His Sweet Innocent-4

“G-gusto ko siyang makausap, please!” Bumadha na ang histerya sa tono at mga mata niya.

“Wala siya rito, miss,” tugon ng babae.

Umiwas ito ng tingin. Inilipat na naman sa pagkain ang atensiyon.

“Ang mabuti pa’y kumain ka na muna. Para lumakas ka agad,” dugtong pa.

May punto ang babae. Wala siyang ibang puwedeng gawin kundi ang sundin ang payo nito. Kagabi pa nung huling kumain siya.

Huminga muna siya ng malalim upang sikaping maibalik ang normal na pakiramdam.

Ikinatuwa ng babae ang pagkalma niya. Nakangiti ito nang tulungan siya sa mas kumportableng posisyon.

Hindi na gaanong nagulat si Lorena nang matagpuang hinang-hina pa rin ang pakiramdam niya.

“Siyanga pala, ako si Miding. Ikaw?” pakilala ng babae.

“L-lorena.” Tinanggap niya ng buo ang alok na pakikipagkaibigan ni Miding. Mas kailangan niya ng kakampi kaysa sa kaaway sa mga oras na iyon.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HIS SWEET INNOCENT…? Click Here!]

“Taga-Lipa, Batangas ako. Ikaw?”

“Taga-Malolos, Bulacan naman ako.” sagot ni Miding.

Pareho na silang walang gaanong punto kaya nahulaan niyang matagal-tagal na sigurong namalagi sa Maynila ang kausap. Tila nabasa nito ang iniisip niya.

“Limang taon na akong naninilbihan kay Sir Andro, Lorena,” pahayag nito. “Nakuntento ako dahil mabait na amo ang buong Pamilya Pedrigal.”

Hindi niya napigil ang magtanong.

“Ilan sila sa pamilya?”

Nagsandok muna ng mainit na sopas sa isang malalim na mangkok si Miding bago tumugon.

“Nag-iisang anak lang si Sir. Kasama niya sa bahay ang kanyang ina at dalawang tiyahin na pulos mga biyuda na.”

Naupo ito sa gilid ng kama upang simulan na ang pagpapakain sa kanya.

“Tutulungan muna kita habang mahina ka pa.”

“N-nandito silang tatlo sa bahay na ito?”

Ang buong atensiyon ni Lorena ay naaresto ng unang pahayag ni Miding.

Halatang nagulat ang kaharap sa konklusyon niya.

“Siyempre, wala dito — ay, sori.”

“Ang ibig mong sabihin, si Mr. Pedrigal lang ang umuuwi dito?”

Nabalisa si Miding pero hindi nito matanggihan ang pakiusap ng mga mata niya.

“Er, ang tutoo, ngayon lang uli magagamit ang bahay na ito. Nung mag-break sila ng huling girlfriend niya, nabakante na ito kaya bumalik na muna ako sa malaking bahay nila.”

Kahit na pahapyaw ang paliwanag, naunawaan na rin ni Lorena.

“K-kung gayon, dapat na akong umuwi ngayundin,” aniya, habang pilit na ikinikilos ang mga kalamnang naninigas at kumikirot.

“Ayokong magkagalit sila ng bagong nobya niya.”

Nalito naman si Miding sa tinuran niya.

“P-pero, hindi ba’t ikaw ang bagong girlfriend?” salo nito. “Natutuwa nga ako dahil parang iba ka sa lahat — ”

“H-ha?” Napabulalas na naman siya.

Ang kaunting lakas na naipon niya sa mga biyas ay agad na naglaho dahil sa pagkatigagal.

“H-hindi — h-hindi ako ang bagong girlfriend ni Mr. Pedrigal, Miding!”

Takang-taka ang kaharap.

“Kanina pa nga ako nagtataka, Lorena — pero ‘yon ang sinabi ni Sir Andro kaninang inihatid ka niya dito.”

Lalong naiskandalo ang pakiramdam ni Lorena.

“H-hindi tutoo ‘yan!”

