His Secret Bride-6

Kabaligtaran ng tutoong katauhan na nakilala niya ang imaheng lumilitaw sa isipan niya habang nakikinig sa plastikang usapan.

Sinamantala ni Mynette ang kabaitang ipinakita ng celebrity. Marami ang itinanong habang pasulyap-sulyap sa dako ni Dani. Binura niya ang anumang ekspresyon sa mukha niya.

“Don’t you like salad?” tanong ni Jude nang hindi siya kumukuha ng mga ginutay na gulay na nakalagay sa isang bowl.

Umiling lang siya. Patuloy na sinimsim nang marahan ang kanyang iced tea.

“Are you sulking?”

Nagtagumpay si Jude na mapatitig siya nang diretso dito. “Hindi,” tugon niya.

Sinipat siya ng matitiim ng mga mata. “Hindi ka kumikibo. Akala ko, nagmamaktol ka.”

Bahagyang napangiti si Dani. “Hindi na ako marunong magmaktol, sa edad kong ito,” wika niya.

“Sa tingin ko, parang hindi ka tumanda,” anito, nanatiling nakatitig sa dalaga.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HIS SECRET BRIDE…? Click Here!]

“Huwag kang mambola, Jude,” piksi niya. Ganito ang kinaiinisan niya kapag nasa trabaho siya. Karamihan ay mga lalaki at siya lang malimit ang natotokang babae, kaya nga marahil palagi siyang inilalagay sa trailer ni Boss John. Hindi pa rin siya pinapaalpas kahit na parang lalaki na rin siyang kumilos at manamit.

A, natural yata sa mga lalaki ang maging mambobola! wika niya sa kanyang sarili.

Napamaang siya nang marinig ang mahinang pagtawa ng kaharap. “Hindi ka pa nagbabago, Danic — este, Dani pala. Masungit ka pa rin.” Nakatawa si Jude habang pinagmamasdan siya.

Parang natutunaw ang kanyang kalooban habang nakikita niya ang mga ningas na nasa likod ng mga mata ng lalaki. Ganito ang paraan nito noon kapag may nais itong gawin na —

Kinitil agad niya ang nabubuong larawan ng isang pribadong sandali.

“Tapos na akong kumain,” pahayag niya habang inilalapag ang basong wala nang laman.

“So, puwede na tayong mag-usap?”

Kinabahan siya. Napakakulit naman ng lalaking ito! bulong niya sa sarili. “Ano ba ang gusto mong pag-usapan?”

Tumikhim muna ang lalaki. “Bakit mo ako iniwan, Dani?” tanong nito, seryoso ang tono at ang anyo.

Kahit na ito ang inaasahan niyang marinig, hindi pa rin niya napigil ang sariling reaksiyon. Sumulak ang itinanim niyang poot sa dibdib. Nagpumiglas para makakawala.

“Nakuha mo pang magtanong?” Mapait ang ngiti niya. Mapang-uyam ang tinig niya.

Nakaramdam siya ng kasiyahan nang makita ang pamumula ng lalaki. Medyo hindi masarap sa pakiramdam niya dahil nakakasakit siya pero hindi niya puwedeng ipagkait sa kanyang kalooban ang makaganti kahit na paano.

“I’ve been feeling sorry for twelve years now, Danic — Dani,” wika nito. Mababa at mahina ang tinig. “Lahat na ng masasakit na emosyon narananasan ko nang mawala ka sa akin,” patuloy nito.

Pinigil niya ang kanyang damdamin. Hindi siya puwedeng maantig ng himig-naghihinakit ng lalaki.

“Hindi ako makapaniwalang magagawa mo sa akin ang ganoon. I had believed that you really loved me then.”

Nanatili siyang walang imik. Nais niyang sabihin na ganito rin ang paniniwala niya noon ngunit hindi dapat malaman ng lalaki ang mga nadarama niya ngayong nagkita na naman silang dalawa.

“Dani — ” bulong ni Jude, pigil ang tinig. Iginala niya sa paligid.

