His Sweet Innocent-9

Ginapangan ng kung anong kilabot ang gulugod ni Lorena.

Umalsa ang manipis na balahibo sa batok niya. Ngunit hindi iyon dulot ng purong takot lamang, pakiramdam niya ay babala iyon na may mahalagang magaganap sa buhay niya…

Hindi na nakatanggi si Lorena nang ihatid siya ni Andro hanggang sa squatter’s area.

Ang tutoo ay hindi na niya tinangkang tumanggi dahil ibig niyang makita ng lalaki ang layo ng agwat ng katayuan nila sa isa’t isa.

Hindi malaki ang tiwala niya sa sarili, pero lalong hindi rin siya bulag.

Kahit na halos wala siyang karanasan sa pag-ibig, naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng mga malalagkit na titig ni Andro Pedrigal sa kanya.

At dahil alam niyang walang kahihinatnan na maganda ang atraksiyon na nadarama nila sa isa’t isa, nais niyang magising agad sa isang pangit na ilusyon ang lalaki.

Habang maaga pa ay dapat itong mawalan ng gana sa kanya. Nang sa gayon, hindi na siya masaktan nang husto.

[Want to read the Start of Stories Online titled – HIS SWEET INNOCENT…? Click Here!]

Kapag nandiri si Andro Pedrigal sa pusaling tinitirhan niya, tiyak na lalayuan siya nito kaagad.

Pero taliwas sa inaasahan niya ang nangyari. Hindi ito nandiri. Bumadha ang pagka-disgusto sa makisig na mukha ng lalaki, pero saglit lang.

Napalitan iyon ng simpatya habang nakamasid sa sobrang karukhaan na nakikita sa paligid.

Laban sa loob niya, lalong nadagdagan ang paghanga niya para sa lalaki.

Para tuloy nakalutang sa alapaap ang pakiramdam niya habang naglalakad sila.

At ang kanyang paningin ay tila ba nabulag sa kapangitan ng mga barung-barong at mga tambak na basura.

“Uh, t-tuloy ka,” sambit niya nang sa wakas ay makarating na sa bahay na inuupahan.

“Er, ingat lang sa mga baytang. Medyo mahina na ang mga kahoy,” paalala pa niya.

Inakyat nila ang hagdan patungo sa kuwarto ni Lorena.

Magta-tatlong taon na siyang nakatira doon pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung ilan ang bilang ng palapag.

Halos buwan-buwan yata ay nadadagdagan at nababawasan. Ang resulta, mistulang mga kahon ng pinagpatung-patong ang naging kabuuan ng bahay.

Saglit siyang napahinto nang mamataan ang landlady. Nakatayo ito sa may puno ng hagdanan na patungo sa silid niya.

Kakuwentuhan ang dalawa sa mga tenants na kaparehong mahilig sa tsismis.

Hindi maipagkakailang si Aling Narcisa ang may-ari ng kakatwang bahay-paupahan.

Paano’y patung-patong din ang iba’t ibang klase at kulay ng ipit sa maikling buhok na pinakulot at pinapula nang husto.

Katerno ng lipstik na palaging nakapahid sa medyo busalsal na bibig.

Kailanman ay hindi naging kumportable sa pakikiharap ni Lorena sa kasera.

Sa labis na pagkailang ang makita niya sa mukha ng mga ito ay naging parang lobong pumutok ang masayang ilusyon na likha ng ibinigay na atensiyon ni Andro Pedrigal.

“M-magandang umaga po sa inyo,” ang magalang na bati ni Lorena sa tatlong matrona. “May bisita po ako, Aling Narcisa.” Gusto sana niyang idugtong na amo niya ang kasama, ngunit nagdalawang-isip siya.

Sinusuri at sinusukat na ng tatlong pares ng mga matang malisyosa ang kabuuan ng lalaki.

Tumangu-tango si Aling Narcisa.

