Love Hurts-11

Hanggang sa makatulog siya sa gayong ayos.

Surprisingly, despite the trauma of her first encounter with sex, she had slept deeply.

Ni wala siyang napanaginipan. Basta’t mahimbing lang siyang nakatulog.

But she did not feel refreshed the next morning. Her whole body was throbbing and pulsating with peculiar sensations.

Pilit at mabigat ang mga kilos niya sa pagbibihis.

Parang gusto niyang isiksik ang sarili sa isang maliit na butas upang huwag nang makita ninuman magpakailanman.

Ngunit dahil hindi puwede iyon, pinuwersa niya ang sarili na pumanaog upang mag-umpisa na sa pagtatrabaho.

Ang una niyang napansin na kakaiba sa araw na iyon ay ang pagiging masigla at masaya ni Melissa.

Ngumiti ito kahit na siya ang nabungaran na nagsisilbi ng almusal sa mga magulang nito.

“Good morning, Papa, Mama,” bati nito habang hinahagkan isa-isa sa pisngi ang dalawang matanda.

Melissa ignored her after the first incidental smile.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LOVE HURTS…? Click Here!]

“Mukhang masayang-masaya ang dalaga natin, a?” puna ng tiyuhin niya.

“Talaga yata, Papa!”

“Naku, oy! Alam mo ba kung bakit? P’ano ‘yang si Mr. Montes diyan sa kabilang bahay ay siya na lang nang siya ang isinayaw kagabi!” pambibisto naman ng tiyahin pero nakangiti.

“Ang Mama talaga. Wala namang masama, hindi ba? Binatang-binata ‘yung tao — at dalagang-dalaga naman ako,” pagtatanggol ng dalagang pinsan.

“Oo nga naman, oy,” salo ni Uncle Peping.

“E, di payag ka nang si Theo Montes ang maging manugang n’yo, Papa?” bawi ni Melissa.

“Aba’y hintayin muna natin siyang mamanhikan, iha,” pagbibiro ng Papa nito.

Nagkatawanan ang buong mag-anak.

Habang nakikinig si Nerida, nagdurugo ang puso niya.

Masakit tanggapin na tama pala siya. Na niloloko lang siya ni Theo Montes, nang magsabi ito ng pag-ibig para sa kanya.

Umiiwas lang marahil na ihabla niya sa kapangahasan na ginawa nito sa kanya…!

Long, tapered fingers twirled the golden sign pen absently, while their owner stared at nothing with a morose expression.

Bumuntonghininga uli si Theo.

The party was still in full swing, nang bumalik siya sa bahay mula sa matamis na kandungan ni Nerida.

Nobody had noticed his entrance to one of the sidedoors.

Nakapasok siya sa kanyang study room nang walang nakakita sa kanya.

Ang baso ng alak na iniwan sa ibabaw ng lamesa ay nandoon pa rin. He just refilled it again with a thumbful of whisky.

Ngunit nang akmang tutunggain na ay biglang nagbago ang isip.

Mawawala ang lasa ni Nerida sa kanyang bibig.

Napatitig siya sa di-kalayuang dingding.

At nagsimulang maglaro sa kanyang balintataw ang mga erotikong tagpo na namagitan sa kanila ng dalaga.

He heaved a deep sigh.

He was still stunned, shocked to the core of his being.

Tonight was… wonderful.

He had the most spectacular experience tonight.

He met the most gorgeous woman tonight.

God, he fell in love tonight!

Shucks! He really felt foolish with so much happiness.

Hanggang ngayon, parang hindi siya makapaniwalang tunay na nangyari ang mga naganap sa pagitan nila ni Nerida.

Na umiibig na pala talaga siya — sa wakas…!

Pero hindi pa siya maaaring magdiwang.

Tumatanggi ang babaeng inalok niya ng kasal at pinaghandugan ng pag-ibig.

Theo sighed again.

Nasa ganitong ayos siya nang may kumatok sa pinto.

Ang ulo ni Manang Saning ang sumungaw sa maliit na awang.

“Sir Theo! Nandiyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Ang mga bisitang bagong dating ay kanina pa naghahanap sa ‘yo.”

“Nandiyan pa ba ang mga kapitbahay natin na nakatira diyan sa kabilang kalsada?” tanong ni Theo.

“Sino? ‘Yung Pamilya Mercado?”

“Oo.”

“Ay, oo, sir! ‘Yung anak na magandang dalaga nga ang panay-panay ang pagtatanong sa ‘yo,” pahayag ni Manang Saning. “‘Yung si Melissa?”

He stood up impulsively.

“Pakisabing lalabas na ako, Manang.”

“Okey, areglado, sir.” Sumara uli ang pinto.

Si Melissa agad ang inapuhap ng paningin niya nang makalabas sa bulwagan.

Puno ng mga tao ang palibot ng maluwang na kabahayan.

The people had overflowed outside. Pati yata ang swimming pool ay umaapaw na rin sa dami ng tao.

Sa unang pagkakita niya sa babaeng naka-silver evening gown, nabigla muna siya.

Paano’y inakala niya agad na si Nerida ang babaeng nakangiti sa kanya.

Kusa siyang dinala ng mga paa sa bahaging kinaroroonan ng dalaga.

Halos walang kurap ang kanyang pagtitig sa hugis-pusong mukha.

“Hi!” bati nito sa kanya.

Kamukhang-kamukha ni Nerida ang pinsang-buo na si Melissa.

“Hello,” ganting-bati niya. “You’re Melissa Mercado?”

Lalong lumuwang at naging kumpidente ang prupesyonal na ngiti. It was just a flashy smile that did not reach the eyes.

Iyon ang naging pagkakaiba nina Nerida at Melissa.

Matipid ngumiti si Nerida ngunit umaabot naman hanggang sa mga mata ang mga kislap ng kasiyahan.

Mapulang-mapula ang mga labi ni Melissa, ngunit peke ang ngiti.

“Yes, Mr. Montes,” tugon ng dalaga. “Please, call me Lissa. All my friends do.”

Pilit na nagpakitang-giliw si Theo. Hindi niya puwedeng palampasin ang babaeng ito na puwede niyang gawing daan para mapalapit kay Nerida.

“Then, you must call me ‘Theo’,” wika niya.

“Ooh, Theo,” sambit ng babae. She gave him a provocative glance. “That’s the most masculine name I’ve ever heard. Theo…”

His smile turned a little sour. Parang nawalan na siya ng gana sa mga babaeng ganito makipag-usap.

Kahit na sanay siya sa panunukso ng mga babaeng nakakasalamuha, parang naging masyadong garapal ang paraan ng pang-aakit ni Melissa.

“Where’s your parents?”

“Uh, they’re just lookin’ around.” The girlish woman waved her hand in an airy gesture. Wala sa mga magulang ang atensiyon. “Tayo na lang muna ang mag-usap, Theo. Mamaya ko na lang sila ipapakilala sa ‘yo.”

Umabrisiyete ang babae sa kanyang braso. She even pouted up at him prettily.

“Dance with me, lover boy. Ikaw ang aking panaginip.”

Nakatiim ang mga bagang ng binata habang tumatango.

“Sure. Why not?”

He was able to dance with the silly creature because she had a resemblance to Nerida.

Pinagtiisan niya ang mga walang kuwentang pagkukuwento ng trying-hard na socialite.

During an intermission, nakaharap niya ang mag-asawang Mercado.

“Good evening, Mr. Montes,” ang magiliw na bati ni Mr. Mercado.

LOVE HURTS-12

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.