“Wala akong gustong sabihin sa iyo, Jude. Matagal nang walang komunikasyon sa pagitan natin. Marami na tayong pinagdaanan pareho,” pahayag niya.

“Wala akong ipinalit sa iyo, Dani,” bulong ni Jude.

Kumunot ang noo ni Dani. Marami siyang nababasang publisidad tungkol sa lalaking ito. Mahirap paniwalaan ang mga bagay na sinasabi nito.

Nakasapo sa dibdib ng lalaki ang isang kamay nito, tila nanunumpa. “Maniwala ka sa akin,” patuloy nito. “At ikaw ay ganito rin, hindi ba?”

Lalong kumunot ang noo ni Dani sa narinig.

Tila nabasa ng nabasa ng lalaki ang isipan niya.

“Nagkakawentuhan kami ni John kanina,” wika nito bilang paliwanag.

Napatiim-bagang siya. “Ano naman ang alam niya sa personal na buhay ko?” hamon niya.

“Wala,” tugon ng lalaki. “And that’s interesting, Dani. You’re a beautiful woman. And extremely sensuous.”

Hindi alam ni Dani kung saan siya titingin. Tutoo ang sinasabi ng kaharap niya at hindi magagawang magsinungaling. Hindi niya kayang tingnan nang diretso ang lalaki.

Muli, katahimikan ang ginagamit niyang pananggalang. dinampot niya sa sahig ang carry-all at ang jacket na nasa katabing upuan naman. Ipinakita niya ang relo niya sa lalaki. “Tapos na ang lunch break ko, Jude. Mauuna na ako,” paalam niya.

“Dani, sandali,” pigil ng lalaki, ngunit hindi siya nakikinig. “Danica — ”

Nagmamadaling siyang lumayo sa lamesa. “Goodbye,” pahabol niya nang mapatapat sa lamesa ng reporter na palaging nagmamasid sa kanila. Nanlalaki ang mga mata nito nang makadaan siya. Sinundan siya ng tingin hanggang sa makalabas siya ng pinto.

Inabutan siya ni Jude sa may parking lot ng studio. “Dani!” tawag nito. Matigas na ang tono pero lalo lamang niyang binilisan ang paglakad. Tuluy-tuloy siya sa loob ng gusali, sa opisina ng manager.

Nagulat si John nang makita siya.

“O, akala ko nag-out-for-lunch ka?”

“Boss, hindi ko kayang gawin ang proyektong ito,” umpisa niya agad. Hindi na siya nagpaliguy-ligoy. “I want to be out.”

Napamulagat ang binata. “Ano’ng–?”

Bago pa ito nakapagsalita nang buo, bumukas uli ang pintuan. Si Jude naman.

“If she’s asking out, scrap the whole project, John,” utos nito bago pa sila nakahuma pareho.

Nagpalipat-lipat ang paningin ni John sa kanilang dalawa, nalilito. “Teka, ano ang nangyari sa inyong dalawa? Akala ko ba okey kayo?”

“Hindi kami okey,” pakli ni Dani.

“Hindi ba, good friends kayo?”

“Hindi ko siya kaanu-ano,” dagdag ng dalaga.

“Asawa kita, Danica,” salo ni Jude. Matigas na ang anyo.

“Asawa?” ulit ni John. Nakaluwa na ang mga mata talaga.

“Hindi kita asawa!” tanggi ni Dani. Madiin ang pagsasalita niya. Nandidilat ang mga mata niya sa galit.

“Kasal tayo, Danica,” diin ni Jude.

“S.M. lang iyon. Void ang kasal na iyon!” bawi niya.

“S.M.,” ulit ng nalilito na talagang si John.

“Secret Marriage, pare,” tugon ni Jude, pa-buntong-hininga. Tila nag-aalinlangan din. Kapagkuwa’y may dinukot ang isang kamay sa dibdib ng poloshirt. Inilabas ang kuwintas.

HIS SECRET BRIDE-7

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age