Muntik na siyang mapasigaw kundi muling napaos ang boses niya dahil nangapos ang paghinga.

Natutop ng isang nanginginig na kamay ang tapat ng lalamunan niya.

Paano’y biglang nagtatalon ang puso niya. Para bang sa sobrang tuwa…

Napailing si Miding nang makitang namumutla na naman siya. Saglit siyang inalo.

“O, siya, siya, tama na muna ang pag-uusap na ito. Kumain ka na muna. Mamaya ka na uli magtanong, kapag malakas-lakas ka na. Kailangan ng katawan mo ng pagkain. Heto ang sabaw habang mainit-init pa.”

Halos hindi malunok ni Lorena ang isinubo sa kanya. Gulung-gulo pa rin ang isip niya, hanggang sa sumuko sa puwersahang paglunok. Nananakit na talaga ang lalamunan niya.

“T-tama na. Busog na ako,” wika niya matapos lumagok ng tubig.

Tiningnan ni Miding ang laman ng dinner plate na ni hindi man lang nangalahati. Pero hindi na ito nagpumilit pa.

Nagkibit ito ng isang balikat bago ibinalik ang pinggan na porselana sa ibabaw ng lampshade table.

“Masakit pa ba ang ulo mo? May iniresetang gamot na pampamanhid sa ‘yo. Gusto mong uminom ng isa?” alok nito.

Tumango ng bahagya si Lorena.

“S-salamat,” sambit niya.

Nanunumbalik na nga ang lakas niya. Nawawala na ang panlalamig ng buong katawan. Ginigitian na ng manipis na pawis ang balat niya.

Huminga siya nang malalim matapos malunok ang isang maliit na tableta. Hindi na niya hihintaying tumalab ang bisa niyon.

“Er, a-ano ba ang suot ko kaninang dumating ako dito?” tanong niya. Seryosung-seryoso ang tono.

Mataman siyang pinagmasdan ni Miding.

“Kung anuman ang sinabi ni Mr. Pedrigal, wala akong alam d’on. Empleyada rin lang niya ako. Sa kumpanya naman niya. ‘Yon lang ang kuneksiyon ko sa kanya.” wika niya.

Nagkamot ng batok si Miding.

“E, ‘yon kasi ang pagkaintindi ko, Lorena,” wika nito matapos mag-isip.

“Kung may bago na siyang girlfriend, hindi ako ‘yon, Miding,” dagdag niya.

“Kailangang makaalis ako agad dito dahil baka paparating na ang tinutukoy mong nobya ni Mr. Pedrigal.”

Nag-aalangan pa rin si Miding.

“Pero baka makagalitan ako ni Sir — ”

“Naka-uniporme ba ako nung dumating dito kanina?” muli niyang tanong.

Hindi niya hahayaang makapag-isip ng takot ang katulong nina Andro Pedrigal.

Alam niyang nagkamali ito ng pagkaintindi sa habilin ng amo pero kailangan pa muna niyang kumbinsihin ang kaharap.

“P-parang naka-uniporme ka nga,” ang mabagal na tugon ni Miding.

Nakahinga ng maayos si Lorena.

“‘Yong kulay gatas at tsokolate?” paniniguro niya. “Palda at blusa?”

Tumango si Miding.

“Kung nandito rin ang shoulder bag ko, maipapakita ko rin sa ‘yo ang company I.D. ko.” patuloy niya. “Maaaring nagkamali ka nga lang, Miding.”

Halatang nag-isip at nag-alangan si Miding. Subalit bandang huli sumuko rin.

“N-nagkamali nga siguro ako,” pag-amin nito kapagkuwan.

“Kung gayon, tulungan mo na sana akong makaalis agad. Hindi ako ang babaeng pinasisilbihan ni Mr. Pedrigal sa ‘yo.”

Saka lang kumilos si Miding. Mabagal sa umpisa, pero habang nagiging ganap ang pang-unawa ay bumibilis na.

Natataranta na ito nang magbalik. Dala ang naka-hanger na mga kasuotan niya.

HIS SWEET INNOCENT-5

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age