Long Distance Marriage-12

“Kanina ka pa nag-iisip diyan. Nakaka-intriga ang mga ekspresyon na rumehistro sa iyong mukha.” Masuyo ang tono ni Kurt.

Nanlaki nang kaunti ang mga mata ni Alani. Hindi niya akalain na napapanood ng lalaki ang mga nasasaloob niya.

“Nakakaaliw ngang panoorin pero gusto kong malaman kung isa ako sa mga nagiging dahilan ng mga nadarama mo?”

May himig-panunudyo na rin ba ang tono nito?

Agad siyang nagbaba ng tingin habang namumula ang kanyang mga pisngi.

Tumawa nang mahina si kurt at hindi na uli nagsalita muna.

Nagkaroon ng kumportableng katahimikan matapos ang panunudyo nito na hindi pinatulan ni Alani.

Tinulungan siyang magligpit at maghugas ng mga pinagkanan.

Habang ibinabalik niya ang mga plato, kubyertos at baso sa mga lalagyan, nagtitimpla naman ng limonada si Kurt.

Hindi niya maikubli ang kanyang pagkabigla habang pinapanood ang maliksing mga kilos ng lalaki habang gumagalaw sa loob ng kusina.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LONG DISTANCE MARRIAGE…? Click Here!]

Para bang sanay na sanay ito sa pagpe-prepara ng pagkain at inumin.

“Uh, wala ka bang katulong sa States?” Hindi niya napigil ang katanungang naglalaro sa kanyang isipan.

Umiling ang lalaki habang nangingiti sa direksiyon niya.

“Puro take-out ang mga pagkain doon. Sariling kayod ang lahat ng bagay. Kung walang masyadong pera, walang karapatan na magkaroon ng katulong na stay-in sa bahay. Isa pa, flat lang ang tinitirhan ko doon. One bedroom with mini-bathroom, mini-kitchen cum dining room, plus mini-sala cum foyer,” paliwanag nito habang naglalagay ng mataas na baso sa tray katabi ng malaking pitsel na puno ng calamansi juice.

Nakaramdam ng pagkalito at pagtataka si Alani. Hindi agad siya nakapag-isip bago magsalita.

“Malaki naman ang natatanggap mo galing sa kumpanya, a?”

Nanliit ang mga mata ng lalaki. Nagtiim-bagang. Tumigas ang hugis ng panga at baba pero nanatiling hindi nakatingin sa kanya.

“So, dumating din tayo sa puntong dapat nating pag-usapan? Pera, as usual, ang pinagmumulan ng gulo sa pagitan ng mga mag-asawa,” wika nito matapos ang ilang paghinga nang malalim.

Napayuko si Alani.

“H-hindi ko dapat sinabi iyon, Kurt. I’m sorry, hindi ako nag-isip muna,” paghingi niya ng dipensa.

Isinenyas niya ang tray ng inumin. “Gusto mo bang sa pool na dalhin iyan? O mas gusto mong mapag-isa?”

Nanatiling madilim ang anyo ng lalaki.

“I wouldn’t mind if you would deign to join me,” tugon nito, pakutya ang pagsasalita.

Gustong umangat ng ulo niya sa hangin. Aywan kung bakit siya ang napapahiya samantalang wala naman siyang dapat na ikahiya.

Tutuo naman ang sinabi niya rito tungkol sa sustento.

Minabuti niyang magsawalang-kibo na lang. Nagsalin siya ng tubig sa ibang baso at lumabas na lang sa kusina.

Nagtungo siya sa paborito niyang lugar ng hardin. Doon niya sinimsim ang kanyang tubig.

Nakatanaw siya sa mga ibon na naglalaro sa malalaking puno ng mangga nang maramdaman ang paglapit ng lalaki.

“Pasensiya ka na sa akin,” umpisa ni Kurt kaya napilitan siyang sumulyap sa dako nito.

“Hindi mo nga pala alam na hindi ko ginagalaw ang ‘sustento’ mo sa akin. Ang natanggap ko noon sa iyong mama ay pinagkasya ko sa lahat ng mga pangangailangan ko. Sinuwerte naman na umunlad ang negosyong sinimulan ko doon. I could pay you now, with interest.”

