His Secret Bride-5

“Marami, Danica. At kung gusto mong huwag maulit ang eksena kanina — don’t provoke me.”

“Pinagbabantaan mo ba ako?” pakli niya.

Umiling si Jude. “Hindi. Gusto ko lang malaman mo na nagiging irresistible ka kapag nagagalit.”

Nag-apoy ang mga pisngi niya. Gumapang ang init hanggang sa leeg at punong-teynga niya.

“Aba’t–” Kinontrol niya ang galit. Kailangang manatiling malinaw ang kanyang katinuan. “Kung ganito ang magiging tema ng pag-uusap na ito, ayaw kong magpartisipa.”

Ngumiti lang ang lalaki. Sumulyap ito sa relong panggalang. “Lunch time na. Puwede ba kitang imbitahan sa lunch. Treat kita.” aya nito.

Saglit na hindi nakahuma ang dalaga. Hindi niya inaasahan na ganito ang susunod na lalabas sa mga labi nitong di niya mapigil na di matitigan.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HIS SECRET BRIDE…? Click Here!]

Dinampot niya ang carry-all bag at ang jacket. Tapos na naman ang trabaho niya. Rerepasuhin na lamang niya pagdating sa bahay. Mayroon siyang mini-studio doon.

“Salamat na lang, Jude. Papauwi na rin ako,” tanggi niya.

“Then invite me to your place,” suhestiyon nito, kaswal ang tono. “Just for old time’s sake?”

Nanikip ang dibdib ni Dani. “Mahigpit ang parents ko,” tugon niya nang muli mabawi ang boses. “Wala na talaga tayong puwede pang pag-usapan, Jude — ”

Napahinto siya nang gagapin ng lalaki ang isang kamay niya. Itinaas sa ere ang mga daliring tila hinubog na kandila. Mga sensitibong instrumento na nagpapagana ng mas delikanteng kagamitang teknikal. Para makapag-imbak ng napakagandang anggulo ng mga spektakular na eksena sa isang palabas.

Ang isip ni Dani ay parang negatibo ng kamera. Maraming mga larawan na nakaimbak, ngunit hindi hinahayaang masaksihan nang gising ang may-ari. Dumadaloy lamang ang mga gunita kapag natutulog siya.

Nang mga sandaling iyon, habang magkahinang ang kanilang mga mata, kusang umagos ang mga gunita. Nasa harap siya ng lalaking nagpakilala ng kanyang tagong pesonalidad. Ang nilalang na pumukaw sa kanyang nakakubling init, nagpalagablab dito hanggang sa siya ay madarang nang husto. saglit siyang nakalimot at muntik na ngang matupok sanhi ng sandaling kahinaan.

Napapitlag siya nang maramdaman niya ang hapdi ng palaging kasabay ng bahaging iyon ng kanyang pribadong pelikula. Hinaklit niyang pahila ang kanyang kamay.

“Bakit ginugulo mo ako ngayon?” usig niya. Hindi siya maaring magkamali sa hinuha niya.

Napatitig sa kanya ang lalaki. Matagal bago ito nakapagsalita. “Ganyan ba ang inaakala mong ginagawa ko, Danica?”

Napalunok siya. May bahid ba ng matinding sakit sa tinig nito? tanong niya sa sarili. Muli, sinupil niya ang awa. “Winasak mo ang magandang paningin ko sa iyo noon, Jude. Hindi na maaring buuin ng panahon.”

Pumiksi siya. Napatindig nang wala sa loob. “Stop calling me Danica!” angil niya. “Matagal nang wala ang babaeng iyon!”

“Don’t say that, please!” bulalas ng lalaki. Larawan ng matinding tensiyon ang mukha nito. Nagkaroon ng puting linya ang palibot ng bibig nito. “Dani — okey, I’ll call you Dani from now on.”

