Love Hurts-17

The loud cracking sound made her jump. And jarred her out of shock.

Nahimasmasan na naman siya. Dinampot niya ang bestida na nakabalumbon sa sahig.

Hindi siya magkandatuto sa pagmamadaling isuot uli iyon.

“Sumama ka sa akin, Nerida. Magsama tayo sa malayong lugar,” aya ni Theo sa kanya. Seryosong-seryoso ang tono.

Hindi agad nakatugon si Nerida. Aaminin niyang natutukso siya.

Mahal na mahal niya ang lalaking ito.

Ngunit makakaya ba ng konsensiya niya ang mabibigat na kasalanang magpapatung-patong sa kanyang isipan?

“H-hindi ko kayang saktan ang mga tiyuhin ko, Theo,” pahayag niya.

“Nerida, ikaw ang nais kong makasama habambuhay. Hindi si Melissa,” pang-aamuki ng lalaki. “Hindi ako magiging masaya sa piling niya kailanman.”

“Hindi tayo magiging maligaya kung may masasaktan,” katwiran niya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LOVE HURTS…? Click Here!]

“Nerida, mahal kita!” Ginagap ng lalaki ang mga kamay niya. “Hindi ba mahalaga sa ‘yo ang tungkol sa pag-ibig ko para sa ‘yo?”

Nerida, mahal kita… mahal kita… mahal kita…!

Umalingawngaw sa lahat ng sulok ng diwa ni Theo ang mga katagang iyon.

He was practically begging!

Nais nang kagalitan ni Theo ang sarili. Ngunit hindi niya mapalis ang pagsusumamo sa kanyang tono.

“Nerida, sumama ka na sa akin. Ilalayo kita rito,” pang-aamuki niya.

God, he needed this woman as much as he needed breathing to live!

Kailanman, ni sa hinagap, hindi niya nakita ang sarili na makakaranas kung paano ang manikluhod sa isang babae.

He had been a ‘Don Juan’ in the past years. Women came and went in his life like butterflies with flitting colorful wings.

He had never expected that he would hold on tightly to a one woman.

“No, Theo,” she cried despairingly. “Hindi maaari. M-may iba akong mahal — ”

Sa kabiglaanan, inalog niya ito uli. Paulit-ulit.

Hanggang sa lumungayngay ang ulo ng dalaga.

Her head lolled weakly but her expression remained adamant.

“Hindi kita m-mahal, Theo!” pahayag nito. Mariin ang tono. “Kailanman, hindi ako iibig sa isang katulad mong mapagsamantala sa kahinaan ng mga babae!”

“Hindi ko pinagsamantalahan si Melissa! I never wanted her!” he cut in tersely. “I want only you, Nerida…” he added huskily. His tone changed suddenly.

“H-hindi ba pag-pagsasamantala ang ginawa mo ngayon?”

Papiksing umatras ang babae upang maikawala ang mga balikat mula sa pagkakahawak niya.

“N-nagawa mong ulitin ang kahayupan mo gayong may asawa ka na – at — at nasa iisang bubong din ang iyong asawa!”

Daig pa niya ang sinampal ng isang libong ulit.

Naliyo ang pakiramdam ni Theo. Sari-sari ang mga emosyon na lumutang sa kanyang kalooban.

Ngunit ang nangibabaw ay ang humiliyasyon at ang pagkapahiya.

He was utterly humiliated when he had came face to face with his shameful behavior.

“You want it, too, Nerida,” he stated but without conviction.

He was not so sure anymore.

Hindi na siya sigurado sa anupaman. Dahil sa sobrang sakit na nadarama.

Masakit pala talaga ang mabigo.

He had never known such excruciating pain. Failure was a stranger to him.

Until now.

“Pinilit mo lang ako nung una. At pinilit mo rin ako ngayon!” pakli ng babae, in an accusing tone. “Hayup ka talaga, Theo! Hindi mo matanggap na may aayaw sa ‘yo. Kaya gumagamit ka na ng puwersa,” pang-uusig nito.

“What are you accusing me of? Rape or seduction?” he asked menacingly.

She took a step backward. Palayo sa kanya. Her eyes were wide with fright. Her cheeks very pale and her lips colorless.

She was an innocent. And she was completely hurt by him.

Defiled by him.

God, he had despoiled this pure woman!

In those moments, he had felt like the lowest animal alive. He wanted to crawl under the soil.

Isang ilusyon lamang ba ang nadama niyang nag-aapoy na tugon ng katawan ni Nerida sa una at ikalawang pagtatalik nila?

He must know the answer!

“Dammit! Huwag mong isisi sa akin ang lahat. Gusto mo rin ang mga nangyari sa atin, Nerida,” he declared furiously.

“Hindi tutoo ‘yan!” she denied vigorously.

“Ayaw mong tanggapin na kailangan mo na rin ako,” he cut in. “Na hindi lang ako ang nagnanasa.”

Tinakpan ng babae ang magkabilang teynga.

“Hindi tutoo ‘yan, Theo!”

Sinamantala niya ang pagkaligalig na nadarama ng babae.

Muli niya itong ikinulong sa mga bisig at hinapit palapit sa katawan.

This woman was his. Hindi siya makakapayag na mapunta pa sa iba ang babaeng ito.

“Ako lang ang lalaki para sa ‘yo, Nerida,” he whispered raspily. His obsession was intense.

“Hindi!” She pushed at him with weak arms. “Bitiwan mo ako, Theo. Pawalan mo ak — umph!”

Kinuyumos niya ng maririing halik ang bibig ng babae para mapatahimik ito.

Pinangko ng mga braso niya ang balingkinitang katawan upang ibalik sa kama.

Sandali lang ang panlalaban ng kaniig dahil kaunti lang ang lakas nito.

Nag-angat siya ng ulo nang tuluyan nang huminto sa pagkilos ang babae.

“Don’t fight me, darling,” he murmured in a tender coax. “I never wanted to hurt you.”

Isang impit na hikbi lamang ang isinagot ni Nerida.

Nakabaling ang ulo nito sa unan habang nakapikit nang mariin.

“Oh, Nerida, bakit tayo nagkaganito? Ikaw ang gusto ko,” patuloy niya, halos padaing. “Ikaw ang kailangan ko, ang kaligayahan ko.”

Hinahalik-halikan niya ang pisngi, leeg at teynga ng babae habang nagsasalita siya.

He buried his nose to her jet-black hair and took a deep breath.

“I’ll teach you how to love me, Nerida. I’ll be patient,” he promised. His desperation to win her was barely hidden. “Tuturuan kitang mahalin ako, Nerida. Madali lang akong ibigin.”

God, he was begging again!

Ngunit hindi niya mapigil ang sarili.

He just could not stop himself.

“Let me go, Theo!” utos ni Nerida. Nanginginig ang tinig.

“Never,” he muttered. He kissed the sloping smoothness of her cleavage with marked tenderness.

Napahikbi muna ang babae bago napasinghap. Tila nanghihina na naman ang resolba.

“Ayoko na, Theo,” ungol nito habang pasabunot na hinahawakan ang kanyang ulo.

LOVE HURTS-18

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age