His Beautiful Impostor-8

CHAPTER SEVEN:

‘ANO’NG gagawin ko?’ bulalas ni Caitlyn sa sarili.

Wala sa script ni Janine ang isang love scene.

O rape scene.

Lalaban ba siya?

O magpapaubaya?

Alinman sa dalawa ang kanyang gawin, agrabyado pa rin si Caitlyn.

Kahit hutok sa ehersisyo ang mga biyas, mas superyor pa din ang lakas ni Drake. Tiyak na matatalo lang siya kapag nagpambuno sila.

Kapag nagpaubaya naman siya, tiyak na hindi lang ang katawan niya ang maaangkin ni Drake. Pati siguro ang kaluluwa ay maibibigay na niya!

Higit sa lahat, iyon ang ikinatatakot ni Caitlyn. Ang mawalan ng katahimikan, ang maging pag-aari ng iba ang kanyang pagkatao.

Baka hindi na niya madala pabalik sa San Jose ang kanyang puso…?

Hanggang saan ba ang sakripisyong dapat niyang ibigay upang matupad ang pangarap ng kakambal?

Sa kaiisip, naghati-hati na ang kanyang sarili. Nagsulputan na ang iba’t ibang katwiran.

‘Huwag ka ngang ipokrita, Caitlyn Cruz-Del Praño!’ singhal ng isang sarili niya. ‘Inamin mo na ngang attracted ka kay Drake Mendrez, a? Bakit hindi na lang ‘yon ang pagtuunan mo ng pansin?’

‘My God, magiging bayaw mo siya!’ bulalas naman ng isa pang sarili. ‘Malaking kasalanan ang maging marupok!’

‘Walang makakaalam, Caitlyn. Ang alam ni Drake ay ikaw si Janine, hindi ba? Pumayag ka nang maging panakip-butas lang–ba’t di mo pa lubus-lubusin? Umamot ka na ng kaunting ligaya! One-in-a-million ang lalaking katulad ni Drake Mendrez!’

Lumalakas ang munting tinig na nang-uudyok kay Caitlyn. Unti-unti tuloy humihina ang katwiran.

“Nandito na tayo.”

Napapitlag si Caitlyn nang marinig ang baritonong tinig. Biglang naputol ang paghahamok na nagaganap sa loob ng utak. Naiwan tuloy siyang nalilito pa rin.

“S-saan?”

“Sa bahay ko. ‘Yan ang Mendrez Homestead.” Itinuro ni Drake ang mababa at mahabang istruktura na nasa kanilang harapan.

Awtomatikong sinundan ng paningin ni Caitlyn ang direksiyong tinukoy ng lalaki.

“Mas matanda pa daw ‘yan sa Villa Mendrez dahil ‘yan ang unang tirahan ng mga ninuno ko,” patuloy ni Drake.

Nakasindi ang mga ilaw ng mga posteng nakapaligid kaya aninag ang buu-buong mga troso na ginamit bilang materyales.

“I-ikaw lang mag-isa ang nakatira d’yan?”

“Oo. Ang anak ni Aling Seling na si Lando ang kasama ko pero sa baryo na siya umuuwi magmula nang magka-asawa.” Umibis si Drake at umikot sa hood ng dyip upang lumipat sa panig ni Caitlyn. “Halika. Tingnan mo ang loob.”

Hindi kumilos si Caitlyn. Nagmistulang tuod sa pagkakaupo. “S-saka na lang,” tanggi niya, halos pabulong. “U-uuwi na lang ako.”

“Ayaw mo bang pumasa sa pagsubok ko sa ‘yo, Janine… honey?” Puno ng sensuwal na pangako ang panghahamon na iyon.

Napalunok si Caitlyn. Bigla na naman siyang hinila sa magkabilang direksiyon ng dalawang magkaibang puwersa.

“A-ano bang pagsubok ‘yon?” Kailangan pa ba niyang itanong iyon?

Want to read the Start of Stories Online titled – His Beautiful Impostor…? Click Here!

“Come to my house.” Pakaswal pa rin ang imbitasyon, ngunit may kalakip nang sidhi.

