Long Distance Marriage-3

Dapat siyang matuwa sa mga nakuha niyang grado.

Consistent dean’s lister si Alani pero wala siyang makapang kasiyahan.

Siya lang ang ayaw pumayag na maging scholar siya sa eskuwelahan.

Ang kapal naman ng apog niya kung magpapalibre pa siya, ano?

Ang ginagawa na lang niya, ipinapalit niya sa mas nangangailangan ang kanyang insentibo.

Napili ng pamunuan ang isang estudyante na matalino at matiyagang mag-aral ngunit bumaba ang mga grado dahil kinailangang magtrabaho para may maipakain sa iba pang kapatid na kasamang naulila ng mga magulang.

Hindi na niya inalam ang pangalan ng naturang estudyante para hindi siya magkaroon ng interes na makipag-alam dito.

A, ganito na lang ba siya palagi? buntonghininga niya sa sarili. Palaging nakaiwas sa personal na interaksiyon.

Parang takot sa tao.

Hindi kaya magandang ideya rin ang naisip ng lalaking iyon? Tutal, walang kuwenta naman ang ginanap na seremonya noon.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LONG DISTANCE MARRIAGE…? Click Here!]

At least, sa kanya, meron.

Hindi siya gumagawa ng mga bagay na alam niyang makakadungis sa pangalan ng walang kuwentang lalaking pumayag na magpakasal sa kanya nang dahil sa pera.

Nasaan na kaya ang gunggong na iyon?

Marahil, nagpapasarap sa ibang kandungan habang nilulustay ang salaping ibinayad ng kumpanya niya bilang pagsunod sa kasunduang nilagdaan ng kanyang ina at ng matalik na kaibigan nito na ina naman ng lalaking tawag nang tawag ngayon sa kanya.

‘Oh, Mama,’ bulalas niya sa sarili.

Pumasag ang kanyang mga paa para makarating siya sa gilid ng pool.

‘Sana ay hindi mo na ginawa ang bagay na nakapagbibigay lamang ng ibayong sakit sa kalooban ko,’ dagdag pa niya.

Inilihim sa kanya ng nasirang ina ang tungkol sa terminal cancer nito sa matris.

Ang pamamasyal nito sa Amerika, kasama si Doña Maila, ay pagpapagamot pala sa mga dalubhasang duktor doon.

Nang matiyak na may taning na ang buhay ng una, umuwi na lamang ito pati na ang huli, kasama ang isang plano.

Marahil, alam din ni Kurt ang tungkol doon.

Ngayon niya napagtanto ang kakaibang pagtrato ito sa kanya nung mga araw na dumadalas ang pagpunta nito sa bahay nila.

Akala niya, dinadalaw lamang ang kanyang mama…

Malaki naman kasi ang agwat ng edad nila. Kinse siya at beinte siete naman si Kurt.

Nakapag-asawa na ito ngunit nabalo naman agad. Mahina ang puso ng babaeng napangasawa nung edad disinuwebe kaya namatay sa panganganak sa panganay.

Tila nagmana ng kalusugan ang bata sa ina, ilang araw lamang ang naging buhay ng musmos at yumao na rin.

Bata pa siya nang mangyari ang trahedyang iyon sa buhay ni Kurt ngunit kabisado niya dahil madalas niyang marinig na naikukuwento ni Doña Maila o Ninang Maila niya ang tungkol sa bagay na iyon.

Naging suplado daw kasi at malungkutin ang anak na biyudo.

Ngunit nang araw na iyon, magiliw ang lalaking masungit sa kanya. Nakangiti at para bang natutuwa sa panonood ng ginagawa niya.

Pagguhit ang kanyang nakakahiligan noon.

Sinusubukan niyang iguhit ang isang punong mangga sa likod-bahay nang dumating ang lalaki.

Aywan kung bakit nataranta ang pakiramdam niya nang malingunan ito na matamang nakatitig sa kanya.

