His Beautiful Impostor-10

CHAPTER NINE:

NAGMISTULANG kidnap victim nga si Caitlyn sa Mendrez Plantation. Naging anino niya si Drake. Sa loob lang ng banyo hindi nakabuntot.

Tila wala nang paraan upang makalaya. Makakaalis lang siguro siya doon kung makukumbinsi niya ang tagabihag!

Ang tanging pampalubag-lubag sa imposibleng sitwasyon ay ang di-matatawarang kaligayahan ni Lola Dorothy, bilang reaksiyon sa ibinalita ng binatang apo tungkol sa pagpapakasal nila sa isang buwan.

“Hay, salamat sa Panginoon! Natupad na ang aking pangarap!” Magkasalikop pa ang mga palad, habang pausal na sinasambit ang pasasalamat. Matamis ang ngiti sa kulubot na bibig ngunit may luha sa mga mata.

“Napakagandang regalo ang ibinigay n’yo sa akin, mga apo!”

Nagdulot rin ng kasiyahan kay Caitlyn ang malugod na pagtanggap ng matandang senyora sa kanya bilang magiging kabiyak ng apo.

Bagama’t hindi pa rin siya makapaniwalang ikakasal nga siya kay Drake.

“Natutuwa po ako na makita kayong masaya, Lola Dorothy,” sambit ng dalaga. Sumilay ang unang natural na ngiti sa mga labi.

“Ay, Janine, iha, natutuwa rin ako dahil dumating sa buhay namin ng apo ko.” Ginagap ng isang kulubot na kamay ang makalyong palad ni Caitlyn. “Salamat at inalis mo ang lungkot dito sa plantasyon.”

Want to read the Start of Stories Online titled – His Beautiful Impostor…? Click Here!

“Caitlyn ang pangalan niya, Lola Dorothy.” Walang abug-abog ang pagsabad ni Drake.

“Ano ‘kamo, apo?” maang ng matandang senyora.

Hindi naman makapagsalita si Caitlyn.

“Hindi Janine ang pangalan ng nobya ko, Lola. Siya si Caitlyn.”

Humagikhik si Lola Dorothy matapos tapikin nang mahina ang isang teynga.

“Napakahina na pala ng pandinig ko. Ang akala ko’y Janine ang ‘ngalan mo. Pasensiya na, bagong apo. Hindi ko na kalilimutang Caitlyn ang pangalan mo.”

“O-okey lang po, Lola,” tugon ng dalaga habang inuusig ng mga mata ang binata.

Ngumisi lang ang huli.

“Mas maiging wala na ngang pagdiriwang ngayon, iho. Ihahanda ko na lang ang aking lakas para sa kasal ninyo.” Nakangiti pa rin si Lola Dorothy. “Siyanga pala, iho, kailan ka mamamanhikan sa mga balae ko?”

“Basa sa isang linggo po, Lola.”

Muling nagulat si Caitlyn. Kanino? tanong ng mga mata niya.

“Pwedeng umalis kami ni Caitlyn sa Miyerkules ng umaga,” dugtong ni Drake. Inignora ang piping tanong niya. “Baka mamili na kami ng trahe de boda niya.”

“Talaga?” Parang bumata si Lola Dorothy nang magningning sa tuwa ang mga mata. “Babalitaan n’yo ako kung ano’ng disenyo ang napili n’yo, ha?”

“Of course, Lola. At, siyempre, ibibili din kita ng bagong baro at saya mo.”

“Ay, ang apo ko naman! Huwag na. Ang isusuot ko ay ang ternong binili mo para sa birthday party ko sana mamayang gabi. Tamang-tama na ‘yon para sa espesyal na araw ng kasal n’yo ni Caitlyn.”

“Talagang espesyal ang okasyon na ‘yon, Lola,” sang-ayon ni Drake habang sumusulyap kay Caitlyn. “Ipinasiya kong huwag na tayong magkaroon ng engagement party. Ipunin n’yo na lang ang lakas n’yo sa araw ng kasal. Kumusta na nga pala ang pakiramdam n’yo ngayon? ”

“Mabuti na, iho. Palagi ko kasing iniinom ang mga gamot na ibinibigay ng nurse ko.”

“Talaga, ha? Mabuti naman at magkasundo na kayo ng nurse?”

“Wala na akong choice. Gusto kong humaba pa ang buhay ko kaya pagtitiisan ko nang may nurse na palaging nakabantay sa akin.”

Tumindig si Drake upang yakapin at halikan ang agwela. “May premyo ang mabait kong lola,” ang malambing na wika nito. “Ilang apo ba ang gusto mong magkaroon, hmm?”

