His Beautiful Impostor-9

CHAPTER EIGHT:

NANG magkamalay si Caitlyn, nakahiga na siya sa mahabang sopa at nakatunghay ang nag-aalalang mukha ng makisig na lalaki. Maliksi nitong inalalayan ang kanyang pagbangon.

“You’re so cold.” Ginagap ni Drake ang mga kamay na nagyeyelo. “Drink this.” Isang baso ang maliksing inilapit sa bibig niya.

Kusang nilunok ng dalaga ang likidong nasa baso. Napaubo siya nang manghapdi ang naninikip na lalamunan. Alak pala ang nalagok niya.

“Are you okey?”

Pinilit tumango ni Caitlyn matapos ibaling ang ulo palayo sa baso. Lalong nangapos ang kanyang hininga.

“You’re in a state of shock. But you’ll feel better tomorrow.”

Mapait ang ngiting biglang sumilay sa bibig ng dalaga.

“I think I’ll never feel better again,” bawi niya. “Until I’m home, at least!”

“Hindi pa kita maihahatid sa Villa Mendrez,” salo ni Drake.

“Uuwi na ako sa amin,” pakli ni Caitlyn. Matatag pero ngamol ang boses. Tumalab na ang alak. “Hindi na ako makakatagal dito.”

“Hindi ka na puwedeng umuwi, Caitlyn. Magpapakasal tayong dalawa.”

“No!” Pabulalas ang pagtutol niya upang makumbinsi rin ang sarili.

Mas madali pa kasing magpatangay sa puwersa ng personalidad ni Drake Mendrez kaysa ang magkaroon ng sariling disposisyon.

“Hindi ako ang nobya mo, Mr. Mendrez.”

“Hindi nga pero may nangyari na sa atin. I took your virginity.”

Want to read the Start of Stories Online titled – His Beautiful Impostor…? Click Here!

“I gave it. And I should’ve fought harder,” salo niya. Pilit na ngumiti uli upang ipakitang kalmado siya. “Aaminin kong pati ang sarili ko’y hindi ko napaglabanan kanina–kaya hindi ka dapat ma-guilty.”

Papilig na napailing si Drake habang nakatitig sa mukha niya.

“Ano’ng klaseng babae ka?” pang-uusig nito. “You’re letting me off the hook easily. You could accuse me with rape. I practically forced you. Wala bang halaga sa ‘yo ang dangal mo?”

“M-mahalaga,” agap ni Caitlyn. Nagkaroon ng nginig ang boses dahil sa matinding tensiyon. “Pero mas mahalaga ang relasyon namin ni Ate Janine.”

Yumuko siya. Bahagya pang nagulat nang makitang nagbubuhul-buhol ang mga daliri. “Oh, please, unawain mo naman sana si Ate. Gusto lang niyang subukang abutin ang kanyang ambisyon.”

“Tsk! You don’t know your twin sister very much, Caitlyn,” pang-uuyam ni Drake. Tila ikinagalit ang patuloy na pagtutol ni Caitlyn.

“But I won’t try to disillusion you. Hindi mahalaga sa akin si Janine–o ang opinyon mo, for that matter. Nawawala tayo sa focus. Si Lola Dorothy ang dahilan ng lahat ng ito. I brought Janine here to be approved as my future bride. But you came in her place instead and was accepted by my grandmother. And that’s that. Ikaw ang magiging bride ko–whether you like it or not, Caitlyn Del Praño!”

“P-pero paano si Ate Janine?” Napasinghap si Caitlyn.

Nakakasindak ang nagliliyab na galit sa mga mata ng lalaki.

“For Lola Dorothy’s sake, ikaw pa rin si Janine,” patuloy ni Drake. Parang walang narinig. “Our engagement shall be announced tomorrow night, as she planned.”

“Oh, my God! Ano’ng iisipin ni Ate Janine?”

“It’s her entire fault for sending you in her place!” singhal ni Drake. “Ginawa ka niyang panakip-butas sa kakulangan niya!”

“May magandang dahilan naman siya, Mr. Mendrez–”

“Dammit! Formality is too late now!” Sumingasing na si Drake.

Napatalon si Caitlyn nang hampasin ng isang kamao ni Drake ang ibabaw ng coffee table.

“We made love tonight, remember?” Galit pa rin pero paanas na. “I know I hurt you but next time–”

Sunud-sunod ang pag-iling ni Caitlyn. “No,” agap niya. “No more next time!”

Papisil na hinawakan ni Drake ang magkabilang braso ni Caitlyn at bahagyang inalog.

“There will be no pain–the next time we make love!” giit nito bago pagigil na kinuyumos ng halik ang mga labi niya.

“And the sooner it is, the better for me! Oh, woman, I want you like crazy!” anas nito habang niyayakap siya nang mahigpit.

“Oh, Drake, no…” Paungol ang pagtutol ni Caitlyn. May bahid na ng pagpapaubaya.

A, paano ba pinaglalabanan ang ganito kasidhing atraksiyon?

HANGGANG kinabukasan ng umaga, walang natagpuang kasagutan si Caitlyn.

Lalupa nga siyang nahulog sa malalim na bangin ng atraksiyon nang matagpuan ang sariling nakasiksik pa rin sa tagiliran ng matipunong katawan ni Drake. Nakayapos sila sa isa’t isa.

Gumapang ang pagkapahiya sa kabuuan ni Caitlyn. Pagkatapos niyang tumutol nang tumutol, magdamag pa siyang nakipag-ulayaw sa lalaki.

