Love Hurts-14

Nagkaila siya. “H-hindi. Dumating ba si Theo?”

“Ay, oo. Hindi ba ikaw ang nagpatuloy sa kanya?”

“N-nasa itaas siguro ako. Baka si Melissa mismo ang nagpatuloy.”

“Siguro nga,” wika ng napapailing na babae.

“O, e, bakit sambakol naman ang mukha n’yo? Para kayong nalugi?”

“Hay, naku!” buntonghininga ng tinanong. “Ang akala ko kasi, si Theo na ang magiging prince charming mo, iha. Umaasa pa naman ako na siya ang mag-aalis sa ‘yo rito. Pero mali pala ang akala ko.”

Mapait ang ngiting sumilay sa mga labi ni Nerida.

“Sa fairy tales lang ho merong ‘prince charming’, Aling Diding,” ang malungkot na pahayag niya.

“Oo nga siguro,” the older woman agreed resignedly.

“Ano ho ba ang lulutuin para sa hapunan?” Iniba niya ang usapan para mawaksi, kahit na sandali, ang mga pangit na katotohanan.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LOVE HURTS…? Click Here!]

“Ang gusto ng Uncle mo ay ginataang manok.”

Kinuha niya ang nakabalot na buong manok.

“Ako na ang maglilinis nito. Bumili na ho ba kayo ng niyog?”

“Oo. Atsaka luya at sili pa.”

Habang nagpapakaabala siya sa mga gawain nang maghapong iyon, patuloy pa rin siya pag-iisip tungkol sa pinsan at sa lalaking iniibig.

“Saan daw ba nagpunta si Melissa, oy?” tanong ng tiyuhin niya nang ang mag-asawa lamang ang nakadulog sa hapag-kainan nang gabing iyon.

“Aba’y hindi ko alam. Hindi ko na nga dinatnan dito nang umuwi ako galing sa parlor.”

Bumaling sa kanya ang matandang lalaki.

“Alam mo ba kung nasaan ang pinsan mo ngayon?”

Umiling si Nerida.

“Bakit hindi mo alam? Hindi ba’t ikaw ang bantay niya kapag wala kami rito?”

She was itching to point out that Melissa was not a child anymore pero umiral pa din ang malaking respeto niya para sa tiyo.

“P-pasensiya na po kayo, Uncle. Nabanggit po ni Aling Diding na kasama siya ni Mr. Montes kanina,” pahayag niya sa mababang tono.

“Ano’ng oras pa ‘yon? Bakit hanggang ngayon ay wala pa siya?”

Nakamata sa kanila ang tiyahin. Napuna ni Nerida na palaging nakamasid sa kanya ngayon ang ina ni Melissa.

“Nasa kapitbahay lang naman pala, oy. Huwag mo nang alalahanin ang anak natin,” wika nito.

Nakakabigla ang pagiging kampante ng matandang babae. Dati-rati kasi, mawala lang sandali sa paningin ang kaisa-isang anak, gusto na nitong maghisterikal sa pag-aalala.

“G-gusto n’yo po bang sunduin ko na siya, Uncle?” prisinta ni Nerida kahit na laban sa loob niya.

Bago nakasagot ang matandang lalaki, nakasabad na agad ang asawa nito.

“Hindi, iha. Kami na lang ang susundo kay Melissa,” anito. “Tena, Peping. Gusto kong mapagsabihan ang magaling na lalaking iyon. Dapat ay iniuuwi niya agad ang anak natin. Ni hindi man lang nga siya nagpaalam sa atin.”

Hindi na nagsalita pa si Nerida. Nang tumindig ang dalawa, maagap niyang tinakpan ang mga bandehado at bowl ng pagkain.

“Sandali lang kami, iha,” pangako pa ni Uncle Peping sa kanya.

Pero hindi gayon ang nangyari.

Nagtagal ang mga tiyuhin sa bahay ni Theo Montes.

At nang magbalik, hindi pa rin kasama si Melissa.

