Love Hurts-16

Wala na naman siyang lakas kaya naging malaya na naman ang lalaki sa lahat ng nais nitong gawin sa kanya.

She was slowly feeling the langurous effect of his masterful kisses.

But she had to fight still. Kahit na ang buong katawan niya ay nanginginig na nang husto.

“M-may asawa ka na, Theo. Pinsang-buo ko ang pinagtataksilan mo,” paalala niya habang humihikbi. “S-sa mismong bahay pa ninyo — ”

“Ikaw ang babaeng nais kong makasama sa bahay na ito, Nerida,” pakli ng lalaki. “Ikaw ang inalok ko ng kasal ngunit winalambahala mo ang damdamin ko!” pang-uusig nito.

Siniil uli nito ng maririing halik ang kanyang mga labing bahagya nang namamaga.

The long kiss had been alternately hateful and lustful.

Minsan gagaan at nagiging mapaglaro.

At minsan naman ay didiin at nagiging mapanakit.

She had tasted her own blood when he bit her soft underlip angrily.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LOVE HURTS…? Click Here!]

“T-theo…” daing niya nang makapagsalita uli. “Mali ito. Hindi tama…”

Ngunit hindi na siya pinakikinggan ng lalaki.

A fiery palm caressed her soft chest, her smooth stomach, her dimpled hips, and her satiny thighs.

The other hand cupped her breast and kneaded it until her nipple hardened into a sensitive pebble of desire.

His white, even teeth tugged at it gently. His tongue flogged at it until her whole body was writhing with the fever of arousal.

Napakagat-labi siya nang umahon mula sa kaibuturan ang mga higanteng sensasyon na umaalipin sa kanyang mga inhibisyon.

“Darling Nerida, I’m starving for you,” he whispered against her ear. He bit the sensitive lobe, and her shoulder.

His tiny bites sent erotic currents to her veins. Inaalipin ang katinuan niya.

“Theo… Oh, Theo!” she whimpered tremulously.

Pumulupot nang mahigpit ang mga bisig niya sa leeg nito.

Suko na siya sa tawag ng pisikal na pangangailangan.

She had also missed him very much.

Tuluyan nang humulagpos ang katugon na pagkasabik niya para sa lalaking ito.

Her knees and legs embraced him tightly as she kissed him deeply.

“Sweet woman!” he exclaimed hoarsely. “I — ”

“Sshhh…!” Hinapit niya ito palapit. Ayaw na niyang makinig. Ayaw na niyang mag-isip. “Love me, just love me…”

She did not bother to hide the desperate desire that scoured on her guts.

Naging desperado ang bawa’t halik at hagod at galaw. The tempo of their lovemaking had become faster and rougher.

“Oh, God! Nerida, stop me if I’m hurting you,” he muttered shakily. “I don’t want to hurt you anymore. I just want to love you… love you!”

She twisted her hips underneath him. Her body rose to meet his thrusting loins in complete surrender.

She had abandoned her whole self for the fulfillment of her every wish, every need…

Naghahabol din sila ng hininga habang papabilis nang papabilis ang bawa’t ulos, ang bawa’t indayog…

“Darling — oh, darling…!” he shouted exultantly as his hot seed spurted inside her womb even as he continued plunging into her warmth.

Bumaon ang mga kuko niya sa malapad na balikat nang makahabol siya sa narating ni Theo.

Nakalmot niya ang matipunong likod, nang ibulusok siya papataas.

Narinig niya ang isang paos at garalgal na sigaw mula sa malayo. Hindi niya agad napagtanto na siya na pala iyon.

But she did not care. She did not give a damn anymore.

Ang tanging alam niya nang mga sandaling iyon, ibig niyang ihandog sa lalaking ito ang sarili nang buung-buo.

She wanted to give this man her whole life — every breath, every heartbeat, everything…

Oh, Theo, I love you very much!

Nang magbalik ang kapayapaan, nagbalik din ang katinuan.

At ang kahihiyan.

A broken sob tore out at her hurting throat.

Itinulak niya palayo ang matipunong katawan ng nakatalik. Hilam na naman sa luha ang kanyang mga mata.

“N-nerida — ”

“H-huwag ka nang magsalita, please!” pakiusap niya, pa-bulalas. “Bitiwan mo na ako,” dugtong niya, halos pa-hagulgol.

Pumikit siya nang mariin habang kinakagat ang ibabang labi.

Nag-angat ng ulo ang lalaki. Nakasubsob sa kanyang dibdib ang mukha nito.

Their bodies were still joined. She could not move an inch.

“Nerida, tayo ang para sa isa’t isa,” pahayag ng lalaki. Masidhi ang tono ng malalim na boses.

“Hindi tutoo ‘yan, Theo!” bawi niya. Nang-uusig ang kanyang mga mata. “Huwag mong kalimutan si Melissa. Mag-asawa na kayo ni Melissa!”

“Niloko ako ng pinsan mo, Nerida!”

“Paano mo nasasabi ‘yan, Theo? Samantalang halos araw-araw mo siyang pinadadalhan ng mga bulaklak — Kami ang niloloko mo!” pakli niya. “Tinutuhog mo kaming magpinsan. Pinaglalaruan mo kaming dalawa!”

“Ano’ng ibig mong sabihin? Ikaw ang pinadadalhan ko ng mga bulaklak, Nerida. Hindi si Melissa!”

“Hindi ako naniniwala sa ‘yo!”

“Damn you, Nerida! Makinig ka sa akin!” Paigtad na lumayo sa kanya ang lalaki. Maliksi siyang hinawakan nito sa mga balikat upang hilahin pabangon.

“Isa kang manloloko, Theo!” Halos mapatili na siya.

“Hindi kita niloko, Nerida. Wala akong niloko sa inyo ni Melissa,” pilit ni Theo. “Para sa ‘yo ang mga bulaklak na ipinadadala ko.”

Nerida shook her head slowly.

“P-pero wala akong natanggap ni isa!”

“Ako mismo ang nagsusulat ng pangalan mo sa mga kard, Nerida,” he said insistently.

“Wala akong natatanggap, Theo!”

“Wala?” ulit nito. Hindi makapaniwala.

Umiling si Nerida. Nakayapos siya nang mahigpit sa sarili para takpan ang kahubdan.

“Pero ang sabi ni Manang Saning, ikaw ang palaging nagbubukas ng gate para tanggapin ang mga pulang rosas — ” Napahinto ito nang may mapagtanto. “Hindi mo ba binubuksan ang mga kard?”

Umiling uli siya.

“H-hindi ko alam na para sa akin ang mga iyon,” paliwanag niya.

“God!” Sinabunutan ng lalaki ang sarili. His tone was pained and bitter. “P’ano nangyari ‘yon? Ikaw lang ang ‘Nerida Mercado’ sa bahay na iyon, hindi ba?”

“‘F-flowers for Miss Mercado’ lang ang palaging sinasabi ng delivery boy,” pahayag niya. “A-at si Melissa lang ang nakakatanggap ng mga bulaklak sa bahay namin.”

“Damn her! Damn her!” pagmumura ni Theo. “Alam ni Melissa na hindi para sa kanya ang mga bulaklak pero inangkin pa rin niya! Kailangan siyang bigyan ng leksiyon!”

Sinuntok nito ang sariling kamao.

LOVE HURTS-17

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age