Long Distance Marriage-14

“Ah, Alani! Siguro, kung hihigit pa roon, kikitlin ko agad. And you must do the same, for your own sake,” tugon ni Kurt. Seryoso ang tono.

“I won’t expect anything from you, Alani. Just trust and affection and respect and, of course, the fire of your passion — would be enough.”

Nangilid ang luha ni Alani nang maramdamang humihina na ang kanyang resolba. Pumikit muna siya nang mariin bago ipinahayag ang katugunan.

Tumango siya nang marahan. Tila pilit na pilit lamang ngunit nandoon ang buong pusong pagpayag niya, kahit na papikit-mata…

“Oh, Alani!” anas ni Kurt.

Agad na hinawakan ang isang kamay niya. Pinagdaop ang mga palad niya upang sabay na mahagkan ng mainit na bibig nito.

“Does that mean yes? Say it,” utos nito sa kanya.

Tumango lang uli si Alani. Naumid na nang tuluyan ang kanyang dila.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LONG DISTANCE MARRIAGE…? Click Here!]

Nagpaubaya siya nang marahan siyang hilahin ng matitipunong mga bisig palapit sa malapad na dibdib. Masuyo siyang pinangko upang dalhin sa itaas.

Nagmulat siya nang maramdaman niyang papasok na sila sa binuksang pinto.

“Sana ay huwag mong babawiin ang mga ipinangako ng iyong mga mata, Alani,” bulong ni Kurt habang dahan-dahan siyang inilalapag sa sahig na alpombra ng master’s bedroom.

“B-bakit?” tanong niya.

Bahagya pa siyang nagulat nang matuklasan niyang kinakapos siya ng paghinga. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib.

“Handa akong maghintay hanggang sa araw ng iyong pagtuntong sa legal na edad, Alani,” paliwanag ni Kurt.

Parang napapaos na rin ang boses dahil sa tindi ng pagpipigil sa sarili.

Hindi mapigil ni Alani ang bahagyang panlulumo dahil sa tinuran ng lalaki.

“Three years na tayong kasal!” paalala niya.

“Sssh… I know, Alani,” bulong ni Kurt. “I just want to do this right. Remember, this is my second chance in marriage. By the way, I don’t want children. Okey?” kaswal ang pagsasalita nito.

Para bang wala siyang karapatan na tumanggi sa lahat nang gustuhin nito.

Wala naman siyang magagawa kundi ang sumang-ayon. Para bang nagiging sunud-sunuran siya kapag nagkakatama ang kanilang mga paningin.

Naiwan siya sa loob ng kuwarto niya. Matagal siyang nawalan ng tinag habang nakatitig sa pintuang dinaanan ni Kurt sa paglabas nito.

Sumidhi ang nadarama niyang lumbay nang mapagtantong hindi nagbibiro ang lalaki.

Kinabukasan, nag-usap sila ni Yaya Ima tungkol sa gagawing preparasyon para sa kanyang debut.

Wala si Kurt sa mansiyon. Maaga raw umalis, ayon sa hardinero na maagang nagdidilig ng mga halaman.

Pinilit niyang itulak sa likod ng isipan ang nadaramang pamimigat ng kalooban at ng katawan na rin.

Maghapon siyang nagmando sa mga katulong sa bahay. Tinawagan niya ang mga restawran para malaman ang mga presyo ng mga catering service ng mga ito.

Pumili siya ng isa, hindi dahil mababa ang presyo, kundi dahil sa gusto niya ang menu sa handa nito. Medyo class at pinoy ang dating.

Minsan lang sa isang taon nangyayari ang kaarawan niya at minsan lang sa isang dekada na naaanyayahan sa mansiyon ang mga empleyado niya. Palaging ang matataas na opisyal doon ang nakakapunta sa kanya para mag-ulat ng mga report na pampinansiyal tuwing ikatlong buwan.