Namula ang mga pisngi ni Caitlyn ngunit walang nakatingin sa kanya kaya unti-unting nagbalik ang normal na kulay.

Ang naramdaman naman niya ay pananaghili. Walang pagmamahal sa pagitan nila ni Drake kaya hindi niya mararanasan ang paglalambing nito.

“Oh, iho, kahit ilan, siyempre!” ang garalgal na tugon ni Lola Dorothy. “Meron na ba, iha?”

Bigla ang pagtatanong kay Caitlyn ng matandang babae, nataranta tuloy siya.

“P-po?”

Tumawa si Drake. Masuyo at mapanukso. Naghatid ng kakatwang kilabot sa likod ni Caitlyn.

“Who knows, Lola?” ang pabirong tugon habang inaakbayan ang dalaga.

Muling namula ang mukha ni Caitlyn. Parang natunaw ang mga buto niya nang halikan ni Drake ang kanyang pisngi.

“Ipinapahiya mo ang iyong magandang nobya, iho,” saway ni Lola Dorothy, pero masigla ang tono at ang ngiti. “Baka matunaw siyang parang mantekilya.”

“Caitlyn is a tough lady, Lola Dorothy.” Minasdan ni Drake ang hugis-pusong mukha ni Caitlyn. “Hindi siya basta-basta matutunaw.”

Humalakhak sa tuwa ang senyora. “Tama ka d’yan, iho. Tiyak na hindi pupuwede kay Caitlyn ang pagiging playboy mo.”

Bumuka ang bibig ni Drake ngunit hindi naituloy ang sasabihin dahil kumuriring ang celfone na nasa bulsa ng suot na polong kulay dagat.

“Excuse me,” anito habang maliksing lumalakad patungo sa isang side door.

“Mabuti na lang, tapos na tayong mananghalian,” wika ni Lola Dorothy habang iiling-iling. “Masyadong masipag ‘yang apo ko. Alam mo bang natriple na niya ang pag-unlad ng plantasyon, sa loob lang ng sampung taong pamamalakad niya?” May himig-pagmamalaki na ang pagsasalita ng agwela.

“Matalino at matiyaga po si Drake,” sambit ni Caitlyn. “Mahal na mahal po niya ang inyong plantasyon.”

“Oo nga, iha. Kaya natakot ako nang husto na baka hindi na siya magkapamilya dahil sa sobrang subsob niya sa pagpapalago ng kabuhayan namin.” Ngumiti ng buong init si Lola Dorothy kay Caitlyn. “Mabuti na lang, natagpuan ka niya, iha.”

“M-mabuti nga po.” Nautal ang dalaga. Hindi makatingin ng tuwid sa kausap. Alam niyang tatakas siya sa sandaling makakita ng pagkakataon!

“A, heto na uli si Drake. Mabuti’t natapos agad ang interruption.”

Nasulyapan ni Caitlyn na papalapit na nga sa hapag-kainan ang matangkad na binata. Hindi mabasa ang ekspresyon pero pormal na pormal.

Hinubad ni Lola Dorothy ang antigong wedding ring mula sa daliri.

“Siyanga pala, narito ang singsing na ibinigay ng Lolo mo sa akin. Gusto kong ibigay mo rin ‘yan kay Caitlyn. Naisukat na niya ‘yan kahapon. At kasyang-kasya sa kanya.”

Natigilan si Drake sa narinig. Bahagyang naningkit ang mga matang nakamasid kay Caitlyn.

“Kailan kayo nagsukatan ng singsing?” tanong nito. Para sa pandinig lang ng dalaga ang tonong nang-uusig.

“Kahapon,” tugon ni Lola Dorothy. “Nung pinapunta kita sa kusina para sunduin si Seling.”

“I see.”

Parang sinasakal si Caitlyn dahil may nararamdamang tensiyon na nagmumula sa lalaki.

Tamang-tama naman na dumating ang nurse upang sunduin ang pasyente. “Senyora Dorothy, oras na po ng pahinga n’yo.”

“Good. Medyo pagod na nga ako.” Bumaling si Lola Dorothy kina Drake at Caitlyn. “Maiwan ko na muna kayo. Magkita-kita na lang tayo mamayang gabi.”

“O-opo, Lola Dorothy.” Parang mahihirinan ang dalaga dahil sa sobrang sikip ng lalamunan.

“See you later, Lola.” Tila pilit rin lang ang paalam ni Drake.

Nanatili ang makapal na katahimikan hanggang sa tuluyang mawala sa kanilang paningin ang matandang babae. Nang maisara na ang solidong pinto ng kumedor, saka lang nagsalita ang lalaki.

