His Beautiful Impostor-11

CHAPTER TEN:

Marahang bumangon si Drake. Nakadapa si Caitlyn, paharap sa kanya. Maamo ang mukha. Parang inosenteng anghel na natutulog.

Pumunta siya sa kusina para uminom ng tubig. God, uhaw na uhaw siya!

Tinawagan niya si Lola Dorothy. Nagpaalam na dito lang sila ni Caitlyn sa homestead.

At doon nga lang silang dalawa. Hanggang sa gumabi, hindi siya nagsasawa sa paulit-ulit na pag-angkin kay Caitlyn.

Hanggang sa makatulog ito dahil sa pagod.

Dahil ba tutol pa rin ito na makasal sila? Gayong nagpapaubaya naman?

Hindi niya maintindihan ang babaeng ito. Kakaiba kay Janine. Kakaiba sa sinumang babaeng nakilala.

O dahil ito lang ang pumukaw sa kanyang pagnanasa. Ibinintang niya sa babae na addict ito sa kanya gayong siya ang higit na addict.

Masamyo lang niya ang natural na amoy ng balat nito, nababaliw na siya. Parang gusto niyang ikulong sa kuwarto ang babae kasama niya.

Na ginawa niya ngayon…

Hindi rin siya makapaniwala sa sinabi kanina.

‘Nang pumayag kang maging lover ko, mas dobleng kasalanan ‘yon.’

Want to read the Start of Stories Online titled – His Beautiful Impostor…? Click Here!

Drake, you sound so conceited!

Paano mo makukumbinsing magpakasal si Caitlyn?

Kung tutuusin, siya ang may kasalanan sa babae. Sinamantala niya ang pagiging inosente nito.

I seduced her! The nerve!

Sinuntok ni Drake ang sementong dingding sa kusina. Hindi natinag ang pader pero nasaktan siya.

Medyo natauhan din siya. Iimbitahan niya ang mga magulang nito. Kapag nandito na ang mga ito wala nang dahilan para tumakas si Caitlyn.

Higit sa lahat, liligawan niya ang babae.

Pero paano? Ngayon lang siya manliligaw. Nagkakaroon siya ng relasyon nang di niya namamalayan.

Sa isang pitik lang ng daliri, nakukuha niya ang sinumang babaeng matipuhan niya. Magtatagal ng isa o dalawang buwan nang walang malinaw na direksiyon.

Si Janine ang karelasyon niya nang atakehin ang kanyang lola. Nabigla siya. Nakapangako na mag-aasawa na.

Na lihim na pinagsisihan. Wala pa sa plano niya ang mag-asawa. Hindi pa niya nakikita ang babae.

You’d cut your nose rather than admit it, man!

Natagpuan mo na ang babaeng iyon! Si Caitlyn.

Caitlyn…

Bumuntonghininga siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kapag nanatiling tutol sa kanya ang babaeng gustong pakasalan!

Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksiyon kapag natuklasang nagpapakipot lang si Caitlyn. Baka umayaw naman siya?

You’re spoiled rotten by lots of easy women! That’s your problem, man!

Explore what you have with Caitlyn. She’s a generous lover.

Kahit hindi pa alam kung ano ang gagawin, madali itong natuto sa sining ng pag-ibig. Hindi madamot. Kapag tumanggap, ito naman ang nagbibigay.

They spent the whole day in bed making love…

And not once had they used protection. Hindi niya naalala ni minsan. At lalong hindi pumasok sa utak ni Caitlyn.

God, ano bang nangyayari sa kanya?

Pumikit siya nang mariin. Saglit na nakipaghamok sa sarili. Kapagkuwa’y nagbalik sa silid.

Bukas na niya gagawin ang mga plano niya. Ngayon, kailangan niya si Caitlyn…

NANG dumilat uli si Caitlyn, maliwanag na. Hindi siya halos nakatulog. Sa tuwing mumulat siya, nandoon si Drake.

Hinahagkan siya sa balikat, sa leeg, sa dibdib. Malinaw ang gustong gawin.

