His Secret Bride-21

Mataas ang makakapal na pader sa palibot ng maberdeng bakuran. Maraming punong-kahoy sa paligid pero nasa ayos ang mga puwesto. Nakakapagpaaliwalas habang nagbibigay-lilim sa paligid.

May malaking groto ng Mahal na Birhen sa gawing sulok na may munting batis at talon na gawa lang ng tao. Napapalibutan ang lugar na iyon ng mga puting rosas na kasalukuyang namumulaklak.

Tila alam na ng sekyu ang gagawin sa sandaling dumating siya. Dinala siya nito sa gawing likuran, kung saan nakabaon ang isang swimming pool na hugis lagoon. “Diyan po muna kayo,” habilin nito bago umalis sa tabi niya. Bahagya pa itong yumukod sa kanya. “Tatawagin ko si Boss.”

Nagmasid-masid siya sa palibot. Inakala niyang magtatagal ang kanyang paghihintay. Wala na siyang makapang pangamba sa dibdib dahil madali siyang nakapasok dito. Ang tanging natitira na lang ay ang kahihinatnan ng kanilang pag-uusap.

Kakatwa ang katiyakang nadarama niya gayong malaki ang posibilidad na galit sa kanya ang lalaki.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HIS SECRET BRIDE…? Click Here!]

“Danica…” pabulong lamang ang pagsambit sa kanyang pangalan ngunit agad siyang napaigtad paharap sa pinanggalingan ng paos na boses.

“J-Jude?” bulong niya, pabulalas. Habang nanlalaki ang mga mata niya. Hindi siya makapaniwala sa naging pagbabago ng lalaki.

Magaspang ang pinabayaang balbas at bigote nito. Hindi nakasuklay ang itimang buhok na hanggang balikat. Namumula ang mga matang nanlalalim. Humpak ang mga pisngi at puno ng linya ang mataas na noo nito.

Napahinto si Jude sa paglapit sa kanya. Tila nailang sa pagkabiglang nakabakas sa mukha niya. “You look–healthy,” wika nito matapos siyang sipatin nang pahapyaw na tingin. Nakatitig sa kanyang mga mata.

“Ikaw unhealthy,” pakli niya. Pilit na binawi ang sarili. “Ano ang ginagawa mo sa sarili mo?”

Isinuklay ng lalaki ang mahabang daliri sa buhok. Yumuko at pinagmasdan ang mga paang walang suot na proteksiyon. Nakaroba at padyamang kulay asul ito. Gusut-gusot na ang madulas na tela. “Sorry” anito, bago nagtaas muli ng tingin.

Naghinang ang kanilang mga mata.

Naunang magbaba ng tingin si Jude. Parang napapahiya ito na bahagyang tumalikod sa kanya. Panay ang pagbubuntong-hininga.

Humakbang siya ng isa palapit dito. Hinawakan niya ang isang braso nito at agad ring binawi ang kamay nang bumaling ang lalaki paharap uli sa kanya.

“I missed you, Danica,” pahayag nito. Bahagyang nanginginig ang tinig. “Please, balikan mo na ako!”

Napatigagal si Dani sa narinig na panggigipuspos sa tono nito.

“Jude–” Ibig niyang sabihin na babalik siya kung tatanggapin siya nito. Sa kahuli-hulihang sandali, nagkabikig ang kanyang lalamunan. Nawala ang kanyang boses.

“I love you, Danica.” May bahid na ng luha ang mga mata ng lalaki. “I need you like crazy!”

Hindi na nakayanan ni Dani ang nakitang paghihirap ng kalooban nito. Napatakbo siyang palapit sa lalaki. Niyakap niya nang mahigpit ang nahukot na katawan nito. Hindi pala niya kayang makita na talunan ang lalaki.

Biglang nagkaroon ng linaw sa kanyang diwa ang dahilan ng kanyang pagsasakripisyo noon. Wala siyang matatagpuang kaligayahan kung ang kaibiguan naman ni Jude ang magiging kapalit.

Kung puwede lamang bang ulitin ang nakaraan, hindi na siya magpupunta sa recording studio para ibalita sa lalaki na magiging ama na ito. Maghihintay na lamang siya ng pagdating nito sa bahay…

Disinsana, hindi na sila nagkahiwalay at dumanas ng ibayong pagdurusa.

“Oh, Jude, mahal din kita! Hindi ko alam kung paano ako nakatiis na mawalay sa iyo,” hikbi niya habang nakayupyop ang mukha sa malapad na dibdib nito.

“Babe, tutoo na ba ang naririnig ko?” tanong ni Jude habang hinahaplos ng isang kamay ang ulo. Mahigpit na nakayapos ang isang bisig nito sa beywang niya.

Bago pa siya nakatugon, mayroong tumikhim sa kanilang likuran. Napamulat tuloy siya bigla. Sansaglit na sumagi si John sa kanyang isipan. Parang kailan lang na nahuli sila nito sa kanyang opisina na nasa ganitong ayos. Agad siyang luminga.

Nandoon pa rin sila sa mala-paraisong palagid ng pool. At ang sekyu ang nakatayo sa may pagpasok ng pintuang salamin.

“E, sir, nandito na po ang iniutos ninyo,” magalang na wika nito.

Tumango si Jude. “Pakilapit dito, Noy,” utos nito.

Tumalima naman si Noy. Itinulak palapit ang trolley na puno ng kung anu-anong medal, plake at tropeo. May kasama ito dahil may ikalawa pa, ikatlo at ikaapat na trolley. Sari-saring hugis at disenyo ng mga makikinang na ebidensiya ng mga parangal. Maga katibayan ng maraming karangalan na tinamo ni Jude Juarez bilang mang-aawit at kopositor.

Hindi mapigil ni Dani ang kanyang paghanga. “S-sa iyo ang lahat nang iyan?” tanong niya, dahil inakala niyang namamalikmata lamang siya. Hindi dahil nagdududa siya. Alam niya ang potensiyal ng talento ni Jude noon.

Ngumiti lang si Jude. Walang halong pagmamalaki o kasiyahan man lang sa ekspresyon nito. Bahagya itong tumango sa gawi ni Noy.

“Sige na, Noy.”

Muling kumilos ang sekyu. Dinampot ang pinakamalaki at pinakamagarang tropeo sa maayos na salansan. Inilipat sa di kalayuang hukay na nasa gitna ng damuhan.

Nagtaka si Dani. “S-saan dadalhin iyon?” tanong niya kay Jude, nanlaki ang mga mata.

Hindi kumibo si Jude. Kaya tuloy lang sa paghahakot ang mga kasama ng sekyu, pati na ito. Hanggang sa mailipat na ang lahat ng nakasalansan sa apat na trolley. Nakatumpok na ang mga ito sa gitna ng hukay. Naging munting bundok ng kinang at kislap sa gitna ng patag na damuhan.

Nangingilabot na si Dani. Dinaklot niya ang harapan ng roba ni Jude at bahagya niyang inalug-alog ito para makuha niya ang buong atensiyon nito.

“Jude! Ano ang big sabihin nito? Bakit–?”

Seryoso ang anyo ng lalaki. Nakatitig sa kanya habang nagsasalita sa mga tauhan, “Puwede n’yo kaming iwan. Maraming salamat,” wika nito. “Ang gaas at posporo, Noy?”

“Nandiyan sa katabing trolley ninyo boss,” tugon ng sekyu bago tumalikod at umalis sa harap nila.

Napalunok si Dani. Unti-unti na niyang naiintindihan ang nangyayari. Ginagawa na ni Jude ang isang bagay na inisip niyang imposibleng mangyari!

HIS SECRET BRIDE-22

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age