Ganito pala ang pakiramdam ng isang gamu-gamu na naaakit lumapit sa lagablab ng apoy. Parang nahihipnotismo. Hindi makapagpigil sa paglapit kahit alam na kapahamakan lang ang naghihintay.

“I–I’d rather go back,” sambit ni Caitlyn.

“No, you won’t, my mystery woman,” tanggi ni Drake.

Wala pa ring lakas ang dalaga nang hilahin ng lalaki sa pagbaba mula sa dyip at sa paglakad sa sementadong footwalk papunta sa front door.

Ang pakiramdam niya ay parang isang yagit na lulutang-lutang sa hangin.

“We’re going to be together tonight,” anas ng lalaki habang pinapangko si Caitlyn matapos buksan ang pinto. “All night.”

Kusang pumulupot ang mga braso ni Caitlyn sa leeg ni Drake. “M-mali ito.” Kusang numulas ang pagtutol sa bibig niya.

“Tama ito,” giit ng lalaki. Nakarating na sila sa kuwarto. Inilatag siya sa ibabaw ng kama at maliksing nahiga sa kanyang tabi.

“N-no!” Sumaklolo ang panic. Nagpumilit na bumangon si Caitlyn. “You don’t understand, Drake!”

“Ssh, don’t talk.” Itinikom ng isang hintuturo ang mga labing nanginginig. “This night is created just for us. Kundi’y wala sana tayong dalawa dito ngayon.”

Halos mapatigagal si Caitlyn nang mamalayang nahubaran na siya. Habang nagsasalita pala ang lalaki, ang ekspertong mga daliri ay mabilis na inaalis ang kanyang mga saplot.

“Drake, no,” tutol niya, padaing, habang nagpupumiglas.

Tumawa lang si Drake.

Nakakawala si Caitlyn. Nagkumahog siyang makaalis sa kama. Ngunit mas maliksi ang tagabihag.

Sa isang iglap lang ay nasambitla agad siya, at muling naibalik sa pagkakahiga.

“Please, stop, Drake–!” bulalas niya bago sinakop ng mapusok na bibig ang kanyang mga labi.

Narinig niya ang malakas na pag-ungol ng sarili nang haplusin siya ng mga kamay ang mga sensitibong bahagi ng katawan niya.

Pinag-aalab siya nang husto hanggang sa mapukaw nang husto, at hanggang sa matunaw ang katinuan.

“Oh, Drake, please, listen to me!” Napasinghap si Caitlyn nang makitang nahihibang na rin sa matinding pagnanasa si Drake.

Nagliliyab na ang mga munting ningas sa mga matang singdilim ng gabi. Isang pisi na lamang ang natitira sa pagtitimpi.

“Woman, you drive me crazy!” Kinipit ng mapuputing ngipin ang isang kulay rosas na korona. Hinagod ng nagbabagang dila.

“Oh, Drake, no!” Namilipit si Caitlyn. Nakabitin na siya sa bangin ng pagkalimot. Ngunit pinilit pa ring makapag-isip.

“Oh, please, stop!” Halos pahagulgol na ang paungol na pagtutol.

“I won’t stop. You’re so delicious, baby.”

Nagmistulang mantekilya ang kabuuan ni Caitlyn. Napakadaling matunaw.

“I’m not Janine!” Pabulalas ang pagtatapat niya. “Hindi ako si Janine, Drake!”

Ngunit naglaho na ang hinahon. Tanging pagkahibang na lamang ang namamayani. Hindi pinakinggan ni Drake ang pahabol na kumpisal ni Caitlyn.

Papagaspang na ang mga halik at haplos ng lalaki. Parang sinakmal na ng diliryo ang buong katauhan habang nagdudumaling pag-isahin na ang kanilang mga sarili.

“I know, sweet impostor.” Bumaon ang mga daliri ng kaniig sa mga balakang ni Caitlyn nang iangat siya sa kama.

Napasinghap siya nang dumaiti ang nag-uumigting na kapusukan sa kanyang balat na basa na ng pawis.

