His Secret Bride-11

Muli siyang napabangon. Nabawasan ang antok na nadarama niya. Napalitan ng pagngingitngit na kanina pa niya sinusupil. Talagang pinipilit siya ng bastos na iyon!

Dali-dali siyang bumangon para lumabas. Hindi na niya mapapalampas ang pambabatong ginagawa nito. Baka makasira pa sa maseselang instrumento sa loob ng van.

“Ano ba ang hinahanap mo?” asik niya nang makababa na siya. Nilapitan niya ang lalaking nakangisi sa kanya. Hindi niya napuna ang dalawa pang kasama nito na nasa dilim sa di-kalayuan.

“Gusto lang naman namin ng kaunting kasiyahan, miss. Iyong katulad nang ipinalasap mo kay boss kanina?”

Dinaluhong niya ito at pinitserahan sa kuwelyo ng suot na polong basa ng pawis.

“Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, hayop ka!” gigil niya, sabay salya rito palayo. “Kung wala kang magawa, huwag ka dito manggulo!”

[Want to read the Start of Stories Online titled – HIS SECRET BRIDE…? Click Here!]

Patalikod na siya para magbalik sa sasakyan nang lumantad ang dalawang kasama nito. “O paano ba Unyor? Sabi mo may happenings tayo dito,” Kantiyaw ng mga ito.

Nakasimangot si Unyor. Masama ang tingin kay Dani. “Pakipot pa kasi itong mal — ”

Hindi na nito natapos ang sasabihin. Sinapak na niya agad ng isa sa bibig. Tumalsik ang pustiso nito sa lupa. Isang tadyak na malakas pa ang pinatama niya sa isang hita nito kaya natumba agad matapos sumuray.

Dumaluhong paatake ang dalawang kasama nito sa kanya. Parehong sumusuray ang mga ito kaya nagpakadaling ilagan.

Minabuti niyang huwag nang mamahinga sa loob ng sasakyan. Pihong hindi siya patatahimikin ng mga ito. Isinara niya ang pinto ng drayber at saka tumakbong palayo doon. Pupuntahan na lang niya sina Lito at Bimbo. Hindi bale nang nasa labas na rin siya. Gusto na niyang makapagpahinga.

Sinundan siya ng tatlo kaya nagmamadali siyang maglakad. Tumalilis siya sa gilid ng mga nakaparadang trailer doon. Sa katatago, hindi niyang napunang may papasalubong sa kanya na isang anino.

Napasigaw siya nang hawakan siya nito sa magkabilang braso. Luminga siya rito at nakita niyang si Jude ang nakasalubong niya. Madilim ang mukha nito. Tila galit pero pinipigil lang.

“Kanina pa kita hinihintay, Danica,” wika nito, pagitil. “Saan ka ba nagpupunta? Nakatulog na ako sa kahihintay sa iyo.”

Hinawakan niya ito sa isang braso. “Huwag kang maingay, may mga humahabol sa akin. Mga lasing,” bulong niya habang hinihila niya ito sa dilim.

“Sino’ng — ”

“Naku, kay boss pa yata ‘yon, e!” bulalas ng isa sa dalwang kakutsaba ni Unyor.

Naulinigan ni Jude ang mga boses ng tatlo. Lumantad ito mula sa anino ng mga sasakyan. “Hoy, kayong tatlo, wala kayong magawa? Mag-inut-inot na kayo, magmula ngayon mahahanap na uli kayo ng trabaho!” asik nito sa mga tauhan.

“Boss naman,” protesta ng isa sa dalawa. “Si Unyor lang ang maysabing bayaran ang babaeng iyan.”

Nanlisik ang mga mata ng lalaking katabi ni Dani. Pinigil niya ito nang umakmang susugod sa mga lango.

“Jude, hayaan mo na lang sila,” pigil niya.

