Love Hurts-19

Nangamba rin siya na baka kung ano pa ang magawa niya sa babae.

Habang tumatagal kasi, tila nagiging lason na nga ang nadarama niya para dito.

Ipinilig niya ang ulo nang mapag-isa na.

“Damn you, Nerida!” pagmumura niya. “Bakit sa ‘yo pa ako nagkaganito?”

Ibig niyang manggigil ngunit hindi niya alam kung ano ang dapat gawin para maiwaksi ang emosyon na nagpapahirap sa kanya.

Love was a terrible disease. It only inflicted pain to his unsuspecting heart.

Akala niya, masarap ang magmahal. Katulad ng malimit sabihin ng mga kapatid niya.

Love hurts!

Damn love!

Deep inside him, there was a silent wish. A secret longing to have his own someone special.

Nakakainggit na kasi ang ibang ka-pamilya niya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LOVE HURTS…? Click Here!]

He also wanted the comfortable companionship between his parents. He liked the warm relationship shared by his kins with their respective partners.

Nakakatawang isipin ngunit tutoong nananaghili na siya sa mga bayaw. Maasikaso at maalalahanin kasi ang kanyang mga kapatid na babae.

He wanted to have his own woman to love him and to dote on him.

Just like his two brothers-in-law…

Nakita niya kay Nerida ang lahat ng mga katangian na hinahanap sa isang babae.

Ngunit tila hindi para sa kanya ang magkaroon ng ‘tahimik na buhay’.

Hindi siya nagtagumpay na mapaibig ang dalaga sa mga panliligaw na ginawa niya rito.

He was considered as one the most eligible bachelors in the city. He could have any woman he liked.

Isang tawag lang niya sa telepono, sumasama na ang isang babae na ibig niyang maka-date.

“You already had lunch with Nerida, remember?” pang-uuyam niya sa sarili.

Had he become too confident? Naging masyadong presko ba siya?

God, saan siya nagkamali?

Pabagsak siyang nahiga sa kama. He did not move for a long time.

He buried his face into the rumpled bedclothes. Sinamyo niya ang naiwanang amoy ni Nerida sa mga kumot at unan.

May iba akong mahal… Naalala niya ang sinabi ni Nerida.

May iba nang mahal ang babaeng mahal ko! Dammit!

Masakit ang nalaman niyang iyon.

Ngunit mas masakit ang mawalan ng kalayaan na ibigin ang babaeng iniibig.

Nerida, oh, Nerida!

Bumalikwas siya ng bangon at pawaras na ibinato ang tuwalyang itinapis sa beywang.

Halos patakbo siyang nagtungo sa ilalim ng shower. Nagbabad siya hanggang sa mabawasan ang pag-iinit ng katawan.

Nang makaramdam ng kaunting ginhawa, saka lang siya umahon.

Nagtapis uli siya ng tuwalya at lumabas sa hardin.

Ang karamihan sa mga silid ng malawak na kabahayan ay pawang may mga frenchdoors na yari sa salamin at bakal. Ginamit niya ang mga iyon upang makarating sa study room.

Awtomatiko na ang pagdampot niya sa bote ng alak. Wala siyang nakitang baso sa lalagyan kaya tinungga na lang niya ang matapang na alak nang diretso mula sa bote.

Napangiwi siya nang mapaso ang lalamunan.

“Aah!” daing niya nang manuot na hanggang sa sikmura ang matalas na epekto ng alkohol.

Pabagsak niyang inilapag ang bote sa lamesa.

He stared at the clear green bottle balefully.

Dapat ay ihinto na niya ang pag-inom ng alak.

Pulos kumplikasyon lamang ang idinulot ng alak sa buhay niya — magmula sa pangangahas niya kay Nerida hanggang sa mahulog siya sa bitag ni Melissa.

His common sense had been telling him lately that he had to stop drinking but he could not seem to stop.

Parang hindi na niya kayang huminto dahil ibig naman niyang kalimutan ang mga kabiguang tinamo.

Dapat na siguro niyang tanggapin ang mapait na katotohanan. Wala na ang babaeng — una’t huling — inibig niya.

Wala na si Nerida.

Tumungga uli siya sa bote.

Naupo siya sa swivel chair at sumandal. Itinaas niya ang mga paa at ipinatong sa isang kanto ng lamesa.

Tumitig siya sa malayo. Nais niyang ibalik ang nakaraan.

A, kung maibabalik lang niya ang nakaraan sa mismong sandali ng unang pagkikita nila ni Nerida!

Iibahin niya ang kanyang istilo.

Saan ba siya nagkamali noon? tanong niya sa sarili.

He had been a big bumbling fool. Hindi niya agad napansin ang napakalaking insecurity ng dalaga.

Ginamitan niya agad ng matamis na dila ang isang babaeng katulad ni Nerida.

Sana ay pinag-aralan muna niya ang karakter nito.

Disinsana, napuna niyang kakaiba sa lahat ng mga babaeng nakilala niya si Nerida.

Hindi dapat dinadaan sa bilis. At hindi rin dapat sa tradisyunal na panliligaw.

Nerida was an unconventional woman. Practical and yet so unrealistic.

At mayroon ding wrong sense of loyalty.

Malupit si Melissa dito. Nalaman na niya sa matandang babaeng katiwala sa Mercado Residence.

Maging dito sa sariling pamamahay niya ay nagtataray na din gayong kararating lang sa buhay nila.

Ngunit bakit nagagawa pang pagtakpan ni Nerida ang babaeng iyon? She still wanted to spare the rotten cousin from emotional hurt.

O tumatanaw lamang ito sa utang na loob sa mga magulang ni Melissa?

Natatandaan pa niya ang pagpitlag ni Nerida nang hagkan niya ang kamay nito.

Para bang ikinahihiya ang mga kalyo na nagpagaspang sa mga palad.

Dinampot niya uli ang bote ngunit napahinto nang akmang tutungga na naman.

May ideyang kumislap sa isipan niya.

Hindi na niya maaaring pakasalan si Nerida — ngunit puwede pa rin niya itong angkinin!

Sa pamamagitan ni Melissa.

He would choose the lesser evil.

Papayag siyang dito tumira si Nerida.

Ilalagay niya sa abot-kamay ang temptasyon.

He did not care anymore, kung magkasala man siya nang paulit-ulit…

Bahala na kung ano pa ang ibubungang kumplikasyon ng isa na namang maling pasiya.

A, talaga nga yatang nalason na ng obsesyon ang kanyang isipan!

LOVE HURTS-20

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.