Pinilit niyang huminahon ang kanyang sarili. Yumuko siya at pumikit nang mariin. “I’m sorry,” bulong niya. “A-ano ba ang gusto mong pag-usapan natin. Let’s get it over with. Ayaw kong magtrabaho nang maraming problema sa pagitan natin.”

Huminga nang malalim ang lalaki habang pinakikinggan ang sinasabi niya.

“No, I changed my mind. Hindi pa siguro ito ang takdang sandali ng mga rebelasyon sa pagitan natin. Please, have lunch with me, Dani. Just pure business,” pakiusap nito.

Hindi niya napigilan ang sarili sa pagtango. Kaya niyang labanan si Jude Juarez kapag nagmamatigas ito at tila napakataas. Ngunit kapag nagpapakumbabang katulad nang ganito, agad na napapalambot ang kanyang kalooban.

Nagpauna siya sa paglabas. Hinintay niya si Jude na makalabas sa may pintuan para maikandado niya ang pinto.

“The same place?” tanong nito habang papalabas na sila sa gusali.

Nagkibit lang ng isang balikat si Dani. Hindi niya maiwasang magsisi sa ginawa niyang pagpayag ngayon. Paano niya papakitunguhan ang lalaking ito na kaytagal pinag-aralang kamuhian at kasuklaman? Para bang noon lang siya nagising mula sa isang malalim na pagkakatulog.

“Ano ang order mo?” tanong uli nito nang makaupo na sila. Nasa kabilang bloke lamang ang restawran kaya madali nilang narating.

Sa waiter siya nakipag-usap. “Soft taco at iced tea.”

“Same,” wika ng lalaki nang ito naman ang balingan ng waiter. “Plus fresh salad, please.”

“I’m still health-conscious,” wika nito sa kanya nang makaalis na ang tagapagsilbi. Sinipat nito ang katawan niya na hindi natatakpan ng lamesang bilugan. “Slim ka pa rin. I’m glad.”

Kinagat ni Dani ang dila niya para hindi siya makapagsalita ng di-maganda sa kaharap. ayaw niya ng mga personal na komento, ngunit ayaw din niyang magkaroon ng mainiting pagtatalo. Kaya nanahimik na lamang siya at iginala ang paningin sa paligid.

Napuna niyang sila man ay inoobserbahan din ng ilang mga pares ng mga mata na nasa palibot. Sa isang sandali, nakalimutan niyang kilalang tao ang kasama niya. Ngunit agad ring nabura ang ilusyon nang makitang papalapit ang isang babae na mukhang agresibo. May hawak itong ballpen at notebook na kulay-itim.

“Hi,” bati nito sa kanila. Para bang araw-araw silang nagkakausap. Matapos titigan nang matagal si Dani, lumipat ang buong atensiyon nito sa lalaki. “May I ask for an autograph, Mr. Jude Juarez? I’m Mynette from Stargazer Magazine. May I ask who’s your companion?” Nakangiti ito habang nagtatanong, pero ngiting-plastik.

Ngumiti rin nang pa-plastik si Jude. Nakakitawa ang mga mapuputi at pantay-pantay na ngipin nito.

“She’s a good friend of mine, Mynette-from-stargazer-Magazine,” tugon nito.

Kumislot ang puso ni Dani na nakalibing sa yelo. Patuloy pa rin palang nasasaktan kahit na malamig na malamig na ang kinalalagyan.

Tamilmil siya sa kanyang pagkain nang makaalis na ang babaeng madaldal. Pinatunayan ng katabilan nito ang sinabing propesyon. Hindi niya mapigilan ang humanga sa galing ni Jude na iwasan ang maraming mga tanong na may nakatagong patibong.

Tila palakaibigan at tapat ang pananalita nito habang nakikipag-usap sa reporter pero pulos blangko naman ang nilalaman ng matatamis na salitang numunulas sa bibig nito. Pang-showbiz lang talaga.

HIS SECRET BRIDE-6

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age