“Hindi bayaran ang babaeng ito, mga gago kayo!” gigil ni Jude. “Magsialis nga kayo sa harapan ko! Bukas na bukas, kunin ninyo ang mga suweldo ninyo sa opisina. At huwag na kayong magpapakita sa akin!”

Tila itinapon na ni Unyor ang pag-iingat sa hangin. Lumapit pa ito sa kanila. Dinuro si Dani. “Akala mo kung sino kang malinis, h–ka! Samantalang alam na namin ang reputasyon mo. Kumapit ka lang sa matataas para magkatrabaho ka, e. Paminsan-minsan, titingnan mo naman ang mga nasa ibaba. Nandito ka rin, a!”

Tinabig siya ni Jude nang akmang susugod siya. Inunahan siya sa pagsapak sa mukha ng lasing. Mga tutoong ngipin na ang tumalsik mula sa mabahong bibig nito.

Tumulong ang dalawang kasama nito. At maya-maya lang ay mayroon nang kaunti labu-labo sa pagitan nilang lima. Pinagtulungan ng dalawang lasing si Jude. Hinarang ni Dani ang isa pang tutulong din sana. Tinamaan siya ng isang ligaw na suntok. Bahagya siyang naliyo at napasandal sa gilid ng sasakyan.

Napalugmok siya at hindi nakatayo kaya si Jude na lamang ang binabalingan ng tatlo nagti-tripping. Naghagilap siya ng anumang puwedeng ipanlaban sa mga ito. Nakadampot siya ng kapirasong kahoy at ginamit itong tungkod para maitindig ang sarili. Hindi siya namalayan na lumapit sa tatlong nambubugbog. Isa-isa niyang pinaghahampas ang mga ito.

Naunahan ng pagkagulat kaya nagsipagtakbuhan ng hindi niya tinatamaan sa pag-atake. Kahit na saan tamaan, hindi niya inaalintana.

Hanggang sa magsipulasan ng takbo ang mga ito palayo.

Agad niyang dinaluhan ang lalaking nalugmok sa lupa. Umuungol ito habang pabiling-biling sa pagkakatihaya.

“Oh!” Sinapo ni Jude ang tagiliran habang umaakbay kay Dani.

“Humawak kang mabuti,” aniya habang inaalalayan ang grogeng lalaki.

“Ang galing mo, a!” puri ni Jude nang makapasok na at maiupo na sa sopang nasa loob ng dressing room nito. Nahawi ang tila divider na painting ng batis na may talo at kita ang nasa lukiran nito, isang munting silid tulugan. O isang malaking kama na sumakop sa buong ispasyo doon. “Nagawa mong patakbuhin ang mga gagong iyon?”

Hindi umimik si Dani. Gumagala ang paningin niya. Naghahanap siya ng medicine cabinet o kaya’y first aid kit. “Nasaan ang mga gamot?”

“Nandiyan sa ibabang kabinet ng dressing table,” tugon ng lalaki. Napapikit ito habang nakangiwi nang kaunti.

Inutusan niyang mahiga sa kama ang lalaki nang makuha na niya ang munting kahon na may krus na pula.

“Gagamutin natin ang mga galos mo sa mukha,” wika niya habang pinag-aaralan ang mga maliliit na sugat at ilang bugbog nito sa mukha. “Mabuti na lang, wala kang show bukas hanggang sa makalawa. “Puwede nang takpan ng make-up ang mga ito pag medyo magaling na. Kumusta ang nasa tagiliran mo?”

Nakatitig sa kanya ang lalaki.

“You’ve matured a lot, Danica. Para ka nang nanay, a!”

Nanikip ang lalamunan ni Dani. “Treinta uno na ako, Jude. Ano ba ang ine-expect mo?” aniya, blangko ang tono.

Muling pumikit at ngumiwi ang lalaki matapos nilang magkatitigan nang ilang minuto. “Pakigamot mo na ang sugat,” anito, medyo paangil.

HIS SECRET BRIDE-12

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age