His Secret Bride-16

“Ma?” tawag niya nang bumungad sa kusina. Walang tao dito. Nasa likod-bahay marahil. Kumuha siya ng prutas sa loob ng ref.

Lumabas siya ng pinto sa likod. Tanaw ang eksenang naghihintay sa munting court na ipinatong niya para sa bata.

Nakatawa ang dalawang matanda. Payapang nakaupo sa silyang bakal na pinturado ng puting kulay habang pinapanood ang dalawang lalaking naglalaro. Ang isa ay kalahati lamang ng edad ng isa.

My God! bulong niya sa kanyang sarili habang nakatitig sa tagpo. Naka-shorts at sando rin lang ang dalawang manlalaro. Putim-puti ang kay Jude at kulay berde naman ang kay Daniel.

Bagama’t magkaiba ang sukat at laki ng pangangatawan ng mga ito, mababakas ng sinumang nagmamasid ang malaking pagkakawangis ng bawa’t isa. Parehong may mahaba at tuwid na buhok. Pareho ng hugis ng mga matang bahagyang tsinito sa magkabilang dulo.

Tahimik siyang nagbalik sa loob ng bahay. Nanlalamig ang buo niyang katawan. Paano nalaman ni Jude ang lugar niya?

[Want to read the Start of Stories Online titled – HIS SECRET BRIDE…? Click Here!]

Iniwan niya sa ibabaw ng counter ang hawak niyang piling ng saging. Sabay ang pabagsak na pag-upo sa stool na kalapit nito. Bakit nandito ang lalaking iyon?

Tumindig siya at nagpalakad-lakad. Ipinasok niya ang mga kamay sa magkabilang bulsa para palipasin ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ano ang binabalak nitong gawin?

Napapikit siya habang patuloy sa pagkakagulo ang kanyang mga isipin. Gusto niyang sumigaw ngunit mayroong bara sa kanyang lalamunan.

Natagpuan siya ng ina sa ganitong ayos niya.

“O, Dani, gising ka na pala,” bati nito matapos ang sandaling pagkapatda. “May bisita ka. Kani-kanina pa dumating. Sinabing importante daw ang sasabihin niya sa iyo kaya nagsabi sa papa mo kung okey lang ba na hintayin kang magising.”

Nagbababa ng mga basong kristal ang matandang babae habang nagsasalaysay. Awtomatiko, tumulong si Dani. Inilabas niya sa ref ang isa pang pitsel ng orange juice at ang isang bandehado ng hiwa-hiwang cake.

Natitigilan siya ngunit hindi siya nagpapahalata sa nararamdamang pagkabahala. Makikiramdam siya kung ano na ang mga sinabi ni Jude tungkol sa kanilang dalawa. Ayaw niyang mag-isip at magbintang muna ng kung anu-ano sa lalaki. Baka magkamali lamang siya at lalong mapasama ang sitwasyong kinasasadlakan.

Bakit pa kailangang magulo na naman ang buhay niya? panggigipuspos niya.

Hindi kahahalataan ng anumang kakaiba ang lalaki. Magalang itong nakikitungo sa mga magulang niya. Magiliw kay Daniel at masuyo naman sa kanya. Matapos magmiryenda, naghamon ng table tennis ang batang lalaki. Walang pagsidlan ng tuwa ang paslit. Dalawa ang nakalaro nito sa paboritong laro.

Sabay silang kumain ng hapunan. Hulog na hulog ang mga kalooban ng pamilya niya sa karisma ni Jude. Talagang ibang klaseng magpaandar ng gayuma ang lalaki. Nararahuyo ang sinumang naisin .

Maliban na lamang kung nalalaman ng isa ang talagang pakay nito. Ganito ang ipinipilit niyang itanim sa kanyang isipan. Dapat niyang panatiliing malinaw ang kayang isip.

Nagkaroon sila ng pagkakataong makapag-usap nang pribado nang dakong gabi na at kinakailangan nang magpaalam.

