His Secret Bride-18

Lumapit si Jude kay Benjo para kalamayin ang kalooban nito. Sinamantala ni Dani ang pagkawala ng atensiyon sa kanya. Tumalilis siya palabas.

Ayaw niyang malagay muli sa ipit na sitwasyon ang lalaki. Hindi na niya uulitin ang ginawa niyang pamumuwersa dito noon na mamili sa dalawa: sa kanya o sa career nito.

Nakasalubong niya si John.

“Boss!” bulalas niya. Hindi na siya halos naniniwalang makikita nga niya ang binatang ito. “Boss, puwede ho bang magpahatid sa sasakyan ninyo? Gusto ko nang umuwi. Kahit na hanggang diyan lang sa may labasan. Please?”

“Bakit?” taka nito.

“Saka na ako magpapaliwanag, boss. Kailangang makauwi na ako.” wika niya. Hindi niya namamalayan na daklot na niya ang harapan ng suot na polo ng lalaki.

Marahil, naantig si John ng desperasyon na nasa tinig ni Dani, napahinuhod ito at agad siyang naisakay sa nakaparadang sasakyan nito.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HIS SECRET BRIDE…? Click Here!]

Pasulyap-sulyap sa kanya ang binata pero hindi ito nagtatanong. Tahimik lamang na nakayupyop si Dani sa kanyang sulok. Nagsasalimbayan ang mga alaala.

Si Jude, naka-pants at polo na itim na seda habang umaawit at sumasayaw. Si Jude, naka-short at sando habang nakikipaglaro sa batang si Daniel…

Naka-robe na puti habang papalabas sa banyo nila sa kusina…

Nakakumot sa beywang pababa habang nakahiga sa kama nito sa trailer…

Hindi niya nararamdaman na namamalisbis na ang masaganang luha sa kanyang mga pisngi. Nagulat pa siya nang abutan siya ni John ng panyo para pamunas niya.

“S-salamat,” wika niya, pautal.

Tumango lang ang binata. Hinayaan lang siya. Maya-maya, nang malayu-layo na sila sa pinanggalingan, huminto ang kotse sa tapat ng isang restawran na nasa tabi ng highway.

Napatingin ang dalaga sa drayber. “Kakain muna tayo, puwede? Hindi pa ako nananang- halian at naghahapunan. Baka matuluyan na ang ulcer ko,” pakiusap nito. “Besides, gusto kitang makausap.”

Alam niyang dapat na siyang magpaliwanag sa amo kaya nagpatianod siya sa nais nito.

Naghihintay sila ng pagdating ng order at kasalukuyang sumisimsim ng alak si John nang magsimula ang mahinahong pagtatanungan at pagsasagutan sa pagitan nila. Malumanay at malamya manalita si John kaya walang naramdamang pag-aalinlangan sa pagsasalaysay si Dani. Nailahad niya ang lahat-lahat tungkol sa naunang relasyon nila ni Jude.

“So, alam ko na ngayon ang sitwasyon,” wika ni John habang nilulunok ang isinubong piraso ng gulay. “Nagtataka ako nung ikaw mismo ang hiniling ni Jude na mamuno sa mga kameristang kinuha niya sa akin. Ayaw niyang mag-umpisa hanggang wala ka. Iniisip kong baka may atraso ka dito noon. Nabura din naman agad ang suspetsa ko dahil nga nakita ko kayong masyadong malapit sa isa’t isa, hindi ba?” May himig pagbibibro na ang tono nito. Pinapalis ang seryosong tempo ng kanilang pag-uusap.

“Iyong tungkol sa kasal na gaganapin sa bahay ng tiyo ko, hindi mo alam ang tungkol doon?” tanong ng binata nang hindi maiwaksi ang madilim na ekspresyon ni Dani.

Umiling siya agad. “Tingnan mo nga itong suot ko,” tugon niya. Naka-pantalong maong siya at T-shirt na puti. Naka-canvas shoes na kulay putik. Napailing si John. Hindi kaya talagang mahal ka nung tao?”

Gustong matawa ni Dani sa tinurang ito ng kausap. “Isa lang ang puwedeng makapagpatunay na mahal nga ako ni Jude, Boss John” aniya. Mahina at mababa ang tinig. “Isa lang–at ito ay hindi puwedeng gawin!”

SIMULA na naman ng isang pagtatanghal. Nagaganap na ang pinaka-seremonya ng naturang ritwal sa buhay ng isang entertainer. Ang mga oganisadong kaguluhan sa entablado, ang mga sigawan at hiyawan ng mga taga-ayos at ng mga inaayusan, ang mga–shit! Damn! shit!!!

Sinapo ni Jude ang magkabilang teynga niya. Isinalya niyang pasara ang pintuan ng trailer niya. Wala na ba siyang ibang maririnig kundi ang mga ganitong klaseng ingay?

A, kailan kaya niya uli maririnig ang payapang tamis ng tinig ni Danica? bulong niya sa kanyang sarili. Kailan uli niya mararamdaman ang malamyos na hipo ng malalambot na palad ng babaeng nag-iisa sa puso niya?

Dinampot niya ang bote ng cleansing cream at ibinato ito sa isang sulok ng munting silid. Ibig niyang wasakin ang buhay niya nang sandaling iyon. Ibig niyang sirain ang lahat ng mga ipinundar niya sa loob ng mahabang panahon. Kung mawawala sa kanya si Danica…!

Pinigil niya ang galit na naglalatang sa kanyang kalooban. Nakausap niya si John kanina. Muntik na niyang masapak ang binata dahil sa labis na frustration niya. Hindi niya alam kung paano siya nakapagpigil.

“Importante ang special na ito sa akin, sinabi mo sana kay Danica bago mo siya pinayagang magpaprima-donna act,” angil niya habang nakatitig nang matiim sa kaharap.

Tumigas ang anyo ni John.

“Ako na mismo ang hahawak ng handycam para sa iyo, Jude. Mas magaling ako kay Dani. Ako lang ang nagturo sa kanya,” wika nito, may diin sa malumanay na tono.

Nanlisik ang mga mata ni Jude. “Ikaw ang nagturo,” ulit niya. “Sinubukan mo rin ba siyang turuan na makalimutan ako?”

Namula ang mukha ng binata, ngunit hindi matiyak ni Jude kung dahil sa guilt o dahil sa pang-iinsulto niya. Kumuyom ang mga kamao nito ngunit nagtiim lamang ng mga bagang.

“Bahala ka kung ano ang gusto mong isipin. Kaawa-awa ka nga kung tutoo lahat sa loob mo ang mga numunulas sa bibig mo. At natutuwa ako para kay Dani, nakaalpas siya sa mga galamay mo!”

Bago ito umalis sa harapan niya nagdagdag pa ng ilang maanghang na salita. “Binulag ka na ng makikinang na ilaw ng iyong daigdig, Jude Juarez!”

Tinawag niya ito. Tinangkang pigilin sa pamamagitan ng paghingi ng dispensa nang pasigaw dahil hindi na ito lumingon man lang habang mabilis na lumalayo.

May kumatok sa pinto naudlot ang pagdaloy ng mga alaala niya.

“Jude! Jude, number mo na!” ani Tisya, ang floor director ng show.

“Oo! Lalabas na!” sigaw niya. Humugot siya ng tissue at nagpunas ng pawis sa noo at ilong. May ibinigay na kahitang plastic si Benjo kanina, bago dumating si John. May mga lamang tableta na puti. Pampakalma raw ang mga ito ngunit hindi siya naniniwala.

HIS SECRET BRIDE-19

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age