Love Hurts-10

He shook his head in utter exasperation. Tumindig siya at maliksing nagbihis.

His jerky movements conveyed the anger that he feels.

Tumindig na rin ang babae. Tinangka nitong lumakad palayo doon ngunit wala pang lakas ang mga tuhod nito.

He picked up the thick jacket from the grassy floor.

Nagtungo siya sa kinatatayuan nito. Hinawakan sa magkabilang balikat upang iharap.

Basa pa rin ang mga pisngi ni Nerida. Tila walang katapusan ang pagbukal ng luha sa mga matang nawalan na ng kainosentihan.

“Nerida, naiintindihan mo ba kung ano ang sinasabi mo?” pakli niya, halos paangil.

“Tinatanggihan mo ang pagkakataon na mabuong muli ang dangal mo.”

“N-na sinira mo,” salo ng garalgal na tinig ni Nerida. “Na sinira mo, Theo!”

At muli na naman itong napahagulgol.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LOVE HURTS…? Click Here!]

“Woman, you don’t have to rub it in,” he declared, in a pained tone. “I want to marry you.”

Niyapos niya ang babae. Tumutol ito at nagtangkang magpumiglas ngunit hindi sapat ang kaunting lakas.

“Gusto mo bang humingi ako ng tawad, Nerida? Kapag ginawa ko ‘yan, nagsisinungaling lang ako. I don’t regret what I did. Kahit katatapos lang, gusto ko na namang ulitin ang pakikipagtalik sa ‘yo,” pagtatapat niya.

Mahina ang kanyang pagsasalita ngunit malinaw ang bawa’t kataga.

“B-bakit ginawa mo sa akin ito, Theo?” pang-uusig ni Nerida, pahikbi.

“Mahal kita, Nerida,” he admitted abruptly. His fingers hooked under her rounded chin and stared deep into her eyes. “Iniibig kita.”

Habang inuulit niya ang mga salita, parang nagiging madali para sa kanya ang pagnulas ng mga damdamin na kinimkim niya nung una.

Umiling ang babae. Sunud-sunod. Halos tulak ng matinding desperasyon.

“H-hindi maaari ‘yan,” tutol ng paos na boses nito. “Hindi tama.”

“Bakit hindi tama?”

He could not see anything wrong with what he felt for her.

“H-hindi tayo bagay,” hagulgol ni Nerida. “Hindi tayo bagay!” ulit nito, pabulalas na.

He was expecting for a worse reason. Kaya dagling nagluwag ang kanyang dibdib nang marinig ang tugon nito.

“Nerida, ako ang nagsasabing bagay tayong dalawa,” paliwanag niya. He kissed her tears away. “We just made love so beautifully. Believe me, it isn’t always perfect!”

“Hindi iyon ang tamang sukatan, Theo. Pagnanasa lang iyon. Mawawala rin agad — l-lalo na kapag pinupulaan ka na ng mga kaibigan mo dahil sa akin.”

He captured her lips in an impatient kiss.

He wanted to make her believe in him.

God, he was desperate to marry her. Gusto niyang maangkin na ang babae at nang hindi na maagaw ng iba!

Was this really love?

Or just an obsessive lust?

Bumuntonghininga si Theo.

“Bakit ayaw mong maniwalang iniibig kita, Nerida?” He tried using reason to convince her of his sincerity.

“A-ano ba ang mapapala ng isang katulad mo sa akin, Theo?”

He repressed his temper with difficulty.

“I just had a great time with you, baby.” Then he grunted in frustration. He immediately regretted the crude words when he saw her stricken expression.

“I’m sorry,” he bit out tersely. “I think I’ve said enough for tonight. Magpapaalam na ako pero huwag mong isipin na tapos na ang tungkol dito.”

He gave her quivering mouth a hungry kiss before pushing her away and strode back to where he had come from.

“H-hindi ako maniniwala sa ‘yo,” Nerida murmured to the silence that followed his departure, still sobbing with shocked despair.

Aywan kung gaano katagal siyang nanatili sa kinaroroonan niya.

Nakayapos siya nang mahigpit sa kanyang sarili at panay ang hagulgol.

Dahan-dahang huminto ang pag-iyak ni Nerida.

Unti-unti niyang naramdaman ang ginaw na dulot ng lumalamig na simoy ng hangin at ang nakabibinging katahimikan ng gabing patuloy sa paglalim.

“Kailanman, hindi ako maniniwala sa ‘yo!” diin niya. “Oh, bakit kailangang mangyari sa atin ang gayon?”

Hindi na dapat maulit ang pagkakamaling nangyari sa pagitan nila ni Theo.

Hindi siya dapat maniwala sa isang ilusyon. Isa siyang praktikal na babae.

Walang puwang ang mga pantasya niya kundi sa mga panaginip lang.

Tumindig siya mula sa pagkakasalampak sa damuhan upang magbalik na sa malaking bahay.

It was just a short distance but it felt like walking a long mile dahil sa sobrang pangangatog ng mga tuhod niya.

She had just had a traumatic experience and her whole body was having a hard time recovering.

The big house was already quiet and dark inside, except for the porchlight. Nagpapahinga na marahil ang mga katulong.

Wala pa sina Melissa. Tiyak na nasa party pa ni Theo.

Nagtuloy siya sa kanyang kuwarto. Kumuha siya ng mga gamit sa paliligo, bago lumabas uli para magtungo sa banyong nasa dulo ng koridor.

She divested her clothes gingerly. Her nipples were sensitive because of his thorough kisses. Her womanhood still feeling tender from his brutal possession.

She went under the shower and all her senses tingled with remembered pleasure.

Theo was a sensuous lover. He had been able to wring a response from her reluctant body.

Nagawa siyang mapapayag sa isang bawal na desisyon.

His kisses had been like sweet poison that fogged her mind with the smoke of temptations.

Maingat siyang nagsabon ng sarili habang nasa ilalim ng malamig na bugso ng tubig.

She should feel dirty but it was not so.

And she could not force herself to despise him.

Iniibig kita… pakakasalan kita…!

Napapikit siya nang mariin.

“Hindi ako bagay sa ‘yo, Theo. Hindi!” Pabulong lamang ang pagkakasambit niya ngunit para na din niyang isinigaw.

Ang kanyang isip ay determinadong tumanggi ngunit hindi ang kanyang katawan.

She began to quiver when she soaped her breasts. Her flat stomach. Her soft thighs.

Those were the places where insistent lips and unrelenting hands had put invisible love marks.

The fiery lovemaking had changed her forever…

Umahon siya nang magsimula na namang bumukal ang masaganang luha sa kanyang mga mata.

Nagdumali siyang bumalik sa kanyang silid. Hindi na niya nagawang magbihis. Binalot na lang niya ng kumot ang buong katawan at nahigang nakabaluktot sa kama.

It was a delayed shock reaction. Alam niya ang nangyayari sa kanya ngunit hindi niya magawang pigilan ang pag-iyak.

LOVE HURTS-11

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.