Long Distance Marriage-8

Tumawa pa na parang nakakaloko si Kurt.

“Keep on dreaming, Alani. Ituturing kong isang paghamon ang ipinakikita mong pagtanggi sa akin,” wika nito.

Kumuyom ang mga palad niya nang makaramdam ng pagnanais na ibato sa nakangising mukha ng kaharap ang laman ng puswelong nakahain sa harapan niya.

Nagbaba na lamang siya ng tingin para makapagpigil sa sarili.

‘Poise,’ bulong ng munting tinig sa kanya. ‘Nasaan ang poise mo, Alani?’

Wala na. Lumipad na sa hangin.

Katulad ng pagkamuhing kaytagal niyang inalagaan sa kanyang dibdib.

Superpisyal lamang pala ang poot na nararamdaman niya noon…

Malaki ang bahay para sa kanilang dalawa ni Kurt. Puwede silang magkawalaan.

Maaari nga sanang mapagtaguan niya ito kung wala itong tracking device sa ilong.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LONG DISTANCE MARRIAGE…? Click Here!]

Ganito na ang gusto niyang isipin nang ilang ulit na siyang nasundan ng lalaki sa bawa’t sulok na suotan niya.

Tinangka niyang tumalilis paalis sa bahay ngunit nakaabang na si Kurt sa tabi ng kotse.

Nanunudyo ang mga mata nito.

Pati ang tinig.

“Going somewhere, Mrs. Pasamonte?”

Nagtiim-bagang si Alani. Hindi siya puwedeng magpahalata na natatakot siya at nagtatangka nang tumakas sa kalaban.

‘Bakit ba napatuloy-tuloy ko pa rito ang lalaking ito?’ asik niya sa sarili habang papasakay sa kotse.

Tumanaw siya sa labas ng bintanang katabi niya nang sumakay rin ang lalaki sa tabi niya.

Kakamut-kamot naman ng ulo si Nilo.

“Saan ho tayo?” Hindi alam kung sino ang titingnan sa kanilang dalawa ng tsuper na nalilito na.

“Sa Megamall,” tugon niya.

Walang imikan habang umaadar ang sasakyan. Hindi sumusulyap si Alani sa dako ng katabing kapwa pasahero.

Balak niyang manood ng sine maghapon kaya naka-maong na pantalon siya at naka-jacket na kulay krema.

Naka-ponytail ang kanyang mahabang buhok. Wala siyang make-up kundi lipsheener lang.

“Diyan na lang sa harapan, Nilo,” wika niya sa drayber. “Pakihatid na lang si Kurt sa gusto niyang puntahan,” utos niya.

“No, mas gusto kong samahan ka na lang, darling,” tugon naman ng antipatikong lalaki sa tabi niya.

Inirapan niya ito bago umibis ng kotse. Binilisan niya ang mga hakbang palayo ngunit madali siyang nahabol ng malalaking hakbang ni Kurt.

Nalingunan pa niya si Nilo na pailing-iling na lang habang dinadala sa parking lot ang kotse. Sinenyasan niyang umuwi na lang ito sa bahay bago siya pumasok sa loob ng mall.

“Nagma-marathon ba tayo?” tanong ni Kurt habang sinasabayan siya sa paghakbang nang mabilis. Hindi man lang ito hinihingal samantalang siya ay halos pagod na.

Bigla siyang nagpreno. Tamang-tama naman na nasa tapat sila ng isang fastfood restaurant. Pumasok siya sa loob nito.

Mag-iisip siya ng magandang paraan para maiwaksi ang nakabuntot na ‘anino’ sa kanya.

“Ano’ng gusto mong kainin?”

Tatanggi sana si Alani nang may kumislap na ideya sa kanyang isipan. Bumuka ang bibig niya para sabihin ang order niya habang papaupo ngunit muli siyang itinayo ng lalaki.

Hinawakan siya sa kanyang braso at inakay palapit sa counter.

“Oh, no, you don’t, Alani,” bulong nito sa teynga niya.

Nabasa na agad ang nasa isipan niya.

Papiksing kumawala si Alani. Sinibat niya ng matalim na irap si Kurt.

