His Secret Bride-14

Tuluyan nang naghahalu-halo ang mga katwiran at ang mga mali. Nahalo sa tubig at sa bula hanggang sa anurin na palayo. Walang natira kay Dani kundi ang kanyang kakayahan na makaramdam. Kaytagal na…

Nang muli siyang magmulat ng mga mata, nasa kama na sila. Hindi niya namalayan kung paano sila nagpunta doon. Ang maliwanag ay ang ginagawa ni Jude na panlalansi sa kanya. Ginamit nito ang kahinaan niya para gawing sandata ng kanyang pagtutol.

Tinangka niyang bumalikwas nang bangon ngunit pinigil siya ng bigat ng isang braso at isang tuhod ng nakapatong sa kabuuan niya. “Don’t move,” bulong ng lalaki sa gawing batok niya. “Stay with me a while.”

Ginapangan ng kilabot ang kanyang likuran nang dumapyo ang mainit-init na hininga nito sa sensitibong balat niya. Pinilit niyang gumalaw. Kung susundin niya ang kagustuhan nito, maglalaho na nang tuluyan ang kanyang wisyo. Baka hindi na niya maitinag ang sarili kapag nagtagal pa siya at tuluyan na namang nahirati sa init ng atensiyon ni Jude.

“Nakuha mo na ang — ang gusto mo,” pahayag niya, paos na paos ang kanyang boses. “Pabayaan mo na ako.”

[Want to read the Start of Stories Online titled – HIS SECRET BRIDE…? Click Here!]

Sandaling nawalan ng imik ang lalaki sa likod niya. Pamaya-maya, hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. “Bakit? Hindi ba’t ito rin ang gusto mo?” tanong nito. Hindi mabasa ang ekspresyon nang magkaharap sila. “Huwag kang magkaila, Danica. You still tremble beautifully, moan ecstatically!”

Namula ang mga pisngi niya. Hindi niya magagawang itatuwa ang mga sinabi nito. Talagang napawalan nang husto ang mga inhibisyon niya habang nagtatalik sila. Hindi niya nakontrol ang lahat ng parte niya.

Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Labis siyang nasasaktan ng mga sinasabi ni Jude. Isang ilusyon lamang pala ang isiping lumaya na siya sa mga alaala nito sa nagdaang labindalawang taon. Hindi lang pala siya napapalapit dito. Napatunayan ang huwad na paniwala nang muli niyang makadaupang-palad ang lalaki.

“Kailangan mo pa bang isampal sa akin ang kapangyarihan mo?” tanong niya, nang-uusig ang tono. “Alam mong eksperto ka kapag babae na ang pinag-uusapan. Ano ba ang laban ko sa eksperyensya mo?”

Napatitig sa kanya ang lalaki. Yila nag-iisip. “What to do mean by that? You want a declaration that you were the one and only through all these years? Alam mo bang pinagdududahan na ako isang binabae ng mga kasamahan ko sa trabaho?” Ngumisi ito na para bang natatawa pa sa mga sabi-sabing nililikha tungkol sa sariling pagkatao.

“If you like, I’ll show how much I missed you– cause I’m saving all my love for you…” Inawit pa ang nahuhuling parirala.

Pinaglabanan niya nang husto ang magnetismo ng tinig nito. Ngunit wala na siyang maisip na paraan kung paano at dahilan kung bakit. Napapikit na lamang siya habang lumalapit ang bibig nito sa kanya.

Magdamag siyang inibig at inangkin ng lalaki. Naburang pansamantala ang kahapon at ang bukas. Nagpaubaya siya hanggang sa nagmistula na siyang yagit na inilulutang at tinatangay ng malalakas na agos ng mga emosyon.

Umaga na nang muli siyang magkamalay. Tumatagos na ang sinag ng araw sa munting bintana. Nananakit ang buong katawan ni Dani. Tila walang kapaguran si Jude na ipakita at ipadama sa kanya ang lahat ng saloobin. Halos mapugto ang kanyang paghinga kapag dinadala siya ng maiinit na haplos at hagod ng mga labi at dila nito sa kasukdulan.

Marahan siyang bumangon, habang pinagagalitan ang sarili. Tapos na ang gabi ng pagkalimot at kapusukan. Balik na sa realidad ang lahat. Wala nang dahilan para tumugil siya sa trailer ng lalaki. ilang ulit siyang pinaamin nito kagabi sa kanyang sariling pangangailangan, sa kanyang sariling pagnanais at pagnanasa.

Labis niyang pinagsisihan ang nangyari kagabi sa kanilang dalawa ni Jude. Ngunit kailangan niyang harapin ang katotohanan na mapanganib para sa kanyang katinuan ang lalaki.

Dali-dali siyang nagbihis. Tahimik ang kanyang mga kilos. Ayaw niyang magising si Jude bago siya makaalis. Nakalabas siya ng trailer nang di nito namamalayan.

Natagpuan niyang pupungas-pungas pa ang dalawang kasama na nakatayo sa tabi ng truck nila. N kasandal si Lito sa tapat mismo ng logo ng kumpanya nila, J.C studio.

“O, nandito na pala si Dani,” wika ni Bimbo na unang nakakita sa kanya. Agad na dumiretso ng tindig. “Halika na, Tolits.”

Itinapon ni Lito ang hawak na sigarilyo. “Uwi na tayo, Dani. Nangangati na ako dito sa suot ko.”

Tumango lang siya. Naghihintay siya ng pagpuna ng mga ito sa pagkawala niya ngunit tila nag-iisip lamang ang mga ito na kanina pa siya gising.

Nakauwi sila agad. naghiwa-hiwalay sila sa studio. Matapos ipasok sa malaking garahe ang truck at pa-inpeksiyon sa guwardiyang naka-duty, nagkanya-kanya na silang largahan.

Kotse na naman niya ang gamit niya, kaya maalwan siyang nakakapag-isip habang daan.

Bakit ba hinayaan niyang mangyari ang gayon sa kanilang dalawa? Paano na kapag nagbunga na naman ang kapabayaan niya?

Sari-saring mga katanungan ang naglabas-masok sa loob ng kanyang isipan. Bagama’t mayroong takot at pangamba na bumangon sa kanyang kalooban, hindi rin maiwaksi ang bahaging may lihim na katuwaan. Pinukaw ang kanyang damdaming-ina na minsan nang naibangon nang isilang si Daniel sa mundo.

Napabuntong-hininga si Dani. Hindi na maaring maitago ang katotohanan kapag ganitong nagiging mapilit at mapangahas si Jude. Bukas-makalawa, matutuklasan nito na may anak silang dalawa. Si Daniel.

Ano ang mangyayari kapag nalaman ni Jude ang relasyon nito kay Daniel? Gusto sana niyang lokohin ang sarili niya na hindi mangyayari ito kung di magkikita ang dalawa. Ngunit nakatitiyak siyang magkukrus din ang landas ng mag-ama.

Nakarating siya sa kanilang bahay na magulo pa rin ang pag-iisip. Maaga pa kaya hindi pa gising ang paslit. A, ano ba ang ginagawa niya sa buhay niya? tanong niya sa sarili habang nagpapalit ng damit.

Nagkatinginan sila ng kanyang ina nang papasok na siya sa kusina. Agad siyang nagbaba ng mga mata. Hindi niya matagalan ang mga mapang-arok na titig nito.

HIS SECRET BRIDE-15

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age