop ng wisyo.

Nang muling magkaroon ng lakas sa mga tuhod, dali-daling lumakad si Seana para umahon.

“O, aahon ka na agad? Kakarating mo pa lang, di ba?”

“M-may pasok pa ako,” ang pautal na sambit niya.

Pinigil niya ang mapaigtad nang tumindig na rin si Andro. Gusto niyang pumikit nang makitang nakahakab sa matitipunong mga hita ang suot na basang shorts.

Lalong nagbaga ang pakiramdam ni Seana kaya binilisan niya ang paghakbang. Pero nadulas siya sa mga batong malumot kaya paupong bumagsak sa tubig.

Maliksing nakalapit sa kanya si Andro.

“Hey, konting ingat. Nasaktan ka ba?” Hinawakan ni Andro ang isang braso ni Seana para tulungan siyang tumayo.

Daig pa niya ang nakuryente. Bigla siyang nagpumiglas para makakawala.

Binitawan naman siya agad ng lalaki.

Pero parang naging tubig na ang lahat ng mga buto niya. Nang muling bumagsak sa tubig, tuluy-tuloy na siyang napahiga.

Pinasok ng tubig ang kanyang ilong at bibig. Hindi agad siya nakabangon kahit na mababaw lamang ang batis.

Dalawang matitipunong bisig ang sumambitla sa katawan niya para iangat siya mula sa tubig.

Parang walang anuman ang kanyang bigat nang pangkuin ni Andro at dalhin sa pampang.

Naramdaman ni Seana ang malamig na dapyo ng hangin at ang mainit na hininga ni Andro nang ilatag ang lungayngay na katawan niya sa damuhan.

Pinilit niyang imulat ang mga mata.

Nakatunghay sa kanya ang matatag na hugis ng mukha ng lalaki. Nakaupo ito sa kanyang tabi.

“Are you okey?”

“O-oo. Salamat.” Napaubo muna si Seana bago nakapagsalita. Paus na paos ang kanyang boses.

Hinaplos ng isang maskulinong kamay ang noo at ang buhok niya.

Ngayon lang naranasan ni Seana ang mahaplos ng isang lalaki. Ngayon lang niya naranasan ang mapalapit nang husto sa isang lalaki.

“Seana…”

Nakakakiliti ang gaspang na nasa tinig ni Andro.

Nakakakilabot ang sidhing nasa mga titig ng lalaki habang dahan-dahang nauubos ang distansiya sa pagitan ng kanilang mga mukha.

“A-andro –”

Hindi na naituloy ni Seana ang pagtutol na gustong sabihin dahil tuluyan nang sinakop ng mainit na bibig ni Andro ang mga labi.

Sari-saring mga sensasyon ang umaatake sa kanyang kabuuan. Nililito ang kanyang kamalayan. Kinikitil ang kanyang katinuan.

“Oh, Seana, you’re driving me crazy!” Paungol na numulas ang mga kataga bago biglang nagbago ang tempo ng masuyong halik.

Napaungol din si Seana nang mabahiran ng alab ang pagniniig ng kanilang mga labi.

Dumagan sa malambot na katawan niya maskuladong bigat ni Andro nang ikulong siya ng malabakal na mga bisig.

Halos mapugto ang kanyang paghinga nang sabayan niya ang mga pasisid na halik.

A, ngayon lang siya nakaranas nang ganito!

Hindi niya alam na may kulay pala ang luwalhating nalilikha ng pagnanasa kahit na nakapikit nang mariin ang mga mata.

“A-andro!” Napasinghap siya nang sapuhin ng isang nagbabagang palad ang kanyang dibdib.

“Oh, Seana. Make me stop…” Tila nakikiusap ang lalaki.

Ngunit walang mababakas na pagnanais tumigil ang mga haplos ni Andro sa kanyang kalambutan.

Halos pagigil nung hawakan ng mahahabang daliri ang magkabilang balakang niya.

“I want you, Seana!”

Ngayon lang may nagnasa sa kanya.

A, napakasarap pala sa pakiramdam!

Gumapang sa leeg niya ang mga nag-aapoy na halik. Bahagya siyang napaigtad dahil may lakip na kuryente ang basang init.

Naging mabilis ang pagpintig ng kanyang puso, simbilis ng pag-alpas ng katinuan.

Sumasagitsit ang bawat segundong lumilipas habang pinagsasaluhan nila ang ningas ng pisikal na atraksiyon na biglang dumiklap.

HER SEDUCTIVE SUITOR-10

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age