“Alam kong hindi ka si Janine!” ang pabulong na bulalas sa kanyang leeg, kasabay ng unang bugso ng nagngangalit na pagnanasa.

Napasigaw si Caitlyn. Paos at natapos sa papahinang pag-ungol, dahil kapos sa hininga. Nanlalaki ang kanyang mga mata sa sobrang pagkabigla.

Nagimbal ang lalaki. Naparalisa ang kabuuan–ngunit sansaglit lang. Hindi makapaniwala ang mga matang nakatitig sa kanya.

Kapagkuwa’y umungol nang malakas, pumikit, at muling nagpatuloy ang pag-ulos.

Walang kontrol.

Walang hinahon.

Papabilis nang papabilis.

Lumikha ng mga sensasyon na pumalis sa sakit at winasak ang mga inhibisyon at pabulusok na tinangay ang kabuuan ni Caitlyn sa isang lugar na hindi pa niya nararating kailanman.

Nang humulas ang kabaliwan, nakadagan pa rin ang buong bigat ni Drake kay Caitlyn. Iisa pa rin ang kanilang mga katawan.

“I–I can’t breathe,” daing niya. Mas lalong napaos ang boses.

“Sorry.” Dahan-dahang kumawala si Drake. Nakatitig sa mukha ni Caitlyn habang unti-unting naghihiwalay ang kanilang mga sarili.

Halos hindi humihinga ang dalaga. Nararamdaman niyang handang-handa pang magliyab muli ang ningas ng pagnanasa.

Nang makabangon na ang lalaki, dali-daling hinila ni Caitlyn ang manipis na kumot at ibinalot sa hubad na katawan.

Isinuot ni Drake ang isang towelling robe bago humarap sa kanya. Nang hindi ito magsalita, napilitang mag-angat ng paningin ang dalaga.

Nanuot hanggang sa anit ang pag-aapoy ng kanyang mukha, sanhi ng pagkapahiya, dahil nakatitig si Drake sa mga mantsang sumira sa perpektong kaputian ng kubrekama.

Tila manghang-mangha ang lalaki.

“Janine’s not a virgin,” sambit ng lalaki. “Hindi nga ikaw si Janine.” Nakakubli ang lahat ng iniisip sa ilalim ng mahahabang pilikmata.

“Sino ka?”

“A-ako si Caitlyn, ang kakambal ni Ate Janine.” Nakapagsalita siya nang malunok ang bikig na nakabara sa lalamunan.

Niyapos niya nang mahigpit ang sarili upang mapigilan ang pangangatal ng buong katawan.

“Kakambal?” Hindi naitago ni Drake ang pagkagulat. “May kakambal si Janine?”

Pilit na itinango ni Caitlyn ang ulo kahit naninigas ang leeg.

“Damn her! Ni hindi ka niya nababanggit sa akin.”

“I–it’s a long story. May mabigat na dahilan. ‘Wag kang magalit kay Ate, please.” Nataranta sa pagpapaliwanag si Caitlyn.

“You should be mad at her, too,” pakli ng lalaki. “Inilagay ka niya sa isang mapanganib na sitwasyon nang papuntahin ka niya dito para magpanggap!”

Naumid ang dila ni Caitlyn sa harap ng nagagalit na lalaki.

“Nasaan si Janine?” pang-uusig ni Drake.

Hindi siya makasagot.

“No, don’t answer that. Alam ko na ang sagot. Nasa Paris modelling audition siya ngayon. At pinapunta ka naman dito para magpanggap bilang siya kay Lola Dorothy.”

Walang nagawa ang dalaga kundi ang tumango.

“She’s greedy! Gusto niyang mapasakanya ang lahat!”

“D-don’t be angry with her, please,” pakiusap ni Caitlyn. “Mahal na mahal ka ni Ate Janine kaya nagawa niyang lokohin ka.”

Tumawa nang patuya ang lalaki. “Sarili lang ni Janine ang mahal niya, Caitlyn,” ang matigas na pakli nito. “At, siyempre, ang yaman ko.”

Umiling lamang si Caitlyn. Hindi makapagsalita dahil hindi magawang magsinungaling nang diretsahan.

