His Secret Bride-3

“Good morning,” bati niya, pormal ang tono. “What can I do for you?”

Tumaas ang isang aroganteng kilay. “So formal, Danica,” anito, sarkastiko na ang tono. “I used to remember you as a casual and informal person.”

May naulinigan siyang paparating na mga yabag sa koridor. Umalon ang pangamba sa kabuuan niya. Hindi niya mapigil ang takot na di-maipaliwanag kung saan nagmula. Basta, naisip lang niya na ayaw niyang may makaalam na dati silang magkakilala ni Jude Juarez.

Pagtatawanan siya ni Boss John. O kaya’y maiinis ito dahil magandang contact sa itaas ang lalaking mang-aawit at hindi niya ginagamit ang impluwensiya para sa ikauunlad ng sarili.

“Please, come in,” aya niya, paangil.

Ngumiti ang lalaki, medyo paangil din.

“Have a seat.” Isinenyas niya ang nag-iisang upuan habang palapit siya sa swivel stool.

Kontralado na ang ekpresyon niya nang muling humarap sa bisita. Siya na ang unang nagsalita para nasa kanya ang kontrol ng manibela ng konbersasyon.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HIS SECRET BRIDE…? Click Here!]

“Gusto mo bang sabihin ko kay boss na inaalis mo ako sa grupo? I won’t mind. I need a vacation. Kararating ko lang galing sa Pampanga.”

“Alam ko,” pakli ni Jude. Matiim ang anyo.

Nagulat si Dani sa narinig. Hindi siya nakahuma.

“Ikaw talaga ang hinintay ko para gumawa ng special shots,” patuloy ng lalaki.

Napatitig siya nang matagal. Hindi na kataka-taka ang makinis na balat nito, pati ang makikinang at mapuputing ngipin. Isang celebrity ang kaharap niya. Malaki na ang ipinagbago. Malayo na ang narating. Pulos mamahalin na ang jeans at ang poloshirt na itim. Ang diver watch at ang makapal na kadenang ginto na nasa leeg nito. Hindi niya mapigilan ang sarili na sumulyap sa mahahabang daliri nito nang magkaroon ng pagkakataon.

Kahit na alam na niyang wala siyang makikitang singsing doon, nakaramdam pa rin siya ng kurot sa kalooban.

Umiling siya. “Hindi tutoo iyan. Nakapag-umpisa na ang campus tour concert mo, nung isang linggo pa.”

Tila umaaliwalas ang mukha nito. “Pinanonood mo ako? Hindi kita nakikita,” wika nito.

Napamaang siya. Hindi siya nanonood ng concert nito — pero hindi niya maiwasang manood ng replay sa telebisyon. Lalo na kapag tulog na ang mga kasambahay niya. Wala na kasi siyang kahihiyaan kapag napapaiyak na siya…

Tumindig siya at tumitig nang matagal sa lalaki. Pilit niyang pinatiim ang anyo.

“Bakit naman ako manonood ng mga palabas mo? Marami naman akong puwedeng pag-ukulan ng mga oras ko.” Nabigla marahil siya dahil muntik nang matumbok ng lalaki ang lihim niya. Huli na nang mamalayan niyang masakit ang mga salitang numulas sa kanyang bibig.

Dagli siyang tumalikod para hindi makita ang bumabadhang kirot sa mukha ng lalaki. Matagal na panahon ding nangarap siyang muli silang magkikita ni Jude, ngunit wala sa hinagap niya na pupuntahan siya ng lalaki sa teritoryo niya. Mas posible para kay Dani na magkikita sila ni Jude sa mga show o shooting na malimit niyang puntahan kapag siya ang nakasalang sa mga kliyente ng studio.

Muli siyang humarap sa lalaki. Hinayaan nang bumadha ang matinding poot na kanina pa pinipigil.

“Bakit ka nandito, Jude?”

‘Para magbalik ka sa piling ko. Come back to me, babe…’ Ang mga katagang ito ang pangarap niyang marinig kapag nanaginip siya nang gising tungkol sa muling pagkikita nila ni Jude — ang kanyang lihim na asawa!

Bumuka ang bibig ng lalaki, matapos isuklay ang mahahang daliri sa madulas at makintab na buhok na hanggang balikat nito. Ngunit bago nito masabi ang gustong ipaalam sa kanya, mayroong kumatok sa pinto ng opisina niya.

Nasira ang tumatamis na atmospera. Nanumbalik ang kapaitan ng nakaraan.

Parang biglang nahimasmasan si Dani. Dali-dali siyang lumapit sa pinto. Para bang malulunod siya kapag hindi siya nakahawak agad sa seradura.

“Danica…” pigil ni Jude. “We have to talk first.”

Ipinilig niya ang kanyang ulo. “Twelve years nang tapos ang lahat sa atin, Jude. Let it be,” piksi niya.

Kumatok uli ang nasa labas. Mas malakas.

Lalong nagmamadali sa paghakbang si Dani ngunit mas maagap ang lalaki. Nahawakan siya agad sa isang braso.

“Hindi puwede, Danica. Maraming unfinished business sa pagitan natin.” wika nito, paasik. Hinawakan na rin ang isa pang braso niya. Mahigpit ang pagkakadaklot ng mga daliring matitigas sa kanyang nanlalambot na mga kalamnan.

“Danica…babe,” bulong ni Jude habang papalapit ang matiim na bibig sa mga labi niyang pinatikom ng pagtutol.

“Huwag mo akong tawagin nang ganyan,” protesta niya. Nanghihina siya kapag naririnig ang mga pangalan na kaytagal nang di nasasambit sa kanyang pandinig.

Sinamantala ni Jude ang pagkakataon. Hinapit siya nang husto sa beywang at likod para tuluyan na siyang mabihag ng matipunong bisig. Walang gatol na nagkatagpo ang kanilang mga labi.

Napaungol siya nang tuloy-tuloy na humalagpos ang sinusugpo niyang mga damdamin. Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumipad na sa hangin ang kanyang kakayahang magkontrol. Iniangat niya sa ere ang mga braso niya para kumapit nang mahigpit sa batok ng kaniig.

Hindi nila namalayan ang pagbubukas ng pinto. Nakakulong sila sa sarili nilang daigdig.

Kapwa sila naghahabol ng hininga nang maghiwalay sandali ang kanilang mga bibig na nagniniig. Nagkatinginan sila.

Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang may tumikhim sa gawing likuran nila. Muling bumalik ang mapait na realidad, ang malamig na mundong kanilang ginagalawan. Dali-dali siyang nagtangkang kumawala ngunit hindi natinag ang mahigpit na pagkakayapos ng lalaki sa kanya.

Sabay silang luminga sa pinanggalingan ng mahinang ingay. Nanunuyo ang lalamunan niya. Nanlalamig ang mga pisngi niya.

Nakamasid sa kanilang dalawa ang seryosong mga mata ni Boss John.

“Well, nobody mentioned to me that you knew each other,” umpisa nito, matalinhaga ang tono. “Intimately,” dugtong pa, medyo pauyam.

“N-no…” agap ni Dani. Mahina at paos ang pagtutol na iyon na numulas sa mapuputlang mga labi. Nanlaki ang mga mata kaya malinaw na nababasa ang matinding sindak na nakasakmal sa buo niyang katauhan.

HIS SECRET BRIDE-4

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age