Love Hurts-22

Bumadha ang malisyosong kasiyahan sa magandang mukha ni Melissa nang marinig ang sinabi ni Theo.

“Payag ka nang gawin kong katulong dito si Nerida?” paniniguro nito.

Tumango si Theo. Hindi siya makapagsalita dahil sinusurot siya ng budhi.

He was planning to take Nerida as his live-in mistress. Not a live-in maid.

Pero kailangang gayon lang ang alam ng babaeng pinakasalan ngunit hindi sinisipingan.

He disliked his wife very much.

Magkamukhang-magkamukha sina Melissa at Nerida. Kaya nga nang maghubad ito sa harap niya habang nalulunod siya sa dagat ng alkohol at depresyon, sinunggaban agad niya ang kagandahan na inakala niyang kaligtasan.

He had considered his attraction to Nerida as unhealthy. He had become addicted to her.

Animo isang droga na nakakalason. Kaya ginusto niyang maiwaksi.

She was like poison drug. So deliciously sweet. He could not resist imbibing too much of her.

[Want to read the Start of Stories Online titled – LOVE HURTS…? Click Here!]

“Gagawin ko siyang personal maid ko,” pahayag ni Melissa. Walang kamalay-malay na lumipad na sa malayo ang isip ni Theo.

“Personal maid?” Muntik na niyang masinghalan ang asawa. Ngunit nakapagpigil pa siya

“Sa servants’ quarters ko na siya patutulugin ngayon,” patuloy ni Melissa.

“Hindi siya puwedeng matulog sa servants’ quarters,” pakli niya. “Personal maid mo siya, hindi ba? Paano ka niya mapupuntahan agad kapag kailangang-kailangan mo siya?”

Napilitang magpatianod si Melissa.

“Buweno, kung dito siya sa loob ng bahay matutulog, doon siya sa pinakapangit na guestroom!” wika nito. “‘Yung nasa dulo ng madilim na koridor!” dugtong pa.

Theo just inclined his dark head. His nerves were already leaping with delight.

“Siya ang maglalaba ng mga damit. Siya rin ang maglilinis ng mga kuwarto. Magiging isang ganap na alila na si Nerida ngayon!” Melissa said in a rejoicing tone.

Walang imik si Theo. Dahil umaayon na sa plano niya ang lahat.

Ang silid na tinukoy ni Melissa ay ang mismong kuwarto na pinagdalhan niya kay Nerida.

‘Hindi ka ba nakukunsensiya sa gagawin mo, Theo?’ pang-uusig ng sarili niya sa kanya.

Umiling si Theo. He did not want to listen to reason.

‘Dalawang babae ang ititira mo sa bahay mo. Umiibig ka sa isa, nagtataksil ka sa isa!’

Sa unang pagkakataon, nagmatigas si Uncle Peping sa pagtanggi sa gusto ng anak.

“Hindi puwedeng diyan sa ‘yo mamirmi si Nerida, Melissa,” the old man reasoned in a cajoling tone.

“Bakit naman hindi, Papa?” muktol ng anak habang ipinapadyak ang isang paa. “Gusto ko, kasama ko si Nerida — para may mag-alaga sa akin.”

“Puwede naman ang gusto mo, anak — pero hindi maaaring diyan na rin tumira si Nerida.”

Ipinadyak uli ng anak ang paa kaya muling lumagutok ang suot na high heels sa sahig na marmol.

“A, basta!” Nagdabog na nang nagdabog si Melissa. “Basta, gusto kong dito tumira si Nerida!”

Nagnakaw ng sulyap si Nerida sa kinaroroonan ni Theo.

His expression was enigmatic as he watched his wife’s tantrums. Hindi mabasa ang reaksiyon nito habang nakamasid sa pagmamaktol ng asawa.

Napapahiya na si Auntie Moring kaya sumabad na ito.

“Melissa, behave yourself!” saway nito sa anak. “Hindi ka ba nahihiya sa asawa mo? Para kang bata. Baka maisipan ka pa niyang isauli sa amin, sige ka,” dugtong pa, sa hangaring matakot at nang matauhan ang spoiled na supling.

Nakita ni Nerida na tila natakot nga ang pinsan.

Nakasimangot pa rin ito pero tumahimik na.

Aywan kung paano siya nakatiyak, ngunit naramdaman ni Nerida na disappointed rin si Theo.

She glanced at him again. Medyo nagtagal ang pagsulyap niya rito dahil sinubukan niyang arukin ang isipan sa likod ng mga matang malalalim.

Nagpatuloy ang usapan sa pagitan ng Pamilya Mercado.

“Aalis kasi kami ng Papa mo, Melissa. Magbabakasyon kami sa Amerika,” paliwanag pa ni Auntie Moring. “Si Nerida lamang ang maiiwanang bantay diyan sa bahay natin.”

Lumarawan ang di-mapigil na inggit sa mukha ni Melissa.

“Nandiyan naman sina Diding, a?”

“Mas magiging palagay ang loob namin kung nandoon rin si Nerida, Melissa,” pakli ni Uncle Peping. Matigas na nang kaunti ang tono.

“Ano pa ba ang inirereklamo mo, anak?” Medyo yamot na rin ang ina. “Malapit lang naman ang bahay na panggagalingan ni Nerida. Madali siyang makakarating dito kapag kailangan mo siya.”

Nerida saw the thinning of Theo’s hard mouth. Kaya nahulaan niyang nawawalan na rin ito ng pasensiya kahit na hindi pa rin kumikibo.

Tila wala itong balak suhetuhin ang asawa sa harap ng mga biyenan.

Umirap si Melissa kay Nerida.

“Kailan naman kayo babalik? Ilang buwan kayong mawawala?”

“Mga dalawang buwan lang siguro,” tugon ni Auntie Moring.

“Dalawang buwan?” Sumumpong na naman ang pagiging kapritsosa ni Melissa. “Bakit tayo hindi man lang nag-honeymoon?” baling nito kay Theo.

“Este, ano nga pala ang gusto mong pasalubong namin sa ‘yo, anak?” sabad ni Uncle Peping.

Saglit lang na nag-isip ang tinanong.

“Diamond set sa Tiffany’s!”

“Aba, marunong pumili ang anak natin, a? Mamahalin ang alam hingin, ha?” Balik na naman sa tonong nang-uuto ang matandang lalaki.

Na sinegundahan ng matandang babae.

“Oo naman. Mana yata sa akin ‘yan.”

Nerida was getting sick to her stomach. Ilang taon na ba niyang nasasaksihan ang maling paraan ng pagdidisiplina ng isang anak?

Matapos pagalitan, susuyuin naman.

Sino ba namang bata ang hindi titigas at lalaki ang ulo hanggang sa pagtanda?

Naramdaman niyang may nakatitig sa kanya. Si Theo.

His eyes were not unfathomable anymore. Nakaangat ang tabing sa mga emosyon nito.

Kaipala, ibig ipabasa sa kanya ang nag-aalab na pagkasabik nito.

‘I miss you, Nerida!’

Napapitlag ang dalaga. Parang narinig niya talaga ang mga katagang inihatid lang pala ng mga titig ni Theo.

Agad siyang nagbaba ng tingin. Tumanggi siyang yumakap sa sarili dahil ayaw niyang ipakita ang nadaramang pagkabalisa.

Tumutugon na kasi nang kusa ang kanyang katawan.

Kahapon lang naganap ang huling pagniniig nila ngunit parang kay tagal na. Kay dali niyang nahirati sa kasiyahang dulot ng mga yakap at halik ni Theo!

LOVE HURTS-23

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age