“Kuu, dapat pala ay magkaroon na tayo ng salas sa itaas, ano, mga kumare?” wika nito. “Para may patuluyan ng mga bisita.”

“Oo nga, Aling Narcisa,” ang panabay na tugon ng dalawang kaumpok nito.

Walang itinugon si Lorena sa tatlo, kaya nagpatuloy na sila sa pag-akyat sa hagdan. Mas matarik at mas makitid ito sa mga naunang inakyatan nila.

“Malayo ba pa?” tanong ni Andro. Saka lang ito nagsalita nang nakarating na sila sa itaas.

“A-ayun ang kuwarto ko,” tugon niya.

Itinuro niya ang ikatlong pinto na nasa kaliwa ng makipot na koridor. Kinagat muna niya ang ibabang labi bago bumaling sa lalaki.

“P-pasensiya ka na. Hindi kita mapapatuloy sa loob. Baka mas malaki pa kasi ang comfort room sa opisina n’yo kesa sa silid ko.”

Walang bahid ng pagpapaawa sa sarili ang tono niya. Purong katapatan lang.

Tinitigan siya ni Andro. Halos matunaw ang mga buto niya.

Muntik na siyang mapasandal sa dingding na plywood. Nakakapaso ang sidhi ng pagnanasang nagliliyab sa mga mata ng binata.

“S-sir…” Napalunok siya nang humakbang ang lalaki palapit sa kanya.

Tuluyan na siyang napasandal sa dingding.

“Andro, Lorena,” pagtatama ng barinotong tinog. Medyo pagaw dahil sa pinipigil na emosyon.

“Magbihis ka. Maghihintay ako dito sa labas,” utos nito matapos titigan ang mga labi niyang bahagyang nangangatal.

Nagulat si Lorena nang kusang gumalaw ang mga biyas niya bilang pagtalima.

Para bang ang kinikilalang panginoon ng katawan niya ay ang lalaking ito.

Tuliro siya nang magdumaling magbukas ng kandado sa pinto. Halos mabitiwan pa ang susi dahil nagyeyelo ang mga daliri.

“Ako na.” Walang anumang kinuha ni Andro ang susi at ito na ang nagpatuloy sa pagbubukas.

“S-salamat — ”

Kapwa sila napahinto nang may maulinigang tawanan mula sa ibaba.

Naghahagikhikan ang tatlong matrona. Pinag-uusapan siya.

“O, kitam? Wala talaga akong tiwala sa mga mahihinhin, e. Kunwari lang ‘yan. Nakatago lang ang kati!” ang malakas na bulong ni Aling Narcisa.

Nagyuko ng ulo si Lorena. Hindi makatingin kay Andro.

“At marunong ding pumili, ha? Guwapo at mukhang mayaman pa ang nadagit ng loka!” anang isa sa dalawang ka-tsikahan.

“Kow, panandalian lang naman ang pansin na ibibigay niyon. Imposibleng wala pang asawa’t anak ang gayon klaseng hitsura, ano? Malamang kerida lang siya!”

“Hindi bale, uso naman ‘yan ngayon. Ang importante, areglado palagi ang bayad sa upa dito sa bahay ko.”

“Ano’ng areglado? Naku, Aling Narcing, pustahan tayo. Maghahanap ka na ng ipapalit na okupante d’yan sa kuwarto niya.”

“Oo nga — mayaman ‘ata si loverboy!”

Si Andro ang hindi nakatagal. Hinawakan nito ang isang braso niya at sapilitang ipinasok sa loob ng munting silid.

Ngunit kahit na nakasara na ang pinto, dinig na dinig pa rin nila ang halakhakan ng tatlong babae.

Matigas na ang anyo ni Andro.

“Palagi ka ba nilang ginaganyan, Lorena?” tanong nito, tila pausig.

Umiling siya. Ngayon lang siya hayagang pinag-usapan ng mga kasambahay.

Dati, nangingilag pa sa kanya dahil tahimik at walang kibo lang siya.

HIS SWEET INNOCENT-10

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age