Long Distance Marriage-10

“A-at gusto ko rin na umalis ka na rito sa bahay ko.” Hiningal si Alani kaya napahinto sandal.

“Matagal na panahon akong nanahimik dito. Ayaw kong magulo ang buhay ko — sa ikalawang pagkakataon, nang dahil lang sa iyo!”

Halos pasinghal na ang pagsasalita ni Alani nang manatiling walang kibo si Kurt.

Nangangamba siya sa magiging reaksiyon ng lalaki.

Hindi agad nagsalita si Kurt. Nakatingin lang sa kanya nang mataman. Waring inaarok ang kanyang sinseridad.

Kumabog nang husto ang dibdib ni Alani. Wala siyang sinseridad. Iba ang sinasabi ng kanyang bibig sa ibig mangyari ng kanyang damdamin.

A, bakit ba biglang nagbago ang pasiya niyang pahirapan ang lalaki sa pagkuha ng annulment? tanong niya sa sarili.

Pilit na inaapuhap ang ngitngit na nadarama nitong nakaraang buwan.

Magmula nang matanggap niya ang pormal na sulat ng abogado ni Kurt, nakaranas na siya ng iba’t ibang klase ng pagkalito ng isipan at kalooban.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LONG DISTANCE MARRIAGE…? Click Here!]

Ngayon naman na nagkabaligtad sila ng gusto, si Kurt naman ang ayaw ng annulment at siya naman ang may ibig nito, nahihirapan pa rin siyang kumbinsihin ang sarili.

“May…” Tumikhim ang lalaki bago nagpatuloy. “May nobyo ka na ba?”

Hindi umimik si Alani.

“Hindi naman nakakapagtakang may manligaw sa iyo dahil hindi naman kapani-paniwala na sa edad mong iyan ay may asawa ka na, hindi ba?” patuloy nito.

Namula ang mukha ni Alani sa tinuran ni Kurt.

Hindi naman niya puwedeng sabihin na hindi siya nagpapaligaw dahil umaasam siya na magkakaroon ng magandang katapusan ang paghihintay niya sa pagbabalik ng lalaki.

Bumuntonghininga ang lalaki nang hindi siya umimik.

“Ah, Alani!” bulalas nito, pabulong.

“You are matured at times and maddeningly immature, many times. Sa palagay mo ba, nakalimutan na ng tao ang eskandalong nalikha mo noon? You were sixteen and already controversial. Alam ng lahat na heredera ka ng isang multi-milyong korporasyon. Ano ang proteksiyon mo sa mga lalaking fortunehunters?”

Hindi na nakapagpigil si Alani. Allergic siya sa paksang tinuran ni Kurt, iyong tungkol sa pagkakamali niya kay Milette.

“Concerned ka pala,” umpisa niya, mapang-uyam ang tono. “Bakit ka kumukuha ng annulment?”

Ngumiti nang matalinhaga ang kaharap niya.

“Kunwari lang iyon, Alani. Tinitingnan ko lang kung ano ang magiging reaksiyon mo. At gusto ko ang ginawa mong pang-i-ignora sa akin at sa mga tawag ko sa iyo. Napauwi mo ako at nakita kitang muli. Ngayon, maghihintay ako ng isang linggo bago kita obligahin na gampanan mo ang mga tungkulin mo bilang asawa ko!”

Nang mga sumunod na araw, pinag-igi na lamang ni Alani ang pag-iwas sa lalaki.

Nagkulong siya sa kanyang kuwarto. Nagpahatid na lamang siya ng pagkain kay Yaya Ima.

Inuubos niya ang maghapon sa pagbabasa at panonood ng telebisyon.

Ayaw man niyang aminin, nagsusubukan sila ni Kurt.

Hindi siya nagtatanong kay Yaya Ima.

At ang matandang katiwala na pagka-susot din ay hindi man lang nagbabanggit nang tungkol sa lalaking bisita sa mansiyon.

Akala ni Alani, makakatagal siya. Nagising na lang siya isang umaga na nakakaramdam ng matinding pagkabagot.

Wala na siyang interes sa mga binabasang libro at mga programa sa telebisyon.

Nagsimulang maghimagsik ang kalooban niya.

Nagiging bilanggo siya sa sarili niyang tahanan!

Padaskol siyang nagsuot ng panglangoy.

