His Secret Bride-17

Tumiim ang anyo ni Jude. “Don’t make a scene, Danica.” Umibis ito at maliksing umikot sa hood ng kotse para pagbuksan siya. “C’mon, naghihintay na si Judge Cruz sa loob.”

“Sino si Judge Cruz?”

“Tiyuhin ni John,” tugon ni Jude.

Parang lumuwag nang kaunti ang dibdib niya. “G-ganoon ba?” Narinig na niya ang pangalan ng tiyuhin ng binatang amo niya. Ngunit hindi niya matandaan kung nagkita na sila nito.

Nakaibis na siya nang maalala niyang magtanong. “Nandiyan ba si Boss?”

Umiling lang si Jude. Nang makita ang pangamba sa mukha niya, nagsalita ito. “Darating sila dito mamaya.”

“Sila? sinong sila?”

Hinawakan na siya ng lalaki at marahang pinuwersang umakyat ng mababang hagdan na yari sa marmol.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HIS SECRET BRIDE…? Click Here!]

Bago pa siya nakahuma, may bumungad na matandang babaeng payat at matangkad sa may pintuan.

“Kanina pa kayo hinihintay ni sir,” wika nito sa kanila. Malamig ang tinig.

Kinilabutan si Dani. Para bang mayroong hindi magandang mangyayari dito.

Nagawa siyang kaladkarin nang pasimple sa loob ng bahay. Nagtungo sila sa library.

Mayroong matabang lalaki na matanda na ang hitsura ngunit bilugan at mamula-mula pa rin ang mukha. Nakangiti ito sa kanila.

“O, iho, kanina ko pa kayo hinihintay!” bati nito sa kanila. “Akala ko, hindi na naman matutuloy, e.”

Medyo namula ang punong-tenga ni Jude sa panunudyo ng judge. Napakamot sandali sa batok habang inilalapit si Dani.

“Gusto ko hong ipakilala si Danica Serafin, judge. Nasaan ho si John?”

“Ano ba naman kayong dalawa? Naghahanapan kayo. Nandito na siya kanina pero nainip. Naisipan yatang sunduin ka,” pahayag nito.

Nagpapalipat-lipat ang paningin ni Dani sa dalawang nagsasalita. Hindi niya masundan. Bakit nandito sila?

Dumating uli ang babae mayordoma. “Sir, telepono. Si John ho.”

Tumango ang judge. “Diyan muna kayo, ha? Si John daw,” paalam nito sa kanila.

Binalingan niya si Jude nang mapag-isa sila. “Bakit tayo nandito, Jude?” usig niya. Mayroon na siyang hinuha. Parang nangyari na sa kanya ang ganito noon, nung unang panahon. At parang ayaw na niyang maranasan pang muli ang ganito.

Tinitigan siya nang matagal ni Jude. Inaarok siya. “Magpapakasal tayo,” wika nito sa simpleng tono.

Naningkit agad ang mga mata niya. “At bakit? Para magkaroon ka naman ng lisensiya sa akin? Ayoko na Jude. Ayoko nang maging asawa ng isang sikat na katulad mo!”

Parang unti-unting namumutla si Jude habang pinakikinggan ang sinasabi niya.

“Gusto ko nang umuwi. Hindi mo ako mapipilit sa ayaw ko!” dagdag pa niya. Mariin ang pagsasalita.

“Danica, don’t do this to me,” pakiusap ni Jude, magpakumbaba ang tono. “Nagkamali ako nung unang pagpapakasal ko sa iyo. Dapat pala, sinigurado kong wala ka nang kawala noon.”

“Please, Jude,” pakli niya. “Magpasalamat na lang tayo, isang pagkakamali talaga ang noon para sa ating dalawa. Hindi tayo para isa’t isa. Huwag mo nang kontrahin ang itinakda sa ating dalawa.”

“Tayong dalawa ang para sa isa’t isa, Danica. Hindi tayo pagtatagpuing muli kung hindi tutoo ang sinasabi ko,” patuoy ng lalaki. Matatag ang mahinang tinig. Nasa mukha nito ang matinding determinasyon na manalo sa argumento.