“Okey, that’s more than enough about Janine.” Ikinumpas ni Drake ang isang kamay sa hangin. Parang may pinalis na alikabok.

“Let’s talk about you now. Caitlyn.” May kakaibang kilabot na nilikha ang medyo paos na boses. Pahaplos ang ginawang pagsambit sa pangalan niya.

Kahit pigilan, namula pa rin ang mga pisngi ni Caitlyn. Ngunit kailangang pigilan niya ang reaksiyon. Hindi siya dapat maapektuhan.

“M-may I use your bathroom?” ang magalang na hiling niya habang yukung-yuko ang ulo.

“Okey,” tugon ni Drake. Pa-buntonghininga. “Hihintayin kita sa sala,” pahabol nito.

Pulam-pula pa rin ang mga pisngi, maliksing pinagdadampot ni Caitlyn ang mga damit na nakakalat sa kama at sa sahig.

Halos lumipad siya papunta sa banyo upang makatakas na sa magnetikong presensiya ng lalaki.

Gustong matunaw ng dalaga nang makita ang mga ebidensiyang iniwanan sa balat ng masidhing pagtatalik nila ni Drake.

‘Oh, my God!’ Isinubsob ni Caitlyn ang mukha sa mga palad. Saka pa lamang napapagtanto ang bigat at ang laki ng nagawang pagkakamali.

Nakipagtalik siya sa lalaking mapapangasawa ng kanyang kakambal!

Dali-daling tumalikod si Caitlyn sa salamin. Itinapat niya sa malamig na bugso ng shower ang katawan upang tuluyang mapawi ang natitirang init na ibinigay ng pagnanasa ni Drake.

Umahon lang siya nang mangaligkig na sa ginaw. Naninigas ang mga daliri, hindi na nagawang isuot ang brassiere. Ang zipper ng bestida ay hindi rin maisarang maigi kaya tinakpan na lamang ng dark grey cotton blazer.

Lumabas na siya kahit basam-basa pa rin at hindi pa gaanong nasusuklay ang maikling buhok. Napapatda si Caitlyn nang makasalubong sa koridor ang lalaking nais iwasan habambuhay.

Sana…

“Susunduin na sana kita. Nag-aalala ako nang matagalan ka,” wika ni Drake habang inaarok ang kanyang mga mata.

Umiwas ng tingin si Caitlyn. “U-uuwi na ako.” Sinambit niya ang tanging hangaring nasa loob ng isipan magmula pa kanina.

“Ihahatid kita maya-maya,” tugon ni Drake. Nang-aalo ang magaan na tono. “Mag-usap muna tayo.”

Pinagsalikop ni Caitlyn ang mga daliri upang mapigilan sa pangangatal.

“T-tungkol saan?”

“Tungkol sa nangyari sa atin.”

Lalong nabalisa ang dalaga. Parang malulunod siya sa sobrang kahihiyan!

“A-ayoko ng pag-usapan ang tungkol d’on.”

“Puwede bang tumingin ka naman sa akin?” hiling ni Drake.

Kusang tumalima ang mga mata ni Caitlyn.

“Sinadya kong may mangyari sa atin ngayong gabi, Caitlyn. Dinala kita rito dahil plano kong makipagtalik sa ‘yo.”

“K-kahit alam mong hindi ako si Ate Janine?”

“Yes.”

“G-gumaganti ka kay Ate? Oh, Drake, patawarin mo na si Ate Janine!”

“Damn Janine!” Biglang dumilim ang anyo ng lalaki. “Hindi ako gumaganti sa kanya. At hindi ko siya puwedeng patawarin agad!”

“P-pero magpapakasal na kayo–”

“Hindi siya ang pumasa sa panlasa ni Lola Dorothy,” pakli ni Drake. “Ikaw!”

Napamulagat si Caitlyn.

“Kaya ikaw, Caitlyn, ang pakakasalan ko!”

Iyon lang ang huling natandaan ng dalaga bago nawalan ng ulirat.

HIS BEAUTIFUL IMPOSTOR-9

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.