Love Hurts-2

Tinanggap niya ang alok na pakikipagkamay nito.

Her work-roughened hand looked small and ludricuous when it came into contact to his well-groomed one.

Iyon ang simbolo ng malaking pagkakaiba nila sa isa’t isa.

Para siyang inihulog sa isang malalim na balon pabalik sa tunay na realidad.

She snatched back her befuddled mind from the land of daydreams.

Halos haklitin niya pabawi ang kamay matapos ang sandali at pahapyaw na pagkakamay.

“Nerida,” ulit ni Theo Montes sa kanyang pangalan. “I like it. It suits you. Medyo suplada pero mabait.”

He was flirting with her lightly.

Idinadaan sa biro ang pagdiga sa kanya. Nakangiti ang bibig ngunit seryoso ang mga matang nakatitig sa kanya.

Para bang dinadaan din siya sa hipnotismo.

Nanikip ang lalamunan ni Nerida. Dali-dali siyang umiwas ng tingin.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LOVE HURTS…? Click Here!]

“Uh, nice meeting you, Mr. Montes,” wika niya habang binubuksan ang pinto sa likuran. “Um, sige na. Okey na ako dito. Puwede mo na akong iwanan. Pasensiya ka na uli sa akin, ha?”

Natataranta siya habang isa-isang isinasalansan ang mga shopping boxes sa mahabang upuan.

Ngunit tila walang balak na umalis ang lalaki.

“Hindi naman ako nagmamadali,” wika pa nito. “I was just going to have a late lunch. Would you care to join me?”

Muli, inilahad na naman nito ang isang palad sa kanya.

She looked at it helplessly.

And even started to tremble when she realized that she wanted to go with him very badly.

She was being compelled to go with him…

Gustung-gusto niyang sumama sa lalaking ito. Kahit na ngayon lang niya ito nakita at nakilala.

Love at first sight na nga yata ito!

Halos pikit-mata niyang tinanggap ang imbitasyon.

She had convinced herself that Melissa would take a long time coming out from the department store.

Sasadyain nitong paghintayin siya nang matagal, katulad ng dating ginagawa.

“Uhm, s-sige. Why not?”

Sa tuwa marahil, o talagang istilo lang talaga — hinagkan ng lalaki ang likod ng kamay niya.

‘Diyos ko, hindi ba siya naiilang sa mga kalyo ko?’ bulalas niya sa sarili.

“Uh, t-teka, ikakandado ko lang ang pinto — ” pagdadahilan niya para makakawala siya.

Hindi na siya binitiwan ng lalaki habang inila-lock ang pinto ng sasakyan.

Gusto sana niyang makahinga muna nang kaunting panahon. Ngunit wala na siyang pagkakataon.

She was perpetually breathless during those moments that she had spent with a stunning man.

And even during the days that followed…

“You look ready to drop with exhaustion, Nerida. Sino ba ang kasama mong mag-shopping?” he observed when they were finally seated inside an expensive restaurant.

Na-distract siya sandali sa pagtingin sa kanyang sariling kasuotan.

She was wearing inappropriate clothes, jeans and loose sweatshirt. But nobody seemed to notice.

“S-si Melissa,” tugon niya. “Pinsan ko siya. Nagtatrabaho bilang modelo. At nitong huli, lumalabas na sa showbiz.”

“Maganda rin siguro siyang katulad mo, ano?” he commented casually.

Nerida’s cheeks blushed with the easy compliment.

Pero pinilit niyang maging kalmado. She concentrated on the topic.

“Magandang-maganda si Melissa, Mr. Montes. Uh, bagay na bagay siguro kayong dalawa.”

His eyes narrowed slightly.

“I prefer to do my own chasing, Nerida. Marunong akong manligaw sa babaeng nagugustuhan ko.”

She forced a stiff smile to her tensed lips.

“I bet, napakarami mo na sigurong naging girlfriends?”

Nagkibit lang ng mga balikat ang lalaki. Hindi ito nagsalita dahil dumating na ang waiter.

“Good afternoon, sir. Tamang-tama ang dating n’yo. Ready na ang lunch na in-order n’yo by telephone,” ang magalang na wika nito. “Ihahain na po ba namin?”

Tumango ang lalaki.

“Yes, you do that, please. Divide everything into two servings. Okey?”

“Okey, sir. Wala na po ba kayong idadagdag?”

Nakangiti na naman ito nang muling bumaling sa kanya.

“You’ll like their steak here, Nerida,” pahayag nito. “Tender and juicy with crunchy green vegetables!”

Naumid ang dila ng dalaga. Gusto sana niyang sabihin sa kaharap na hindi pa siya nakakapunta sa ganitong klaseng lugar.

“O, bakit hindi ka na nagsalita diyan?” tanong nito. “You’re having second thoughts, aren’t you? Nag-iisip ka na kung bakit ka sumama sa akin gayong ngayon lang tayo nagkakilala, ano?” pananalakab nito.

Tumango si Nerida.

“M-marunong ka sigurong mag-magic,” sambit niya. “Parang na-hipnotismo mo ako sa pagsama sa ‘yo.”

Tumawa ang lalaki. Masuyo at mahina lang pero nagbigay ng ibayong kilabot sa kanyang kabuuan.

She trembled when their eyes met and their souls meshed.

Naramdaman niya ang kakatwang init na nanuot sa bawa’t himaymay ng kanyang katawan.

“Do I really hypnotize you, Nerida?” tanong ni Theo, paanas.

Wala nang kangiti-ngiti ang matiim na bibig. Seryosong-seryoso na ang ekspresyon ng mga matang nakatitig sa kanya.

“S-siguro,” tugon niya, paanas din. “Hindi ako dapat sumama sa ‘yo, dahil hindi kita kilala. Pero heto ako ngayon sa harapan mo.”

Muli silang napatitig sa isa’t isa. Sandaling naglaho ang mga tao sa paligid.

Maya-maya, ngumiti ang lalaki. Unti-unting naglaho ang tensiyon.

“You have a vivid imagination, Nerida,” he chuckled softly. “You’ve a very interesting mind. I want to know you more.”

Nagbbusa sa galit si Melissa nang bumalik si Nerida.

Mabuti na lang pala, may lumapit na kakilala si Theo sa lamesa nila.

Kaya nakaalis siyang mag-isa.

“Ikaw talaga! Bruha ka talaga! Bakit ba hindi ka na lang pumirmi dito? Gala ka ng gala!” Tinalakan agad siya nito, pagkakita sa kanya.

“Siguro, may ka-date ka dito sa mall, ano? Isusumbong kita kay Papa!”

“Pasensiya ka na, Melissa. Nagutom kasi ako sa paghihintay. Kumain lang ako diyan sa — ” She did not finish her half lie.

Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi.

“Letse ka! Hindi ko kailangan ang mga paliwanag mo! Mas inuna mo pa ang paglamon!” Lalong naggalaiti ang babae.

“Nang dahil sa kagagahan mo, hindi ako makakarating sa shooting ko!”

Nagtiim-bagang si Nerida. Hindi iyon ang unang pagkakataon na sinaktan siya ng masungit na pinsan.

Palagi siyang nabubugbog nito sa kurot at sapok simula pa nung maliliit pa sila.

At katulad noon, wala siyang balak na gumanti ng pananakit.

LOVE HURTS-3

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age