“You have a nice family,” puri ni Jude habang inihahatid niya ito sa nakaparadang kotse. “I like Daniel.”

Tumalon ang puso at bumara sa lalamunan para hindi siya makapagsalita. Nakatitig siya sa kaharap at pilit na inaarok ang katapatan ng sinasabi nito sa mga nakatitig rin sa kanya.

“T-thank you,” bulong niya matapos ang mahabang sandali ng katahimikan.

Bumuntonghininga ang lalaki. Ito pa lang ang pahiwatig na may ibang nararamdaman sa kabila ng banayad na ekspresyon nito.

“Could we drive around?” tanong nito habang binubuksan ang pinto ng kanyang sasakyan.

Hindi niya napahindian ang pagsususmamo ng mga mata nito kaya natagpuan niya ang sarili na sumasakay.

Marahan lamang ang pagpapatakbo ni Jude habang nagpapaikut-ikot sila sa looban ng subdibisyon. Tila malalim ang iniisip.

“Bakit mo ako iniwan nang walang paalam?” tanong nito makaraan ang maraming beses na pagsulyap-sulyap nito sa dako niya. “Did you… regret what happened?”

Napailing siya sa lalaki. Hindi niya akalaing bubuksan pa ni Jude ang tungkol sa bagay na ito. Nagkaroon siya ng false security. Nakahanda kasi siyang kalimutan na ang tungkol sa nangyari.

“Alam mong laban sa kalooban ko ang ginawa natin kagabi,” tugon niya, nanginginig ang tinig. “I am ready to forget it.”

Tila hindi nagustuhan ng lalaki ang itinugon niya. Umarangkada ang takbo ng sasakyan. Nakatiim-bangang ito habang diretsong tinutugpa ang kalsadang patag na madilim at patungo sa labas ng highway.

Ni hindi niya napansin ang munting gate na dapat daanan bago marating ang lugar na ito. Nakatutok sa lalaki ang buong atensiyon niya.

“P-paano mo nalaman ang lugar namin?” Naalala niyang itinanong.

Nagkibit ng isang balikat si Jude. Hindi sumusulyap sa kanya habang nagsasalita. “Sinundan kita nung unang araw ng pagkikita natin.”

Naghintay siya ng iba pang idadagdag nito ngunit nanatiling tahimik na lamang ang lalaki.

“Napapalayo na tayo, Jude,” paalala niya kapagkuwan. Napatingin siya sa labas ng bintana. “Baka nag-aalala na sina Mama.”

Iniabot ng lalaki sa kanya ang cellular phone. “Treinta anyos ka na, Danica. Tawagan mo sila para hindi sila mag-alala.”

Napamaang siya sa kanyang narinig. “Bakit? Saan tayo pupunta?”

“Tawagan mo muna ang parents mo, at saka ko sasabihin,” wika nito. Matigas na ang tono.

Napilitan siyang umalima. Hindi na nagtaka ang matatanda dahil nga may isip na siya at alam ng mga ito na kliyente ng studio ang singer.

O niloloko lang niya ang sarili? Napuna niya ang mga palihim na tinginan ng tatlo kapag inaakala ng mga ito na hindi sila nakatingin ni Daniel.

Ayaw lang niyang mag-isip nga muna.

Kaya heto siya ngayon, nalilito pa nang husto.

Hindi pa rin nagsalita si Jude habang nagpapatakbo ng sasakyan. Nag-alangan na siyang magtanong pa.

Sa wakas, lumiko sa isang malaking gate ang kotse. Sumaludo pa ang isang guwardiyang unipormado sa kanila.

“Halika na,” yaya ng lalaki sa kanya.

“Umiling si Dani. “Hindi ako bababa hanggang hindi ka nagpapaliwanag kung ano ang lugar na ito,” pagmamatigas niya.

HIS SECRET BRIDE-17

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age