“Hindi,” ulit niya. Umiling na ang ulo. “Hindi tama ang sinasabi mo. Pauwiin mo na lang ako, Jude. Maglimutan na tayong dalawa.”

Umiling din ang lalaki. “Hindi maari, Danica. Hindi ko na makakaya ang muli ka pang mawalay sa akin. Labis akong nangungulila sa iyo.”

“Jude, please,” pakiusap niya nang tila hindi magbabago ang desisyon nito. “Kakalimutan ko ang insedenteng ito.”

“Danica, bakit ba ayaw mong magpakasal ka sa akin? Sa pananatili mong nag-iisa sa loob ng mahabang panahon, pruweba na ito sa iyong saloobin na sinubok ng panahon,” katwiran nito.

“Nag-iisa lang ako dahil pinili kong mag-isa. Hindi ko kailangan ang atensiyon ng mga lalaki, kung katulad mo lang ang palagi kong matatapatan.”

Parang nasaktan ang lalaki sa sinabi niya. “Hindi kaya labis na ang pait na iyong nararamdaman? Bakit hindi mo hayaang maghilom ang sugat na iyong inaalagaan?”

Pumiksi si Dani. Mayroong nasaling ang lalaki. “Ano ba ang pakialam mo?” asik niya.

Hinawakan siya ng lalaki sa magkabilang braso. Inalog siya nang bahagya. “Makinig ka, Danica,” utos nito. “Sinaktan mo rin ako. Sinugatan mo rin ako. Pareho tayong lumikha ng sugat sa puso ng bawa’t isa!”

Iniiwas ni Dani ang paningin. Ayaw niyang salubungin ang malamlam na mga mata nito.

“Danica, panahon na para maghilom ang ating mga sugat,” bulong nito. “Ano ba ang gusto mong gawin ko para maniwala kang tapat ang hangarin ko?”

Napalunok si Dani. Gustung-gusto niyang maniwala. “Masasaktan lang tayo–”

“Hindi na Danica. Hindi na kita sasaktan,” agap ng lalaki.

Ipinilig ni Dani ang ulo. “Ipapakilala mo na ba ako ngayon? o itatago mo na naman ako, katulad nang ginawa mo noon?”

Halatang natigilan ang lalaki. Napatitig nang matagal bago nagbuka ng bibig para magsalita. “Bakit hindi?” May hesitasyon na sa tinig nito?

Bago pa siya nakahuma, may boses na sumabad sa kanilang likuran.

“Hindi maaari! Hindi Maaari ang gusto ninyo!”

Sabay silang napalinga sa gawi ng bukas na pintuan.

Pamilyar kay Dani ang lalaking nakatayo doon. Maliit at may kapayatan, maputla ang balat pero nang mga sandaling iyon ay pulam-pula sa galit habang nakatingin kay Dani.

“Ikaw na naman?” asik nito nang makilala rin siya ng talent manager. “Akala ko ba, nabura ka na nang tuluyan sa balat ng lupa?” Maanghang at puno ng sarkamo ang mataas na tono ng munting lalaki.

Hindi kumibo si Dani. Sakmal ng matinding takot ang kanyang kalooban habang hinihintay ang pag-uulit ng eksenang parang kahapon lang nangyari. Inaasahan niyang maguguhong muli ang kanyang magagandang pangarap–kung nagkaroon man siya sa loob ng maikling panahon ng pagkikita nila ni Jude!

“Benjo, hinay-hinay lang–” awat ni Jude. Kinalas ang mga dalri sa pagkakahawak kay Dani. Hinarap ang bagong dating.

“Hindi puwede ang hinay-hinay sa mga ganitong sitwasyon, Jude?” asik ni Benjo. “Ano ba ang ipinakain sa iyo ng babaeng ito? Bakit–bakit siya na naman?”

HIS SECRET BRIDE-18

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age