His Secret Bride-13

“Aray,” daing agad ng lalaki. Nakangiwi na naman ang mukha. “Aray ko…”

Nawalan agad ang kagustuhan niyang kumawala. Muling nagbalik ang pag-aalala niya. “Bakit? Sorry, pabigla-bigla ka naman kasi, e. alin ang sumasakit? Nasaan?” Kinapa-kapa niya ang bandang sikmura nito, habang nakahiga na pala siyang patagilid sa tabi nito.

“Heto,” anas ng lalaki. Kinuha ang kamay niyang kumakapa. Iginiya sa bahaging sumasakit. “Heto ang masakit!” bulong nito, halos paungol na.

“Ay!” gulat na bulalas niya nang makapa ang zipper ng pantalon ni Jude. Itinulak niya ito sa labis na pagkagulat. “Ano ka ba? Kung anu-ano pa ang pumapasok diyan sa isip mo.” saway niya rito.

Napangiwi na naman ang lalaki, sabay ang pamimilipit. Panay ang pagdaing nang malakas.

Nataranta na si Dani. “A-ano ba ang masakit talaga?” tanong niya.

Kinuha ng lalaki ang isa pa niyang kamay na nakatukod sa kama. Itinapat ang palad niya sa dibdib nito. Ramdam na ramdam niya ang init at lagabog doon.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HIS SECRET BRIDE…? Click Here!]

“B-bakit malakas ang kabog ng dibdib mo?” tanong niya uli. Napatitig siya sa lalaki.

Hindi agad tumugon ang tinanong niya. Tinignan siya nito nang matiim. Hanggang sa maramdaman niyang tila nagbabago ang tempo ng kanyang paghinga. Bumibilis ang pagdaloy ng kanyang dugo sa kanyang ulo. Nakaramdam siya ng kakatwang pagkaliyo na nagbibigay ng ibayong tensyon sa kaibuturan ng kanyang katauhan.

“J-Jude… Huwag mo akong tingnan ng ganyan, please,” pakiusap niya, pasinghap ang nanghihinang tinig.

“Ano’ng klaseng tingin, Danica?” anas ng lalaki habang unti-unti siyang binibihag ng matitipunong mga bisig nito.

“P-parang gusto mo akong tunawin…” bulong niya. Halos hindi na siya makapagsalita sa labis na emosyong pumupuno sa kanyang kalooban.

Ngumiti nang matalinhaga ang lalaki. “Dapat lang, Danica,” wika nito, pabulong pa rin. Tila ba hinahaplos ng malamyos na tinig ang nalilito niyang kamalayan. “Magmula nang magkita tayo uli, napakalamig mo sa akin. Mistula kang ibinalot sa yelo.”

Marahan siyang hinapit hanggang sa tuluyan na siyang nakadagan sa ibabaw nito. “Jude, ayaw ko nang masaktan — ”

“Ssh… Hindi kita sasaktan. Mamahalin kita hanggang sa hindi mo na uli pagdudahan ang ibig sabihin ng damdamin ko para sa iyo — ”

“H-hindi pagmamahal ang sinasabi mo, Jude. Pagnanasa lang iyan — ”

“Hindi, ” agap ni Jude. Dinampian ng munting halik ang kanyang bibig na patuloy sa pagtanggi. “Hindi ka nawaglit sa aking isipan, kalooban at katawan kahit na isang saglit lang. Naging obsesyon kong matagpuan kang muli. Daig ko pa ang na-addict sa isang mabagsik na droga. Nakahalo ka sa aking dugo. Nakahibla ka sa aking mga himaymay. Importanteng bahagi ka ng aking buhay,” patuloy ng lalaki.

Umiling siya, papilig. “Matamis pa rin ang dila mo,” wika niya. Pinaglalabanan ng isipan ang panrarahuyo ng mga salitang tila humahagod sa kanyang pusong naging sugatan.

“Bitiwan mo na ako,” utos niya. Tinitikis ng katawan niya ang pangangailangang pisikal na pinupukaw ng lalaki.