Tumawa lang nang mahina ang lalaki.

Pagdating sa mesa nila, siya ang siniksik ng lalaki sa gawi ng dingding. Nakaupo ito sa katabi niya kaya wala siyang puwedeng daanan.

Hindi niya halos malunok ang kinakain habang nagngingitngit.

“Huwag ka nang magmaktol diyan,” buska ng lalaki sa kanya. “Hindi bagay sa ‘yo ang nakasimangot.”

Umirap lang uli si Alani dito. Itinutok ang buong pansin sa mga pagkain na in-order ng lalaki para sa kanya.

“Ano’ng nangyari sa ‘truce’ natin, Alani?” tanong ni Kurt matapos ang ilang sandali ng katahimikan.

Hindi makakibo si Alani. Wala sa ugali niya ang tumalikod sa kasunduan ngunit nagawa niya ang ganito nang di niya namamalayan.

Paano’y hindi siya naniniwalang magiging banayad ang pakikitunguhan nilang dalawa ni Kurt.

Ngunit bakit siya pumayag?

“Okey, I’m sorry sa mga sinabi ko sa ‘yo kanina. I was just — mad at you. I guess I’ve forgotten how maddening you were,” dagdag ng lalaki.

Bahagya pa ngang napapangiti habang nakatingin sa kinakain.

Kumunot ang noo ni Alani.

“Ano’ng ibig mong sabihin?”

Nagkibit ng isang balikat ang lalaki. Napaka-eleganteng tingnan nito kahit na casual lamang ang mga kasuotan.

Bagay na bagay sa makinis at kayumangging balat ang kulay capuccino na polo shirt.

“Forget it. May naalala lang ako,” wika nito habang dinadampot ang plastic cup ng softdrink.

Pinilit lunukin ni Alani ang kuryosidad at ang kinakain. Napalis ang pagmamaktol niya nang dahil sa pagka-intrigang nadarama sa tinuran ng lalaki.

“Gusto mo bang manood ng sine?” wika ni Kurt matapos kumain. Nagpupunas ito ng kamay sa tissue nang banggitin ang pamagat ng pelikula.

Medyo nagulat si Alani. Pareho sila ng gustong panoorin. Tututol sana siya ngunit nagkamali siyang mag-angat ng paningin.

Ibig huminto ng pagtibok ng puso niya habang inarok ng malalamlam na mata ni Kurt ang kaibuturan ng pagkatao niya.

Muli, parang nahipnotismo siya at napatango nang wala sa loob.

“Shall we go? Tapos ka na yatang kumain,” yaya agad ni Kurt. Para bang nangangamba na magbabago pa ang isip niya.

Malamig ang mga sinehan sa Megamall. Maalwan pating panoorin dahil sa silver screen.

Ilang sandali pa, nabihag na ng ma-intrigang istorya ng pelikula ang atensiyon niya.

Muntik na siyang mapahiyaw nang magsimulang sumikip ang sitwasyon ng bidang babae.

Tila wala na talagang malulusutan ito.

Ramdam na ramdam ni Alani ang nadarama ng karakter nang mga sandaling iyon.

Kinakaligkig na pala siya sa ginaw ngunit hindi pa niya namamalayan.

Napasigaw siya nang tuluyan nang dumatal sa kasukdulan ang istorya ng pinapanood.

Nagulat si Kurt at nasambilat siya nang yapos.

Napayapos din siya rito nang makadama ng init.

Saka pa lang niya napagtanto na giniginaw na siya nang husto.

Ganito ang ayos nila hanggang sa matapos na ang pelikula.

Nang magsindi ang mga ilaw, napatingala siya sa lalaking sinandalan sa balikat habang kulong siya ng matitipunong mga bisig.

Parang nahimasmasan siya at nagtangka agad na kumawala ngunit mahigpit ang pagkakayakap sa kanya ng lalaki.

At napagkit na ang kanyang mga mata sa mga titig nito.

Unti-unti siyang napapikit nang mamalayang dahan-dahan nang lumalapit ang mga labi nito padampi sa nakaawang na bibig niya.

LONG DISTANCE MARRIAGE-9

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age