Nagtutukatok na silang lahat sa paghihintay, kasama ang mga katulong, nang bumalik ang mag-asawa.

Abot-teynga ang ngiti ni Uncle Peping.

“Nerida, pihong matutuwa ka sa ibabalita ko sa ‘yo!”

“A-ano po ‘yon?”

Hindi pa man niya naririnig ang sasabihin ng kaharap, nakakaramdam na ng hapdi at kirot sa kalooban ang dalaga.

“May asawa na ang pinsan mo, Nerida. Nagpakasal sila ni Theo kani-kanina lang!”

“H-ho?” Si Aling Diding ang agad na nakapagsalita. “Bakit naman ho biglang-bigla yata? Ano ho ba ‘yon, pikot?”

“A-aling Diding,” saway ni Nerida sa may edad na mayordoma. “Kita n’yong puspusan ang panliligaw ni Mr. Montes kay Melissa.”

Dagling naglubag ang loob ng magagalit na sanang matatanda.

“Sabihin na lang natin na hindi na nakapaghintay ang binata. Kaysa sa maagaw pa nga naman ng iba ang aming dalaga, sinunggaban na agad nito ang aming si Melissa,” pagkukuwento nito.

“Ganoon nga ang nangyari,” pagsegunda ni Auntie Moring. “Isang huwes ang agad na ipinasundo ni Theo nang dumating kami. Sa sandali lang na sermonya, kasal na agad sila.”

The gory details had been glossed over.

Ngunit wala isa man sa kanila ang nagpahayag ng pagdududa sa kuwentong narinig.

Naghikab si Uncle Peping.

“Pasensiya na kayo kung hindi na namin kayo naimbitahan. Napaghintay pa pati pala namin kayo,” anito.

Pinilit maging normal ni Nerida.

“N-nasa oven po ang pagkain n’yo, Uncle. Sandali lang po iinitin ang mga iyon.” Tumindig siya kahit na mabuway ang kanyang mga tuhod.

“Huwag ka nang mag-abala, iha. Doon na kami pinakain ng hapunan. Magpahinga na lamang kayo,” pagtataboy ni Auntie Moring sa kanila.

Tinapik siya ni Aling Diding sa isang balikat nang makaalis na ang dalawang matanda.

“Talagang ganyan ang buhay, Nerida,” pang-aalo nito. “May sakit at pait pero may kasunod pa rin namang ligaya at tamis.”

Tumango lang si Nerida. Hindi siya makapagsalita dahil nangangamba siyang mauwi sa malalakas na hagulgol ang anumang katagang nunulas galing sa dibdib niya.

Diyos ko! Napakasakit palang mabigo!

“Sige na, Nerida. Magpahinga ka na rin. Kami na lang ang bahala sa mga liligpitin dito.”

Nanlalabo sa luha ang mga mata niya ngunit kitang-kita pa rin niya ang matinding awa na nadarama ng mga kasama para sa kanya.

Lalong sumakit ang loob niya. Isang bukas na aklat na pala sa mga ito ang tunay na laman ng kanyang damdamin.

“S-sa labas lang muna a-ako,” paalam niya. Basag na basag ang boses niya.

“Sige, iha,” wika ni Aling Diding.

Humulagpos ang unang hikbi nang malapit na siya sa backdoor. Inimpit niya iyon at nagdumaling tumakbo patungo sa madilim na bahagi ng hardin.

Dala ng paghihinagpis, nakalimutan niyang umiiwas na siyang magtungo sa lugar na pinangyarihan ng kasalanan nila ni Theo.

Sa mismong damuhan na pinaghigaan sa kanya ni Theo siya napasubsob habang humahagulgol ng iyak.

Nang mga sandaling iyon, parang ibig na niyang mamatay.

“Oh, Theo, mahal kita! Mahal kita…!” she sobbed in utter despair. She abandoned her whole being to the bitter grief that clutched at her tender heart.

LOVE HURTS-15

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age