Ipinilit ng kanyang ina sa mga direktor na sa mansiyon magpupulong, kaharap si Alani kahit na menor de edad pa siya. Palagi namang nandoon si Attorney Avillar.

Nakatulog na siya kinagabihan ng araw na iyon ngunit hindi pa rin umuuwi si Kurt.

Parang gusto niyang sabihan ang sarili na isa siyang gaga. Ano ba ang kasiguruhan na hindi siya nilalaro ng lalaki?

Inaasar niya ito bago pa nakarating sa Pilipinas. Maaaring ginagantihan siya dahil sinayang niya ang panahon at pera nito nung tumatawag palagi sa telepono, hindi ba?

Maaga na naman siyang bumangon kinabukasan. Ayaw niyang aminin sa sarili na kinasasabikan niyang makita ang lalaki.

Bumaba siya sa pool para mag-ehersisyo. Panakaw-nakaw siyang sumusulyap sa paligid para apuhapin ng paningin ang pamilyar na hugis ni Kurt.

Lihim pa rin siyang umaasa na magpapakita ngayon si Kurt. Ngunit bigo siya.

Gininaw na siya ngunit wala pa rin ni anino ni Kurt. Napilitan siyang umahon sa pool.

Nagpupunas siya ng mukha at balikat nang dumating si Yaya Ima, may dala itong tray ng pagkain.

Hindi kumikibo ang matandang babae habang naghahain ng pagkain sa bilugang lamesa at pinturadong puti. Tila nakikiramdam lang sa kanya.

Hindi na nakatiis si Alani. Siya ang unang nagsalita. Kabisado niya ang ugali ng yaya.

“Uh, Yaya Ima? Nandiyan ho ba si Kurt? Hindi ko ho siya nakita simula pa kahapon,” usisa niya.

Umiling ang matandang babae.

“Hindi pa siya umuuwi, iha,” tugon nito sa maikling tono.

Napakurap siya ngunit agad na nagbaba na lamang ng tingin para hindi masaksihan ng kausap ang sakit na naramdaman.

Nagbago na nga ba ang isip ni Kurt? Talaga nga kayang pinaglalaruan lamang siya nito?

Umalis ang matandang babae nang hindi na siya nagsalita uli. Iniwan siya sa kanyang pribadong pag-iisip.

Pinilit niyang iwaksi ang kanyang nadarama nang maghapong iyon. Hindi niya binigyan ang sarili na makapag-isip ng tungkol sa lalaking malimit pumuslit sa loob ng utak niya.

Sa pamamagitan ng isang impromptu general meeting, naipaalam sa mga tauhan ng kumpanya ang tungkol sa kanyang kaarawan. Nagkaroon ng plano para sa transportasyon ng lahat.

Bukas, malalaman na ng lahat na siya na ang nakaupong presidente ng kumpanya. Sa ayaw man at sa gusto ng mga direktor ng board niya, may dalawang taon siya para magmaneho ng malaking barko ng negosyo na ipinundar ng mga Atchico.

Pipilitin niyang hindi mapahiya ang kanyang ina na gumawa ng naturang kondisyon.

At pipilitin din niya na pigilin ang sarili kapag hindi na nagpakita sa kanya si Kurt.

Wala siyang lakas ng loob na tingnan ang kuwarto nito para rekisahin ang kabinet na lalagyan ng mga damit.

Hihintayin na lamang niya ang paglipas ng bertdey niya, bago niya salubungin ang panibagong katapusan.

Kapag natiyak na niyang nilaro lang talaga siya ni Kurt, mag-a-apply na siya ng annulment.

Bumuntonghininga si Alani. Ngayon pa lamang, nararamdaman na niya ang muling pagsasaklob ng langit at lupa sa kinaroroonan niya!

Ah, naulit na naman ang nakaraan!

Nung araw na nagpakita ng amor sa kanya si Kurt, may tatlong taon na ang nakakaraan, nabulag si Alani. Nagpabola siya agad-agad.

LONG DISTANCE MARRIAGE-15

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.