Kontra sa kahilingan niya ang ipinatupad ng lalaki. Niyapos pa siya nang husto nito. Siniil ng halik ang kanyang leeg, balikat at dibdib. Napapikit siya habang nakikipaghamok ang kanyang kontrol. Bahagyang umawang ang kanyang mga labi habang naghahabol siya ng paghinga. Kinapos ng hangin ang kanyang mga baga.

Oh, bigyan N’yo pa ako ng kaunting lakas…! usal niya ngunit nilagom na ito ng malakas na kaba ng kanyang dibdib.

Nakaramdam siyang lumulutang siya sa hangin. Pinilit niyang pawiin ang pakiramdam na ito na tila isang panaginip — kaya nagmulat siya ng mga mata. “S-saan mo ako dadalhin?” tanong niya, litung-lito ang kanyang isipan.

Pangko siya ng lalaki. Tanging ang pamumula lamang ng mestisuhing balat ang nagpapahiwatig ng kakatwang nadarama nito.

“Ibaba mo na ako, please,” pakiusap niya kahit na ang kanyang mga kamay ay nakapalibot sa batok ng lalaki. Tunaw na tunaw na ang niyebe sa kanyang kalooban. Tinunaw ng init na nagmumula sa katawang nakadikit sa kanya. Tumalima naman ang lalaki. Niyakap siya nang mahigpit bago siya pinadausdos palapag sa sahig. Halos mag-apoy ang kanilang mga balat habang marahang nagkikiskisan.

“Danica, you’re beautiful!” bulalas ng mahinang tinig nito. Nanginginig pa ang mga daliri habang nagkakalas ng mga butones at zipper ng kanyang kasuotan. Isa-isang inilaglag sa ibaba hanggang sa wala nang matirang saplot sa kanyang katawan. Kapagkuwan, ito naman ang naghubad. Marahan din. Isa-isa tila talagang tinatakam ang kanyang paningin. Dinarang ang kanyang libido.

Muli siyang hinawakan nito sa isang kamay at hinila palapit upang muling magkadaiti ang kanilang kahubdan. Nagmistula silang sina Eba’t Adan. Marahan silang lumapit sa kubikong ispasyo na nagsisilbing shower room.

Wala siyang paningin sa ibang bagay para sa lalaking wala ring ibang tinitingnan kundi ang kanyang kabuuan. Malabo lamang ang kanyang namamalayang nangyayari habang inaarok ng mga mata nila ang kaibuturan ng bawa’t isa.

Bahagya na lamang niyang naramdaman ang lamig ng dingding na pinagsandalan sa kanya ng lalaki habang dinadarang na naman siya ng nagbabagang mga labi na humahagod nang buong katapatan sa kanyang kabuuan.

Buong kapusukang sinaliksik ang bawa’t ukab at kurba na dati-rati’y kanya lamang. At dati-rati din ay kay Jude para hagurin at haplusin ng madulas na sabon at maligamgam na tubig…

“God! Danica, I missed this… ito ang paborito kong ritwal natin noon. I always liked you wet,” bulong nito sa kanyang teynga. “Wet and wonderful,” dagdag pa, may himig-panunudyo ang tinig.

“Jude!” bulalas niya. May nabuksang pinto sa kanyang gunita nang banggitin nito ang mga katagang erotiko.

Ang anumang kasunod ng pagsaway niya rito ay tuluyan nang inanod ng dumadaloy na tubig ng shower. Sino ang maysabing naalis ang mga halik sa paliligo? tanong niya sa sarili. Ngunit hindi niya na narinig ang isinagot niya nang magsimulang gumapang pababa ang mga kamay at bibig ng lalaki.

“Jude, no…” wika niya, paungol. Sinabunutan niya ang lalaki para pigilin ang nais nitong mangyari. Ayaw niyang tuluyan humulagpos ang kanyang katinuan sa mga sandaling ito. Kahit na tuluyan na siyang natutupok, ibig niyang makatiyak na may matitira pang bahagi niya na hindi nadidikit sa apoy ng pagnanasa.

Ngunit wala siyang nagawa.

HIS SECRET BRIDE-14

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age