Napatitig lang si Alani. Palagi siyang nasosorpresa ng lalaking ito.

“Y-you don’t have to, Kurt. Para sa iyo ang perang iyon…”

“Pero kung mananatili naman sa pagitan natin ang bagay na iyon,” pakli ni Kurt.

Seryoso ang ekpresyon nito kaya hindi niya alam kung ano pa ang dapat niyang sabihin.

Pagkakamali niya ang pagbanggit sa pera.

Tumingin na lang uli siya sa mga ibon. Maraming bagay ang hindi niya maunawaan noon, at hanggang ngayon.

“Papayag ka bang mangligaw ako sa iyo, Alani?” untag ng lalaki. Pormal ang tono.

Nagulat siya sa kanyang narinig. Muli siyang napasulyap sa dako ng lalaki.

Dala nito ang dalawang baso na may lamang lemonada. Iniabot sa kanya ang isa.

Napilitan siyang sumagot dahil hindi niya matutulan ang ipinag-uutos ng mga mata nito.

“B-bakit ka manliligaw?” Halos pasinghap.

“I find you attractive,” maagap na tugon ng lalaki.

Umiwas siya ng tingin dahil parang gusto niyang matunaw na parang yelong ibinilad sa araw dahil sa matiim na pagkakatitig ni Kurt sa kanya.

Pinilit din niyang tumawa nang pakaswal. Ayaw niyang magpadala nang husto sa mga pambobola ng lalaki.

Pilit niyang itinutuon ang utak sa maaaring dahilan ng pag-uukol ng interes ni Kurt sa kanya.

Ano naman kaya ang kailangan nito?

Nanligaw nga si Kurt sa kanya.

Inumpisahan nang araw ding iyon kahit na wala siyang opisyal na pagsang-ayon sa suhestiyon.

Hindi ordinaryong panliligaw ang ginagawa nito. Parang American style. Kaswal lang at suwabe ang dating.

May tsansang maging prangka sa pambabasted.

Ngunit nahihirapan pa din si Alani na mambasted.

Mahirap supilin ang bumabangon na damdamin sa dibdib niya.

Kahit na ipaalala pa niya ang kapaitan na dinanas niya noon sa kamay ng lalaki, limot na ng kalooban niya ang mga iyon.

Panibagong kabanata na ang kinakaharap niya ngayon.

A, kailangan niyang papaglinawin ang kanyang isipan! bulong niya sa kanyang sarili.

Nakataya ang buong kinabukasan niya. Paano kung nilalaro lang siya ng lalaki?

“M-may mga naging nobya ka ba sa Amerika?” Sinubukan niyang magtanong ng tungkol sa nakaraan nito sa ibang bansa.

Naging enigmatiko ang ekpresyon ng lalaki.

“Ikaw ba? Sasagutin mo ba ang katanungan na iyan kung ako ang magtatanong?”

Natubigan si Alani.

Ano naman ang itutugon niya? Iyong tutoo? Wala?

O iyong hindi tutoo? Ilan naman kaya?

Umiling na lamang siya.

“F-forget it. I’m sorry I asked.”

“No, wala akong naka-relasyon sa States,” wika ng lalaki. “Takot ako sa Aids!” dagdag pa nito, sa himig-nagbibiro.

Hindi niya napigil ang mapangiti. Nabawasan ang tensiyon.

Muli niyang dinampot ang kubyertos at tinusok ang isang piraso ng murang carrot. Sahog ito sa tenderloin steak na niluto ni Kurt sa puting alak na krema.

Masarap naman. Ngayon lang siya nakatikim nang ganitong putahe.

“Now, you tell me the truth. Bakit mailap ka pa rin sa akin? You’re my wife. Sa States, younger girls than you are aggressive and knowledgeable in sex,” ang pakaswal na pahayag ng lalaki. Walang malisya ang tono.

LONG DISTANCE MARRIAGE-13

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.