Ano’ng klaseng babae nga ba siya? Pumatol siya sa lalaking nobyo ng kanyang kakambal?

Hindi matagalan ang pang-uusig ng budhi, nagdumaling lumayo si Caitlyn kay Drake. Himbing na himbing pa rin ito kaya iningatan niya ang pagkilos.

Halos hindi siya humihinga hanggang hindi nakakawala mula sa isang bisig at isang hitang nakadagan sa kanya.

Ilang pulgada na ang distansiya ng mga katawan nila, nang umangat ang maskuladong bisig at muling kumawit sa beywang ni Caitlyn.

“Good morning,” bulong ni Drake sa teynga niya.

Naparalisa ang dalaga kaya madaling nabihag ng buong bigat ng lalaki.

Singdulas ng sutla ang mga balat nilang nagkiskisan nang magdikit muli ang mga katawan. Agad na namurok ang mga koronang mala-rosas.

“May balak kang tumakas,” ang masuyong bulong ni Drake. “Saan ka naman pupunta, hmm?” Sinaliksik ng mainit na bibig ang leeg at isang balikat niya.

“Uuwi na,” ang pasinghap na tugon ni Caitlyn.

“Drake…” Napadaing siya nang makipaglaro ang mapusok na dila sa isang korona. Agad na namungay ang kanyang mga mata.

“Ako ang batas sa lugar na ito,” anas ng lalaki habang pinagagapang ang nag-aapoy na halik patawid sa kabilang korona. “Hindi ka makakaalis dito hanggang hindi ko sinasabi.”

“T-that would be kidnapping,” akusa ng dalaga, ngunit walang conviction. Sinasakmal na ng pagnanasa pati ang isipan niya.

Tumawa nang patudyo ang lalaki. “Kusang-loob ang pagpunta mo dito, my dear Caitlyn. Walang maniniwala sa ‘yong kinidnap kita.”

“Oh, Drake, kailangang pauwiin mo na ako bukas,” giit niya. Paus na paos ang tinig. “Kundi’y mag-aalala na si Ate Janine. Ayokong malaman niyang nabisto mo na ako–”

“Good,” pakli ni Drake. Dagling tumigas at lumamig ang anyo. “Gusto kong malaman niyang ikaw na ang nobya ko.”

“H-huwag, please!” bulalas ni Caitlyn. “Pakiusap, Drake. ‘Wag mong sabihin kay Ate.”

“Paano tayo?”

Pinilit umiling ni Caitlyn. “W-walang tayo,” tugon niya. “Hindi ko maaaring agawin ang katauhan ni Ate Janine.”

“Paano si Lola Dorothy?”

“Sinabi mong hindi niya malalamang nag-switch kami ni Ate Janine, hindi ba?” paalala niya.

“Tsk! Nagkamali ako ng sabihin ko ‘yan,” bawi ni Drake. “Sasabihin ko kay Lola Dorothy na ikaw ay kakambal ni Janine.”

“Oh, Drake, huwag, please!” Tuluyang nagsumamo si Caitlyn. “Ayokong magalit si Ate Janine sa akin. Baka tuluyan na siyang lumayo sa mga magulang namin.” Napilitan na siyang magtapat.

“May mga magulang pa kayo?” Nagulat na naman si Drake. “Nasaan sila?”

“N-nasa San Jose, California kami. Si Janine lang ang nandito sa Pilipinas.”

“Ang ibig mong sabihin, nanggaling ka pa sa California nung magpunta dito?” Marahang lumayo ang lalaki. Nakatitig ito sa mukha niya habang tinutulungan siyang bumangon.

Tumango si Caitlyn. Hindi makatingin nang diretso sa kaharap habang abala sa pagtatakip ng kumot sa kanyang kahubdan.

Huli na ang modesty sa mga sandaling iyon dahil magdamag silang nagniig ng lalaki.

“Janine is indeed a greedy and selfish woman.” Nakatiim-bagang si Drake. Tila may pinipigil na emosyon.

“H-hindi tutoo ‘yan,” pagtatanggol agad ni Caitlyn.

Umiling ang lalaki. “But I must thank her–for bringing you to me,” dagdag nito. “And for that gratitude alone, I will not shock your sister. I’ll break our engagement very gently.”

Hindi iyon ang nais mangyari ni Caitlyn ngunit dapat na siyang magpasalamat dahil hindi sasadyaing saktan ni Drake ang kakambal niya.

“Thank you for your kindness, er, Drake.” Nakatingin siya sa mga kamay na maputla habang nagsusuot ng roba ang lalaki.

“Do not thank me yet, Caitlyn. May hihingin akong kapalit sa kabaitang ipapakita ko sa ‘yong kapatid.”

“A-ano ‘yon?” Biglang huminto ang pagbubuhul-buhol ng mga daliri.

“Bibigyan natin ng magandang regalo si Lola Dorothy para sa birthday niya ngayon. Mamayang lunch, ibabalita natin sa kanyang magpapakasal na tayo sa isang buwan.”

“S-sa isang buwan?!” Napabulalas si Caitlyn. “P-pero, Drake–”

“Walang peru-pero,” pakli ng lalaki. Madilim na ang anyo. “‘Yan ang kapalit sa pagpapatawad ko kay Janine.” Pagkatapos ng matigas na pahayag, tumalikod na si Drake at padabog na lumabas ng silid-tulugan.

HIS BEAUTIFUL IMPOSTOR-10

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.