May kung anong damdamin na bolatibo ang dumiklap at lumikha ng init na di-nakikita, dumaloy iyon sa lahat ng himaymay ng kanyang kabuuan.

Lalo na nang hawakan siya nito sa isang nanlalamig na kamay. Ginagap iyon nang mahigpit at tila hahagkan sana kundi niya hinila palayo ang naturang kamay.

Isinuksok niya iyon sa kanyang bulsa habang pinipilit na makipag-usap nang normal sa bisita.

Nagtataka siya kung bakit nasa hardin ito samantalang nasa loob ng sala ang kanyang ina.

Nang tanungin naman niya kung bakit nga ito naligaw sa hardin, kaswal na itinugon nito ang pagpapasundo sa kanya ng ina.

May importante daw na sasabihin.

Halos maglakad-takbo siya para makalayo agad sa lalaki. Hindi niya tiyak kung ang narinig niyang mapang-uyam na tunog ay ang pagtatawa nito sa ipinakita niyang kainosentihan.

Nanghilakbot agad siya sa isang hipo pa lamang ng lalaki sa kanyang kamay!

Niyakap ni Alani ang sarili habang naglalakad patungo sa higanteng payong na pinaglililiman ng lounger na hihigaan niya habang nagbabasa.

Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin siya kapag naaalala ang nakakahiyang karanasan niya sa kamay ng antipatikong lalaki.

Bale kinakapatid niya si Kurt dapat ngunit wala siyang nadaramang gaan ng loob para dito.

Namumuhi siya. Nasusuklam, kahit maalala lang ang pangalan at hitsura nito.

‘Sinungaling!’ singhal ng munting tinig na nasa puso niya.

Ipinilig ni Alani ang ulo. Kunwa’y bingi sa akusasyon ng puso.

Dinampot niya ang tuwalya at nagpunas ng katawan. Maglalagay siya ng sunblock lotion.

Kinagabihan, nagpapalipas siya ng oras sa harap ng grand piano na pag-aari pa ng kanyang lola nang dumating si Yaya Ima sa harapan niya.

“Er, Iha? Maistorbo nga kita sandali,” wika ng matandang babae sa kanya. “M-may tawag ka sa telepono — ”

Huminto siya nang tumigil sa pagsasalita ang matandang katiwala.

Tumingin siya sa dako nito at naghintay ng susunod na sasabihin. Importante marahil dahil ipinaaalam sa kanya.

“Nasa airport na raw ang iyong mister, si Kurt Pasamonte!” Halos pabulalas ang pagtatapos nito sa naumpisahang pangungusap.

Tumaas ang mga kilay ni Alani. Nagkunwari siyang hindi naapektuhan ng narinig.

Natatakot na ang kanyang kaharap dahil nandito na sa Pilipinas ang iniiwasan nila sa telepono.

“Ganoon ho ba? E, di, mabuti naman. Hindi na siya magbabayad ng malaki sa mga overseas call niya rito,” pakli niya bago nagpatuloy sa pagtipa sa itim at puting teklado ng piano.

Isang masayang tugtugin ang dumaloy sa kanyang mga daliri aywan kung bakit gayong problema ang papalapit sa kanya ngayon.

Muling nagsalita ang matanda.

“Makasingit na nga uli, iha. Nagpapasundo siya!”

Tumaas na naman ang mga kilay niya. Tumindig siya at isinara ang takip ng instrumentong delikante.

“Buweno, magbibihis na ho ako. Bakasyon ni Nilo ngayon kaya ako na lang ang magmamaneho sa kotse.”

Maliksi siyang umakyat sa kanyang silid bago pa magbago ang kanyang isip.

Peste talaga ang lalaking iyon sa buhay niya!

Hindi pa niya alam kung papayag siyang ma-annul ang kasal nila ni Kurt Pasamonte.

Ang tiyak niya, pahihirapan muna niya ito bago niya siguro ipukol ang mapakla niyang ‘oo’!

Maalinsangan ang gabi kaya sleeveles ang pinili niyang isuot.

LONG DISTANCE MARRIAGE-4

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.