“Hindi ka ba… nagsasawa… sa akin…?” Minsan ay tanong niya. Ginagawaran din niya ng mga munting halik ang malapad na dibdib ng lalaki.

“Ikaw? Napapagod ka na ba?” ganting-tanong nito. Itinukod ang magkabilang siko upang matunghayan ang mukha niya.

Saglit na nag-usap ang mga mata nila. Kinawit ni Caitlyn ang leeg ng kaniig.

“Kiss me,” utos nito. Paanas.

Mas masidhi iyon kaysa nung mga unang pag-angkin ni Drake sa kanya. Mabagal. Mapusok. Tila ninanamnam siya nang husto.

Pinilit niyang gayahin ang lahat ng gawin sa kanya ng lalaki. Ngunit isang maestro sa larangan ng pisikal na pag-ibig si Drake.

Hindi siya nakaagapay. Dakong huli ay nagpaubaya na lamang siya. Iyon na siguro ang pinakamatayog na kasukdulan na naabot niya.

Nakatulog siyang nakakulong sa mga bisig ng mangingibig.

Mag-isa siyang nagising sa kama. Mataas na ang araw.

Pinilit niyang bumangon. Mabigat ang katawan niya. Masasakit ang mga kalamnan na ngayon lang nagamit.

Kailangan niyang mag-exercise.

Nag-shower siya. Nag-alinlangan siyang isuot ang bestida kahapon.

Binuksan niya ang aparador ni Drake. Pinili niya ang pinakaluma sa mga t-shirt at basketball shorts.

Rubber shoes na lang. Pero mas malaki ang size ng paa ng lalaki. Minabuti niyang mag-alis na lang ng sandalyas kapag naglalaro na.

Patungo siya sa kusina. Inaasahang nandoon si Drake. Ngunit nag-iisa lang pala siya sa homestead.

May nag-doorbell. Baka si Drake!

Nagkagulatan sila ni Aling Seling.

“Pinapasundo ka ni Senyora Dorothy.”

“Oh…” Namula nang husto ang mga pisngi ni Caitlyn. Nagsisi tuloy siya dahil itinali agad ng panyo ang buhok.

“Wala kasi sa plantasyon si Sir Drake,” patuloy ni Aling Seling. “Umalis siya kaninang umaga.”

“Oh.”

Saan nagpunta si Drake? Hindi niya tinanong sa kaharap. Nahihiya siya.

“Halinapo kayo,” sambit niya habang hinihila ang pinto

“Urm, bakit ganyan ang suot mo?”

“Gusto ko po sanang mag-basketball. Meron ho bang court dito?” Lakas-loob lang ang pagtatanong niya.

Napangiti si Aling Seling. “Naglalaro din ang anak kong si Lando. Kuu, tiyak na magugulat ‘yon.”

Umiba ng direksiyon ang may edad na katiwala. Patungo sa mga bahayan na nasa di-kalayuan.

“Paano po kayo nagtungo sa homestead?”

“Ay, naglakad lang ako, iha.”

“Malapit lang po pala?”

“Oo naman. Lando!” Kumaway ang kasama sa isang mag-anak na nakaupo sa may lilim ng puno.

Nagmano ang mag-asawa kay Aling Seling. “Si Caitlyn—”

“Bisita ako ni Senyora Dorothy,” sabad niya. Pilit na ginawang natural ang ngiti. Nakalimutan niyang suot niya ang lumang t-shirt at shorts ni Drake.

“Naghahanap siya ng court.”

“Basketball court?” Nagulat si Lando, gayundin ang misis nito.

“Samahan mo siya sa baranggay hall.”

Tumango ng isa ang anak at tumakbo patungo sa bahay-kubo. Nakasuot ng rubber shoes nang bumalik.

“Heto ang rubber shoes ni Elsa. Kasya siguro sa ‘yo.”

Tumingin si Caitlyn sa nakangiting si Elsa.

“Suot mo na. Maglalaro ka ba ng sandalyas ang suot?”

“Naglalaro din siya nung bago lang kami mag-asawa,” paliwanag ni Lando.

“Kapapanganak pa lang ni Elsa,” salo ni Aling Seling. Kandong ang sanggol na apo.

