His Secret Bride-12

Napailing na lamang si Dani habang tinutupad ang kahilingan nito. Si Jude ay treinta tres na, ngunit lumalabas pa rin ang pagiging isip-bata nito.

Ganito yata ang mga lalaki, pare-parehong mga paslit kapag may sumasakit. Ganito rin si Daniel, kapag may lagnat o kaya’y galos mula sa paglalaro ng basketball —

Umiwas uli ang isipan niya sa direksiyong ito. Minsan, napapagtanto niya na sumisikip ang loob ng utak niya sanhi ng pag-iwas niyang makanti ang ganito-ganoon na gunita.

“Aray! Dahan-dahan naman,” ungol ni Jude.

“Jude, hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo?” wika niya habang dinadampian ng alkohol ang mga galos. “Para kang baka kung makaatungal.”

Hindi umimik ang lalaki. Pumikit na lang at tiniis ang hapdi. Nang maramdamang tapos na, saka lang ito nagmulat ng mga mata. Pinanood siya habang siya naman ang naglilinis ng mga sugat niya.

“Bakit parang sanay na sanay ka sa mga ganitong sitwasyon?” tanong nito makaraan ang ilang sandali.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HIS SECRET BRIDE…? Click Here!]

“Normal sa buhay ang ganito,” tugon niya, paiwas. Ayaw niyang banggitin ang tungkol sa kalikutan at kakulitan ng kapatid na lalaki. Baka humaba pa ang usapan.

“Alam mo na bang ngayon lang ako napasubo sa ganito?” patuloy ng lalaki. Puno pa rin ng kuryosidad ang mga mata.

Nagkibit siya ng isang balikat. “Then, hindi siguro normal ang ganito. Kungsabagay, bihira lang naman ang babae sa ganitong propesyon kaya kinaya-kaya ng mga lalaki.” Iniba niya ang landas ng pinag-uusapan. Hindi siya nagtataas ng paningin habang nagliligpit ng mga ginamit.

Pinigil siya ni Jude sa isang braso nang akmang tatayo na siya. “Binabawi ko ang sinabi ko noon na hindi ka pa rin nagbabago. Imposible iyon, hindi ba? Napakahabang panahon ang nagdaan. What I really mean, nakikita ko pa ang mga bagay na nagustuhan ko sa iyo nung una tayong magkakilala. Nasa iyo pa rin ang pagiging maalalahanin, ang pagiging seryoso…” Bumuntonghininga ito habang nakamasid sa kanya.

“Ang tila nawawala na ay ang iyong sense of humor, ang iyong matatamis na ngiti. Alam mo bang ikaw lang ang nakaringgan ko ng ubod-sayang halakhak? Nasaan na kaya ang mga iyon?”

Pumiglas si Dani. Ayaw niyang may maalalang maganda tungkol sa nakaraan. Natatakot siyang baka lumambot uli ang kanyang damdamin para sa lalaking ito. Hindi dapat iyon. Unfair sa mga magulang niya kung uulitin niya ang malaking pagkakamaling sumira sa buhay niya.

“Lumipas na ang mga araw na iyon, Jude. Tapos na ang aking kabataan,” tugon niya nang magawa niyang tumalikod.

“Nakalimutan mo na ba?” bulong ni Jude.

Ibinalik niya sa kabinet ang kahon ng mga medisina. “Ikaw?” pakli niya. “Hindi mo pa nakakalimutan?”

“Hinding-hindi kita puwedeng makalimutan, Danica. Pinuno mo ang bawa’t himaymay sa pagkatao ko. Ikaw ang nagsilbing liwanag na maaari kong marating habang naglalakbay ako sa madilim na landas ng tagumpay noon,” pahayag Jude, may lungkot sa tinig na mababa. “Kahit na nang iwan mo ako, nagpatuloy ako. Umaasa na magkikita pa tayo uli…”

Nagsisikip ang dibdib na binalingan niya ang lalaki.