“Sumama ka sa akin, babae. May pag-uusapan tayo!”

“A-aray! Nasasaktan ako, Drake.” Napadaing sa sakit si Caitlyn dahil sa padaklot na paghawak sa malambot na bahagi ng braso. “Bakit ba? Saan tayo pupunta?”

Hindi sumagot ang lalaki. Halos pakaladkad na hinila ang dalaga patungo sa nakaparadang sasakyan. Isang vintage car na tila sinaunang Mercedes Benz ang sinakyan nila pabalik sa Villa Mendrez.

Buong pagmamalaking inilabas iyon ni Drake mula sa maluwang na garahe ng Homestead kaninang umaga.

Pero ngayon ay halos pawaras nitong binuksan ang pinto.

“Drake? Ano’ng ikinagagalit mo?” Nagpatuloy sa pagtatanong si Caitlyn.

“Manloloko ka rin pala, Caitlyn!”

“A-ano’ng ibig mong sabihin?”

“Si Janine ang kausap ko sa celfone kanina.”

“S-si Ate? A-ano’ng sinabi niya?” Biglang may sumulak na pag-asa sa kanyang kaibuturan. Si Janine ang magiging kaligtasan niya!

“Ipinagtapat na ni Janine ang tutoo. Na nagpapanggap ka lang na siya upang pagtakpan ang pagtatanan niya!”

“H-ha?” Nanlaki nang husto ang mga mata ni Caitlyn.

“Sumama si Janine sa dating boyfriend niya. At kahapon ay ikinasal na sila sa Paris!”

“Oh, my God!” Humulas ang lahat ng kulay sa mukha ng dalaga, sanhi ng magkahalong pagkabigla at pagkadismaya.

“Marami pa siyang sinabi tungkol sa iyo, Caitlyn.” Nakatiimbagang na ang lalaki.

Umiling si Caitlyn. Gusto na niyang umuwi.

“P-papayagan mo na akong umalis?”

“No!” Tila may pinigil na emosyon. Kumuyom ang mga kamao habang nakapatong sa manibela. “Paano si Lola Dorothy? Kilala ka na niya. Sinabi kong magpapakasal tayo.”

“P-pero…”

Pero mahal mo ba ako at—at mahal ba kita? Ganito ang gusto niyang itanong ngunit nanikit sa likod na lalamunan ang mga kataga.

“Nang magpanggap kang si Janine sa harap ni Lola, malaking kasalanan na iyon. Nang pumayag kang maging lover ko, mas dobleng kasalanan ‘yon.”

Nanlaki uli ang mga mata ni Caitlyn. “P-pumayag akong—”

Hinapit siya ng lalaki. Kusang umarko ang katawan niya palapit bago naisip na tumutol. God, sino ba ang may-ari ng katawan niya?

“See?” panunudyo ni Drake. “I touch you and you come to me.”

“N-no!”

“You’re addicted to me, Caitlyn. You can never resist me.” Idinaiti ng lalaki ang nagbabagang bibig sa gilid ng leeg niya.

“D-drake—” Tutoo ang sinasabi ni Drake. Natutunaw na ang mga buto niya.

“May lalaki bang naghihintay sa ‘yo sa California?” Paanas na. Ga-sinulid ang layo ng mga labi sa mga labi niya.

“W-wala…” Paungol. Gusto niyang tikman uli ang mainit na halik.

“Be sure there’s none ‘cause you’re mine!” Pasuklay na hinawakan ang kanyang buhok at saka sinisid ng halik ang kanyang bibig.

Nakapikit pa rin siya nang matapos ang maalab na pagtatalik ng kanilang mga labi, ngipin, dila…

Hindi niya namalayan nang umandar ang sasakyan at huminto sa tapat ng homestead.

Umungol lang siya nang pangkuin ng matitigas na bisig. Namumungay ang mga mata niya nang pilit imulat.

Nakatitig sa kanya si Drake. Bahagyang nakakunot ang noo. Masidhi ang ekspresyon ng mukha.

Nang makarating sa silid, dahan-dahan siyang ibinaba ngunit hindi binitawan. Nagkiskisan ang kanilang mga balat.

“I want you like crazy, Caitlyn…” Pangamol na sinambit ang mga kataga habang hinahagkan ang kanyang leeg at balikat. “I can’t enough of you!”

Hindi siya makapagsalita. Niyakap niya ang lalaki at ipinaubaya ang sarili.

HIS BEAUTIFUL IMPOSTOR-11

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.