Nung umpisa lang nahiya si Caitlyn. May isang grupo na ang naglalaro pero nang dumating sila at ipakilala siyang ‘bisita’ ni Senyora Dorothy, hinayaan siyang magdribol at mag-shoot.

Lumipas ang kalahating oras, tagaktak na ang pawis niya. Nakatawa habang nakikipaghabulan sa bola. May sumali rin na kababaihan kaya dalawang grupo ang nabuo.

“Ang galing mo!”

“Saan ka naglalaro?”

“Oo nga, propesyonal ka yata!”

Pulos ngiti lang ang itinutugon ni Caitlyn. Aliw na aliw siya sa paglalaro.

Pamaya-maya’y biglang natahimik ang paligid. Luminga siya.

Nagtama ang mga mata nila ni Drake. Enigmatiko ang ekspresyon habang hinahagod ng tingin ang kabuuan niya.

Parang gusto niyang matunaw.

Isa-isang nag-alisan ang mga tao. Silang dalawa na lang ang natira.

“I was gone for a few hours only and I found you flirting with all these boys.” Bulong lang pero ramdam niya ang galit na nakalakip.

“I wasn’t—” Tinangka niyang mangatwiran pero hinawakan na ng lalaki ang isang braso niya at hinila palabas sa court.

“Sandali. Si Aling Seling—”

“Aling Seling?”

“Ay, Sir Drake! Sinamahan ko dito si, er, Caitlyn. Gusto raw niyang maglaro.” Lumitaw ang may edad na babae sa kanilang harapan. “Pinasundo siya ni Senyora Dorothy,” dagdag pa.

Hinubad niya ang rubber shoes ni Elsa. “Salamat, ha?” Ngumiti siya rito. Kunwa’y hindi pansin ang lalaki.

Ang tutoo’y ninenerbiyos siya. At nae-excite rin. Ngayon lang niya nakita sa ganitong sumpong si Drake.

Walang imik na binuksan ang pinto ng sasakyan. Sa likod din siya naupo. Mas gusto niyang katabi si Aling Seling.

Tahimik silang tatlo hanggang dumating sa ancestral house. Ipinagbukas sila ng pinto ni Drake pagkatapos humarurot uli palayo.

Naiwan si Caitlyn na nag-iisip.

Wala namang napansing kakaiba ang kasama. “Gusto mong mag-shower uli. Halika sa kuwarto mo.”

Hanggang sa makapagbihis siya, ang kakatwang reaksiyon ni Drake ang laman ng isipan.

Ngunit wala siyang naapuhap na paliwanag hanggang sa makaharap na si Lola Dorothy.

“Naglalaro ka pala ng basketball?” Ganito agad ang salubong nito sa kanya.

“Opo.”

“Hay, nung kabataan ko, player ako sa barrio namin. Doon kami nagkakilala ng lolo ni Drake.”

“Talaga po?” Namilog ang mga mata ni Caitlyn.

“May court sa likod-bahay. Pwede mong gamitin ‘yon.”

“Salamat po.”

Naghahain na ng pananghalian si Aling Seling.

“Tanghalian na ang ipinahanda ko,” pahayag ni Lola Dorothy sa kanya. “Si Drake kaya, Seling?” baling naman sa katiwala.

“Dumating na po, senyora. Siya po ang naghatid sa amin.”

“A, maya-maya lang ay nandito na iyon.” Ngumiti sa kanya ang senyora.

Hindi pa tapos magsalita, kumuriring na ang telepono.

“Drake, hinihintay ka namin dito. Umalis ka ulit? Saan? Mga ilang araw? Ang nobya mo… Nandito siya… S-sige.”

Ayaw siyang kausapin ni Drake.

“Nagmamadali siya, iha. Tatawag na lang daw siya mamaya.” Pilit ang ngiti ni Lola Dorothy.

Tumango si Caitlyn. Nagkunwaring balewala ang iginawi ng lalaki.

Ngunit sa kalooban niya, nasasaktan siya.

HIS BEAUTIFUL IMPOSTOR-12

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.