‘Ang swimming pool ang kinasasabikan niya,’ bulong ni Alani sa sarili habang papababa sa hagdanang bato sa balkonahe niya.

Palinga-linga siya at malikot ang kanyang mga mata habang papalapit sa swimming pool.

‘Nasaan kaya ang mokong?’ tanong niya sa sarili.

Saglit niyang nakalimutan ang tungkol kay Kurt habang naglulunoy sa mahabang pool.

Nasabik siya sa tubig.

Naghihintay na si Yaya Ima at ang kanyang almusal nang umahon siya. Ngumiti siya sa matanda.

Napalis na ang kanyang pagkainip. Magaan na ang kanyang pakiramdam.

“Araw ng pasuweldo ngayon, iha,” paalala nito habang nakatayo sa harapan niya.

“Kayo ho? Nag-almusal na ho ba kayo?” tanong niya muna bago tugunin ang tinuran nito. “May plano ho kayo para sa araw na ito?”

Tumango si Yaya Ima, nakangiti na. Waring nasisiyahan sa pagkawala ng sumpong ng batang amo.

“Tapos na kami, iha. Gustong lumabas nina Meding at Nita, pati si Nilo. Ako rin, kung papayag ka.”

“Wala hong problema, Yaya,” tugon ni Alani. “Naibigay na ho ba ang suweldo ng mga kasama natin?”

“Hindi pa. Este, malapit na ang iyong kaarawan. Gusto naming bumili ng bagong damit. Atsaka payag ka bang mamili na rin ng mga rekadong gagamitin sa mga putaheng iluluto sa supermarket?”

Natigilan si Alani. Dalawang araw na lamang pala, kaarawan na niya.

Wala naman siyang planong magdiwang nang malaki. Kaunti lamang ang mga kaibigan niya, ngunit marami siyang empleyado.

Puwede siguro niyang paagahin ang pasko ng mga ito…

Tumango siya matapos ang ilang sandaling pag-iisip.

“Maraming salamat sa pagpapaalala, Yaya. Ang mabuti pa, mamasyal na lamang kayo. Kukuha na lamang ako ng catering service ng isang restaurant. Imbitado ang lahat ng mga empleyado sa kumpanya.”

“Maghihintay na lamang kami sa library, ha?” wika ni Yaya Ima habang papalayo sa kanya.

“Oho, Yaya,” tugon niya habang dinadampot ang baso ng orange juice.

Umakyat uli siya sa kanyang silid para mag-shower at magpalit ng damit.

Marahil, wala sa mansiyon si Kurt. Baka umalis na ito, katulad ng sinabi niya rito.

Sinupil niya ang pangungulilang sumibol sa kanyang loob. Kapag handa na siya, kukuha siya ng aplikasyon sa pagpapawalang-bisa ng kasal na nagbubuklod sa kanila ni Kurt.

Nagtungo siya sa library. Dinatnan nga niya doon ang mga katulong sa bahay, sa pangunguna ni Yaya Ima.

Nandoon din ang mga hardinero na nag-aalaga sa mga halaman sa paligid ng bakuran.

Binuksan niya ang bitbit na munting kahon na may lamang cash. Nakatago ito sa loob ng kaha de yero sa kanyang kuwarto.

Ibinigay sa kanya ni Yaya ang listahan ng mga pangalan at ang mga sahod.

Madaling natapos ang pagpapasuweldo. Maya-maya pa, wala na siyang kasama sa loob ng library.

Sumandal siya sa swivel chair na pag-aari pa ng nasirang lolo. Itinaas niya ang kanyang mga paa sa ibabaw ng antigong lamesang sulatan.

Bumuntonghininga siya.

Malungkot ang hinaharap niya. Marami siyang pera ngunit wala naman siyang kasama.

Naisip niya si Kurt. Kaya siya tumatanggi sa suhestiyon nito, hindi niya alam kung ano ang motibo nito.

Baka pinaglalaruan lamang siya, ginagantihan kaya.

O ito ay katulad ng ibang lalaki na conceited. Ayaw nang tatanggihan, gusto ito ang mauunang tumanggi.

‘Hindi naman siguro,’ tutol ng puso niya.

Matinong lalaki naman ang pagkakilala ng kanyang nasirang mama sa inaanak nitong si Kurt.

LONG DISTANCE MARRIAGE-11

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age