“Para ano pa, Jude? Bakit kailangang hanapin mo pa ako, pagkatapos ng maraming taon? Iba na ang buhay ko. Malaya at masaya. May sarili akong identidad at kredibilidad. Hindi na ako nakatago lang sa likod mo. Humaharap ako sa mundo nang ako lang. Hindi ko na kailangang magsabi sa iyo o mag-alala na baka ikagalit mo ang paglitaw ko sa mga pagtatanghal mo. Baka may makapuna na palagi akong nandoon, kesyo-kesyo!”

Tuluy-tuloy na sumulak palabas ng kanyang bibig ang mapapit na salitang nagpapahayag ng kapaitan sa kanyang kalooban.

“At nang araw na nakalimutan ko ang mga pagbabawal at pagpapaalala mo, pinarusahan mo ako nang labis, Jude! Magmula umaga, nag-aantay ako sa labas. Hindi ako nakakain ng tanghalian dahil sa pangamba ko na baka makaalis ka habang wala ako. Napakalupit ng ilan sa inyo sa mga katulad kong tagahanga lang. Walang isasagot na tuwiran, magmula sa sekyu hanggang sa sekretarya!”

“Ano ba ang dahilan na iyon, Danica? Bakit hindi ka na lang naghintay sa apartment?” usig ni Jude. Nabigla sa labis na pait ng kanyang tono.

“Gaano katagal akong maghihintay? Isa? Dalawang araw? Kapag tapos na ang mga commitment mo? Paningit lang ako, Jude. Pampalipas-oras para sa mga katulad mo,” patuloy niya. HIndi niya namalayan na umaagos na ang luha sa kanyang mga mata.

“Umuwi agad ako nang araw na iyon, Danica. Nag-alala ako dahil naramdaman kong emergency marahil ang rason mo sa pagpunta mo sa studio.”

“Emergency nga,” angil niya bago pa niya napigilan ang sarili.

“Tungkol saan?” salo ni Jude.

“B — ” Napatda si Dani. “P-pinapauwi na ako ng parents ko — ” pagdadahilan niya. Agad siyang tumalikod.

“Nalaman na ba nila ang tungkol sa atin noon?” ungtag ni Jude. “Kaya ba hindi ka na nagbalik?”

Tumango si Dani. Hindi na nagsalita pa. Baka kung ano pa ang masabi ng kayang dila.

“Pagkatapos, nakalimutan mo na ako siguro. Nakita mo na ang iba mo pang kababata at manliligaw sa lugar ninyo,” patuloy ni Jude, parang sa sarili na lang sinasabi ang mga ito.

“May kailangan ka pa ba?” tanong niya nang di na makatiis. “Aalis na kami. Baka naghihintay na ang mga kasama ko sa van .”

“Danica, tingnan mo ako sandali,” hiling ni Jude, pabulong. “Magagawa mo ba akong iwan nang ganito ang kalagayan ko? Parang — parang nilalagnat ako, o.”

Bumuntonghininga si Dani. Lumapit sa kinaroronan ni Jude. “Ano ba ang kalagayan mo? May nararamdaman ka pa bang hindi maganda?”

Kinapa niya ang noo nito. Medyo nag-aalala na rin siya. Kumbaga, buo ang paniwala niya na nasaktan nang husto ang lalaki. Katulad nga ng sinasabi nito, hindi sanay ang katawan nito sa pambubugbog na inabot kanina dahilan sa kanya.

Isang lihim na bahagi niya ang nagdiriwang nang marinig ang pagtatanggol nito sa kanya kanina.

Hindi niya inaasahan ang pagyapos nito sa kanya nang pabigla. Nawalan siya ng balanse at napasubsob siya sa malapad na dibdib nito. Di sinasadya, nadiinan niya ang parteng sumasakit sa katawan nito.

HIS SECRET BRIDE-13

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age