His Secret Bride-7

Nakita ni Dani ang singsing na ibinigay niya rito noon.

Dakong huli na lang niya iniisip na walang bisa ang naganap na kasal sa kanilang dalawa ngunit nang mga sandaling pumirma sila ng kapirasong papel sa harap ng isang di-kilalang opisyal na nagbebenta ng mga ganitong klaseng serbisyo, tutoo sa loob niya ang panunumpa na ibibigay niya nang buong-buo ang sarili niya sa lalaking ito — sa isip, sa salita, at sa gawa.

May bahagyang nginig ang mga kamay ni Jude habang kinakalas ang kuwintas sa keeg nito. Kinuha nito ang singsing. “Ito ang katibayan ko, John.”

Napapikit si Dani sandali nang ibinigay nito sa binatang amo ang singsing. May nakasulat sa loob niyon; Danica belongs to Jude…eternally.

Habang binabasa nang malakas ni John ang mga kataga, nagsusumigaw ang kalooban niya. Hindi na ako si Danica! Hindi na!

“As expected, hindi naka-rehistro ang marriage contract na iyon,” pahayag ni Jude matapos ibalik sa kuwintas ang singsing. “Pero naniniwala ako sa kasal namin ni Danica. And I think, that made it valid and legal.”

[Want to read the Start of Stories Online titled – HIS SECRET BRIDE…? Click Here!]

“Well, consult a lawyer, you two,” wika ni John matapos ang maikling pagmumuni-muni. Halatang mas nakikialam ito sa naunang pahayag ng lalaki. “I must ask you to be civilized, both of you. Dani, please be responsible. This production is very important to the company, our company. Jude has given us a very good price. Kailangan natin ng mga bagong equipments, hindi ba? So, we need the money. Please set aside your personal differences. It will only be for four weeks.” Nakikiusap at nagsusumamo ang tono nito.

Nanatiling nakayuko si Dani nang ilang sandali. Nagtalo ang kalooban niya. Apat na linggo lang. Oo, apat na linggong pagbabakasyon sa impiyerno iyon habang pilit niyang pinaglalabanan ang tumitinding atraksiyon niya sa lalaking una’t huling minahal sa buong buhay niya.

Pamaya-maya, wala siyang nagawa kundi ang tumango. “Okey,” bulong niya. Talunan ang hitsura niya.

“Thank you for not asking for conditions,” tuya ni Jude. Nagbago ang attitude nito nang tumanggi siyang mahulog muli sa balon ng karisma nito.

Inignora niya ito. “May ipagagawa pa kayo, boss?” tanong niya sa nagpapasalamat na si John.

Umiling ang amo niya. “Wala na, Dani. Thank you very much.” May sinseridad ang tinig nito, kontra sa tinuran ni Jude.

Ni hindi na siya sumulyap sa lalaki nang tumindig siya at humakbang palabas.

“Danica — ”

“Hayaan mo na muna siya, Jude. Kailangan niya ng kaunting panahon para makapag-isip. I’m sure you know that she is a very sensible girl,” narinig niyang wika ng boss niya.

‘Sensible girl,’ ismid ni Dani sa sarili. Ang mga physical attributes lamang niya ang napansin ni Jude noon. I like your hair… Your skin is so soft, so smooth.. You’re so sweet!
Hindi niya namalayan na nahihilam na sa luha ang mga mata niya. Hindi dahil sa galit lang. Mayroon nito pero hati sila ni Jude. Galit din siya sa sarili niya. May halo ring pagkapahiya at panghihinayang.

Nabasa niya ang katanungan sa mga mata ni Jude kanina kaya hindi siya makatingin nang diretso dito. Nasaan ang singsing na ibinigay nito sa kanya? Pumikit nang mariin si Dani. Pilit na binubura sa alaala ang nang-uusig na panigin ng lalaki…

Nung hapon na iniwan niya si Jude, may labing-dalawang taon na ang nakakaraan, tumuloy siya sa teminal ng bus. Ayaw na niyang magpakita pa sa lalaki kaya hindi na sumagi sa isip niya na umuwi muna sa bahay nila bago siya aalis. Wala siyang dalang pera; ibinayad na kasi niya sa duktor. Kaya napilitan siyang isangla ang suot na singsing para magkaroon ng pamasahe.

Wala naman siyang planong maging permanente ang pag-iwan niya kay Jude. Balak lang niyang magpalipas ng sama ng loob. Masyadong matindi ang sakit ng inabot niyang kahihiyan sa kamay ng asawa noon.

Mula sa recording studio na pinag-abangan niya sa lalaki nang ilang oras, nilakad lang pala niya ang distansiya nito hanggang sa terminal. Hindi niya namalayan na umuulan na at siya ay walang payong habang naglalakad. Nabasa ng ulan ang kasuotan niya at natuyo ng aircon sa bus habang nagbibiyahe. Inaapoy na siya ng lagnat nang makarating siya sa probinsiya.

Mabuti na lang may nakasabay siyang kapitbahay. Naisakay siya sa traysikel para makapagpapahatid sa bahay. Magmula doon sa bahay, dinala siya ng mga magulang sa ospital. Sa loob ng buong panahon ng kanyang pagkakasakit, wala siya sa balanseng estado ng pag-iisip at kalusugan noon. Naging sunod-sunuran siya sa bawa’t suhestiyon ng mga magulang. Hanggang sa unti-unti niyang nalimot si Jude Juarez…

Pinahi ni Dani ang luhang namalisbis sa kanyang mga pisngi matapos ang pagbabalik alaala. Isinubsob niya ang ulo sa pag-aayos ng mga negatibo. Maghapon siyang nagtrabaho. Wala siyang sandaling ipinahinga para hindi makasingit ang anumang alalahanin. Madilim na sa labas ng munting bintana nang matapos siya.

Binuksan niya ito para makasingaw ang amoy ng mga kemikal ng ginagamit sa developing. Sinulyapan niya ng suot na relo. Alas siyete na pala. Naisipan niyang ipagpabukas na ang pag-iimpake ng mga pinatutuyong mga larawan. Tapos na naman ang paglalagay ng mga pangalan sa envelope na brown.

Ibang guwardiya na ang nakatoka sa harapan. Nakauwi na ang pang-umaga. Magalang itong tumango sa kanya nang magdaan siya. Katulad nang dati, matipid na ngiti naman ang iginanti niya.

Ngayon niya napupuna na hindi siya naging palakaibigan sa mga lalaki, anuman ang edad — maliban kay John. Iba ang tingin niya sa binata.

Itinali niya ng strap na goma ang carry-all bag sa likod ng motorsiklo. Suot niya ang jacket at helmet, pero hindi na ang dark glasses. Pinaandar niya ang makina at saglit na nag-rebolusyon sa bakanteng parking lot ang pinapainit na motor.

Habang daan, inaagaw pa rin ng nakaraan ang kanyang mga isipan kaya hindi niya napapansin ang sasakyan na sumusunod sa kanya. Nakabuntot sa kanya ang isang kotse na kulay asul hanggang sa tollgate exit. Nang makapasok siya sa subdibisyon, lumampas ang buntot niya.

HIS SECRET BRIDE-8

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age