Love Hurts-20

Nerida took a hasty bath when she reached her Uncle’s house.

Hinilod niya nang hinilod ang buong katawan gayong hindi naman marumi ang pakiramdam niya sa sarili.

If only she would be truthful to herself, she would admit that she had never felt wonderful.

No, she had already felt like this before. The first time they made love — yes, it was not rape as she had been telling herself eversince that night — she had become a woman in the real sense of the word.

Naging ganap na babae siya nang gabing iyon.

Ngunit hindi nagtagal ang kasiyahang nakamtan niya.

If only she had been more confident and more secured…

Sinisisi niya ngayon ang kawalan niya ng tiwala sa sarili.

She had been a perverted snob.

Hindi pa man siya minamata at sinusuri ng kapwa, nauuna na siyang mag-isip ng hindi maganda tungkol sa sarili niya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LOVE HURTS…? Click Here!]

Ni hindi man lang niya natugon ang pakikipagkaibigan na iniluhog ni Theo sa kanya nung una.

“Ngayon, huli na ang lahat…” sambit niya. Mapait ang tono.

Inilapag niya sa ibabaw ng tokador ang hawak na suklay. She had been combing long hair absently.

Malayung-malayo ang iniisip niya.

Kaya parang naalimpungatan siya mula sa mahimbing na pagkakatulog nang marinig ang mga katok sa pinto ng silid niya.

“S-sino ‘yan?”

Boses ni Nena ang narinig niyang tumugon.

“Ate Nerida, ipinatatawag ka ni Sir Peping.”

Napatuwid siya sa pagkakaupo. Dagling kumabog ang dibdib niya.

“P-pakisabing susunod na ako, Nena,” wika niya nang matiyak na matatag na ang kanyang boses.

“Sige, ate,” paalam ng katulong.

Dali-dali siyang naghanap ng maisusuot na damit.

Isang kupasing maong na medyo maluwang na sa kanya ang kanyang nahila mula sa aparador. At isang makapal na sweatshirt na kupasing pula naman.

She wanted to hide the marks of Theo’s fiery lovemaking.

“Iha, bakit ganyan ang ayos mo?” ang gulilat na tanong ng tiyahin niya. “May sakit ka ba?”

Maagap na umiling si Nerida.

“Uh, w-wala po, Auntie Moring,” tugon niya.

“O, e, bakit tila balut na balot ka?” Parang nagsususpetsa ang matandang babae habang sinisipat siya. “Mukhang giniginaw ka pa yata.”

“N-nababad po ako sa paglalaba, Auntie.” Pinanindigan na niya ang pagsisinungaling.

“Uminom ka na ba ng gamot?”

“O-opo.”

Habang tumatagal, lalong nanliliit si Nerida. Napakabuti ng dalawang matanda sa kanya. Bakit nagagawa pa niyang suklian ng kataksilan?

Kailangan kong lumayo dito! bulalas ng isang munting tinig sa loob ng utak niya.

“Buweno,” pakli naman ni Uncle Peping. Walang kamalay-malay sa mga paghahamok na nagaganap sa loob ng isipan ni Nerida. “May magandang balita kami sa ‘yo, iha.”

She became apprehensive. She had been dubious about hearing any ‘good news’. Magkataliwas sila ng pakiwari.

Ang pagpapakasal ni Melissa nung isang linggo ay isang magandang balita para sa mag-asawa.

Gayong iyon naman ay katumbas na ilang ulit na pagkamatay ng kanyang puso.

“Hindi mo ba tatanungin kung ano ang magandang balita, Nerida?” untag ni Auntie Moring.

“A-ano po ba ang magandang balita, Uncle?” she complied obediently. Hindi mababakas sa kanyang anyo ang pangangamba.

“Balak naming magbakasyon sa Amerika, iha,” her aunt divulged excitedly. Hindi na nakapaghintay. “At gusto ka naming isama!”

“H-ho?” Hindi makapaniwala si Nerida.

“Oo nga, iha,” dagdag ni Uncle Peping. “Ngayon lang kami makakabawi sa mga kabaitan na ipinakita mo kay Melissa.”

“H-hindi n’yo po kailangang bumawi, Uncle, Auntie… Pinsan ko po si Melissa, Uncle, Auntie. Ang pagmamahal ko po sa kanya ay hindi po naghihintay ng kapalit.”

Napamaang si Auntie Moring.

“Ano’ng — ibig mong sabihin, Nerida? Hindi ka sasama sa amin?”

“Pero, Nerida — ”

She shook her head again. Mas matatag na ang pagtutol ngayong may nahalata siyang bahagyang hesitasyon sa ekspresyon ng tiyahin.

“Dito na lang po ako. Babantayan ko na lang po ang bahay habang wala kayo.”

Saglit lang na nag-alinlangan ang matandang babae.

“E, kung ‘yan ang gusto mo,” wika nito matapos makipag-usap sa asawa sa pamamagitan ng mga sulyap.

“Sigurado ka ba, Nerida?” paniniguro ni Uncle Peping.

“Nasa hustong edad na naman po ako, kaya alam ko na po kung paano ingatan ang sarili ko,” pahayag niya.

Liar! buska ng ibang sarili niya sa kanya. Your idea of taking care of yourself was to get ravaged by the same man — thrice already!

“Baka naman nag-aalala ka lang na magseselos si Melissa kapag isinama ka namin?” Naalalang itanong ni Uncle Peping iyon nang papalabas na siya matapos magpaalam.

Napapatda siya. Dahan-dahang umikot upang muling humarap.

“Hindi po naman sa gan’on, Uncle. Kaya lang, dapat po siguro, siya at si Mr. Montes ang isinasama ninyo. Panahon pa po ng pulot-gata nila, hindi po ba?”

Seryosong-seryoso si Nerida kaya nagulat pa siya nang marinig ang pagtawa ni Auntie Moring.

“Tila susunod na sa yapak ni Melissa si Nerida, oy. Aba’y alam na niya ang tungkol sa pulot-gata, o?”

Napahiya si Nerida. Paano’y tutoo naman na may alam na nga siya.

“Ikaw talaga, Moring. Kung anu-ano ang sinasabi,” saway naman ng nakangiti na ring matandang lalaki. “May nobyo ka na ba, iha?”

Hindi niya nagawang sumagot dahil kumuriring ang cellular phone ng tiyuhin.

“Hello? O, Melissa, anak — ”

Sinamantala niya ang distraksiyon na iyon. Dali-dali siyang umalis.

Sa hardin siya humantong.

Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili.

Maganda ang ideya nina Uncle Peping.

She should go away. To avoid further contact with the irresistible temptation.

“Mas makakabuting lumayo ka na muna dito, Nerida. Para makalimot,” her logic whispered repeatedly.

But she was not listening to her common sense.

She was not thinking straight. Her mind had been muddled ever since she met the man she fell in love with.

“Oh, Theo! Makakaya ko bang lumayo sa ‘yo?” ungol niya habang nauupo sa bench na yari sa kahoy at kawayan.

Pahingalay siyang sumandal sa matigas na upuan habang patuloy sa paglipad ang isipan.

Matagal siyang nandoon. Halos hindi niya namalayan ang paglipas ng mga oras.

Nagulat pa siya nang makitang madilim na pala ang paligid.

She was being pulled to different directions by hatred and love.

Dapat ay umalis na lang siya.

Ngunit hindi niya magagawang iwanan ang unang lalaking umangkin sa kanya nang buung-buo.

LOVE HURTS-21

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age