His Secret Bride-22

“Sandali, Jude,” pigil niya. Hinawakan niya nang mahigpit ang malapad na kuwelyo ng roba nito. “S-susunugin mo ang mga iyon? Sisirain mo ang mga pinaghirapan mo?”

Tumitig si Jude nang matagal sa mga mata ni Dani. Inaarok ang lalim ng kanyang damdamin. “Ayaw mong patunayan ko sa iyo na ikaw lang ang mahal sa akin? materyal na katunayan lamang ang mga iyan. Maari ko silang iwaglit sa akin anumang sandali, lalo’t ang magiging kapalit ay kayong dalawa ni Daniel.” pahayag nito.

“Ikaw at ang ating anak!” Muntik nang matumba si Dani sa narinig. Labis ang kanyang pagkabigla. Hindi niya inakalang alam na ni Jude ang tungkol kay Daniel. Bakit hindi man lang ito nagpapakita ng pagkasuklam?

“H-hindi ka nagagalit sa akin?” tanong niya, gusto niyang makatiyak. Saglit na nabura ang mahabang panahon na nagdaan. Nagbalik ang kanyang kawalan ng tiwala sa sarili nung edad-disiotso siya. “Kailangan kong sundin ang mga kagustuhan ng mga magulang ko. At–at wala ako sa normal na kalagayan noon…” Ibig niyang magpaliwanag ngunit namamanhid ang kanyang dila.

“My dear baby,” anas ni Jude. Hinagkan siya sa noo at ilong, mistulang musmos siya na inaalo. “Ikaw ang dapat na nasusuklam sa akin, Danica. Ako ang nang-api sa iyo noon.”

[Want to read the Start of Stories Online titled – HIS SECRET BRIDE…? Click Here!]

Napakurap-kurap siya nang mangilid ang luha sa kanyang mga mata.

“Oh, Jude, labis lang ako nasaktan noon. Umandar ang pagiging isip-bata ko at–”

Tinikom ng isang hintuturo ni Jude ang mga labi niya. “Huwag mong sisihin ang sarili mo, Danica. Ako lang ang may kasalanan sa mga paghihirap na dinanas nating dalawa. Naghangad akong manilbihan sa dalawang panginoon. Dapat ay namili ako. “O kaya ay natuto akong manindigan para sa aking karapatan na umibig at magmahal. Masyado akong nakinig sa ibang tao noon. I’m sorry babe. Hindi na mauulit ang pagiging second mo sa buhay ko.”

Tuluyan nang pumatak ang luha niya. Nag-animo perlas na kristal muna habang nakabitin sa malantik na pilik-mata niya bago dahan-dahang gumulong.

“N-Napanood ko si Benjo kagabi,” wika niya. Nakakaramdam siya ng awa sa talent manager ngayong nasa kanya na ang tagumpay ng pagbabalik ni Jude sa piling niya. “He’s full of anger. Sisirain ka raw niya.”

Napailing lang si Jude. “Hindi niya puwedeng sirain ang isang bagay na hindi na niya pag-aari, Danica. Ako ang may kakayahang sumira sa kanya, kung gugustuhin ko.” Tumikhim ito bago nagsalita uli. “Tatanggapin mo ba ako kung hindi na ako ang sikat na singer/composer?”

Napamaang siya “A-ano’ng ibig mong sabihin?”

“Aalis na ako sa magulong daigdig na kinalalagyan ko. Sasama na ako sa iyo. Mas gusto ko ang tahimik at payapang pamumuhay. Kasama ng ating anak!”

Nakahilig si Dani sa isang balikat ni Jude habang nagmamaneho ito. Banayad ang takbo ng kanilang sasakyan. Walang pagmamadali. Lahat ng oras ay kanila lang. Walang schedule. Walang appointment. Walang shooting. Walang show. Wala lahat.

Tanging si Danica lamang. O kaya’y tanging si Jude lamang. O si Daniel…

“Happy, babe?” tanong ni Jude habang hinahaplos ng isang kamay nito ang buhok niya.

Tumango si Dani. “Masayang-masaya ako. Pati sina Mama at Papa at si Daniel. Ikaw?”

Tumawa nang mahina si Jude. Isang malamyos na tunog na naghahatid ng kiliti sa kanyang damdamin. Natupad na ang mga pangarap ko. Unag-una, nagpakasal ka na sa akin. Wala ka nang kawala dahil totoo na ito. Ikalawa, tinanggap ako ng mga magulang mo, Ikatlo, tanggap na rin ako ng anak natin. Ano pa ba ang puwede kong hilingin?”

Sumeryoso si Dani. Anim na buwan pa lang na nawawala sa sirkulasyon ang lalaki. Hindi pa tiyak kung hindi nito hahanap-hanapin ang dating daigdig. Ngunit kapag nangyari na ito, ibibigay niya ang buong suporta sa kabiyak. Hindi na siya mananaghili o magseselos sa propesyon nito.

“Iyong dati, busy nightlife and bright light?” wika niya. Inilayo niya ang sarili dito para makita niya ang reaksiyon ni Jude.

Tumaas ang dalwang kilay ng lalaki. “Bagong kanta ba iyon? Busy nightlife and bright lights? Teka, gawan kaya natin ng melody iyan. Baka maging jingle pa sa commercial,” tudyo nito habang naghihimas ng baba.

“Ikaw talaga, puro ka kalokohan,” saway niya.

“Aba, hindi ako nagbibiro,” salo naman ng lalaki. Sumulyap sandali sa kanya para ngitian siya. “I’m getting old , Danica. Ilang panahon na lang, kailangan ko nang bumaba. Hindi ko na hihintayin na ipagtulakan akong pababa, Ngayon, kung nag-aalala ka na baka ma-bored ako, marami akong puwedeng gawin kahit na nasa bahay lang. I could write song I like. I don’t have to sell them. They would be dedicated to you my sweatheart.”

Nangislap ang mga mata ni Dani. “Pareho pala tayong magiging freelancer,” wika niya. “Hindi kaya tayo magkasawaan kapag araw-araw tayong magkikita, magmula umaga hanggang gabi?”

“No, of course not,” maagap ang tugon ni Jude. Sumulyap uli ito sa kanya. “Baka ikaw ang magsawa, hindi kaya?”

Umirap si Dani sa asawa. “Sinusubukan mo na naman ba ako?” pananalakab niya.

Sa mga unang buwan ng kanilang pagsasama, daig pa ni Jude ang isang tunay na paranoid. Para bang palagi siyang mawawala nang mawawala. Kapag nawaglitg siya sa paningin nito, naghahanap agad.

Kunsabagay, ganito rin siya nung una. Pareho kasi silang hindi makapaniwalang sila na nga. Para bang isang panaginip lamang ang mga pangyayari matapos ang pagliligpit nila ng mga tropeo at plake at medalya na gustong sunugin ni Jude para patunayan sa kanya na siya lamang ang importanteng bagay sa buhay nito.

Kapag narinig na pala niya ang sinseridad at katapatan sa mga simpleng kataga lamang, maniniwala na siyang tutoo na ang naririnig niya.

Ang naging pagkakamali niya, naging makasarili siya pansumandali. Hindi niya naisip na baka ganito rin ang pakiramdam ni Jude. Na kailangan din nito ng ibayong kasiguruhan at katiyakan ng damdamin niya para dito. inisip niyang siya lamang ang may karapatang magduda at mawalan ng magtitiwala sa sarili.

HIS SECRET BRIDE-23

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age